Κ?ποιοι, εν? αρνο?νται ?τι ο ΣΥΡΙΖΑ σοσιαλδημοκρατικοποιε?ται, δεν ?διστ?ζουν? να τον κατατ?ξουν στι? δυν?μει? τη? προ?δου. Απ? εδ? και το ε?κολο συμπ?ρασμα. Αφο? δεν υπ?ρχει δυνατ?τητα συνεργασ?α? με τον ?σοσιαλδημοκρ?τη? ΣΥΡΙΖΑ, μ?πω? να ?τα βρο?με? με τον ?προοδευτικ?? ΣΥΡΙΖΑ; Θεωρ? αυτ? την ?ποψη πολ? πιο ?πονηρ?? απ? αυτ?ν τ?? με το ζ?ρι σοσιαλδημοκρατικοπο?ησ?? του. Π?σω απ? τη θεωρ?α του ?προοδευτικο?? ΣΥΡΙΖΑ κρ?βονται οι προσδοκ?ε? ?λων ?σοι ελπ?ζουν να τον κρατ?σουν και μετεκλογικ? στο κυβερνητικ? κ?δρο.
Μπορο?με, γενικε?οντα?, να θεωρ?σουμε ω? πρ?οδο την υποστ?ριξη τη? αν?πτυξη? των ορθολογικ?ν και ηθικ?ν ικανοτ?των των ατ?μων, την προτεραι?τητα τη? ελευθερ?α? και τη? γν?ση? ?ναντι τη? ιεραρχ?α?, τον σεβασμ? τη? διαφορετικ?τητα?, τη δι?κριση των εξουσι?ν, τη δικαιοσ?νη για ?λου? και ?χι για του? πολλο?? ? του? λ?γου?. Οπλο δε τη? προ?δου ?ταν π?ντα η αλ?θεια, η αποστροφ? απ? τον λα?κισμ?, τη δημαγωγ?α και το ψ?μα.
Ποια απ? ?λα ?σα εφαρμ?ζει ο ΣΥΡΙΖΑ ε?ναι προοδευτικ?; Μ?πω? η πρ?σφατη πρωτοφαν?? θ?ση του Πρωθυπουργο? για ?το δ?καιο των πολλ?ν?; Η αδιαφορ?α για τη γν?ση και η απαξ?ωση τη? αριστε?α?; Το παλαι?τερο αλλ? και νε?τερο ?εμε?? ? αυτο??, ?πω? δε?χνει και η απ?δοση στη ΝΔ των ευθυν?ν για τη δολοφονικ? επ?θεση στον δ?μαρχο κ. Μπουτ?ρη; Η επ?θεση κατ? τη? δι?κριση? των εξουσι?ν; Μ?πω? η διακινδ?νευση των θυσι?ν του ελληνικο? λαο? με την πολιτικ? τη? ?καθαρ?? εξ?δου? αντ? τη? προληπτικ?? γραμμ?? στ?ριξη?; Ακ?μη ?μω? και τα προοδευτικ? μ?τρα στον τομ?α τη? προ?σπιση? των δικαιωμ?των των μειονοτ?των δεν μπορο?ν να φτ?σουν σε μ?γεθο? την τομ? στο Οικογενειακ? Δ?καιο επ? Ανδρ?α Παπανδρ?ου και την προ?σπιση τη? αυτονομ?α? των πολιτ?ν απ? τον Κ?στα Σημ?τη στο θ?μα των ταυτοτ?των. Μ?πω? ?μω? τελε?ωσαν τα ψ?ματα και η δημαγωγ?α; Αληθε?ει ?τι θα ακυρ?σει τη με?ωση των συντ?ξεων και του αφορολογ?του;
Δυσκολε?ομαι να απαντ?σω τι ε?ναι σ?μερα πρ?οδο?. Μπορ? ?μω? να αναφ?ρω παραδε?γματα προοδευτικ?ν ανθρ?πων. Ε?ναι ο ακ?ραιο? υποστηρικτ?? τη? ανοικτ?? κοινων?α? δ?μαρχο? Θεσσαλονικ?ων κ. Μπουτ?ρη?, αλλ? και η πρ?εδρο? του Δημοτικο? Συμβουλ?ου Καλυψ? Γο?λα που ?κανε το σ?μα τη? ασπ?δα γι' αυτ?ν απ?ναντι στα φασιστοειδ?. Ε?ναι ?μω? και οι πρ?σφατα θαν?ντε? Αγγελο? Δεληβορρι?? με την ανεκτ?μητη προσφορ? του στον πολιτισμ? και ο επιχειρηματ?α? Θε?δωρο? Βασιλ?κη?. Αναπολ?, αρχ?? τη? δεκαετ?α? του '90, τη συνεργασ?α μου με τον επιχειρηματ?α σε ?ρευνε? αγορ?? στα Βαλκ?νια. Αυτ?? χωρ?? ?χνο? αλαζονε?α?, πραγματικ?? ευγεν?? αστ?? (urbane), συμπεριφερ?μενο? ω? ?σο? προ? ?σον ισχυριζ?ταν ?τι δεν θ?λει ?ρευνε? μ?νο για το τι θ?λουν να αγορ?σουν οι γε?τον?? μα? αλλ? και μελ?τε? για το τι σκ?πτονται και π?? μα? βλ?πουν. Παρ?γγειλε ?τσι ?να Balkan Monitor, σαν αυτ? που ?λειπε στον κ. Τσ?πρα ?ταν του πρ?τειναν ω? λ?ση στο ?νομα την επιτομ? του αλυτρωτισμο? σε ΠΓΔΜ και Βουλγαρ?α. Αυτο? ε?ναι οι προοδευτικ?? δυν?μει?, ?χι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να γιατ? το α?τημα τη? κυρ?α? Γεννηματ? για εκλογ?? τ?ρα ε?ναι επ?καιρο ?σο ποτ?.