Η ευρωπα?κ? Ακροδεξι? ?χει κατασκευ?σει μια εικ?να τη? Ευρ?πη? που ?σο περισσ?τερο δε?χνει απειλητικ? για του? πολ?τε? τη? τ?σο περισσ?τερο ενισχ?ει αυτο?? που υπ?σχονται ?τι θα μπουν φραγμ?? ? ?φρ?κτη?? σ' αυτ? την απειλ?. Η ?νοδο? των ακροδεξι?ν και των λα?κιστ?ν φα?νεται να απειλε? ?χι μ?νο την Ευρωπα?κ? Ενωση, αλλ? και τι? ευρωπα?κ?? αξ?ε? τη? ελευθερ?α? και τη? δημοκρατ?α?. Ειδικ? τ?ρα που η τρ?τη μεγαλ?τερη οικονομ?α τη? Ευρ?πη? κυβερν?ται απ? μια κυβ?ρνηση τ?τοιων ανθρ?πων.
Ηταν ?μω? ακ?μη το 2010 ?ταν ο ο?γγρο? πρωθυπουργ?? Β?κτορ Ορμπαν, ?απολογο?μενο?? στο Ευρωπα?κ? Κοινοβο?λιο και στην Επιτροπ?, κατασκε?ασε την εικ?να μια? ?υπερεθνικ?? αριστερ?? συνωμοσ?α??, κατονομ?ζοντα? μ?λιστα τον Ντανι?λ Κον-Μπεντ?τ ω? πρωτεργ?τη τη?, η οπο?α θ?λει να διαλ?σει τι? αξ?ε? που αντιπροσωπε?ουν αυτ?? και οι ομο?δε?τε? του. Απειλο?νταν, κατ' αυτ?ν, αξ?ε? ?πω? ε?ναι η εθνικ? υπερηφ?νεια, ο χριστιανισμ??, η πυρηνικ? παραδοσιακ? οικογ?νεια. Μ?λησε στο Ευρωκοινοβο?λιο για μια μ?χη αν?μεσα στην κουλτο?ρα των εθν?ν (kulturkampf) και την κουλτο?ρα των ?πολυπολιτισμικ?ν?, εννο?ντα? ?λου? ?σοι υπερασπ?ζονται την ανοχ? και την αλληλεγγ?η. Σ' αυτ? την περ?πτωση ο ακροδεξι?? λ?γο? περν? ω? λ?γο? κατ? των αδυναμι?ν του ?πολυπολιτισμο??. Αναφ?ρθηκε και στη λεγ?μενη ?κρυφ?? ? ?μυστικ?? Ευρ?πη, η οπο?α συμμερ?ζεται τι? αξ?ε? του, αλλ? δεν τολμ? να το φανερ?σει. Σ?μερα αυτ? η Ευρ?πη και συμμερ?ζεται τι? αξ?ε? του και το φανερ?νει πλ?ον στι? εκλογ?? χωρ?? φ?βο, αλλ? με πολ? π?θο?, μ?σο? και φανατισμ?.
Η Ευρ?πη, παρ? τα κατ? καιρο?? κε?μενα τη? Επιτροπ??, του προ?δρου τη? κ. Γιο?νκερ και τι? πολ?τιμε? προτ?σει? Μακρ?ν, αντιδρ? μ?λλον αποσπασματικ? και σπασμωδικ?. Οσο οι πολιτικο? δε?χνουν αδ?ναμοι να αντιδρ?σουν, ?σω? δουλ?ψει η πανουργ?α τη? ιστορ?α? τη? ευρωπα?κ?? ολοκλ?ρωση?. Στην Ευρωπα?κ? Ενωση ?χει ?δη ανο?ξει η κρ?σιμη διαδικασ?α των ευρωεκλογ?ν για την αν?δειξη των μελ?ν του Ευρωπα?κο? Κοινοβουλ?ου τον ερχ?μενο Μ?ιο. Εδ? προσφ?ρεται μια ευκαιρ?α για την ανασυγκρ?τηση των δυν?μεων τη? σοσιαλδημοκρατ?α? - των πιο συνεπ?ν φιλευρωπα?κ?ν δυν?μεων - με προτ?σει? και σχ?διο για μια Ευρ?πη τη? συνοχ??, κρ?του? δικα?ου, αν?πτυξη? και απασχ?ληση?. Σχ?διο το οπο?ο θα πλαισιωθε? απ? ν?ου? ανθρ?που? που θα κατανοο?ν, θα ενστερν?ζονται και θα εμπν?ουν του? πολ?τε? που ενδιαφ?ρονται για μια τ?τοια αλλαγ? στην Ευρ?πη.
Φυσικ? εδ? θα ε?ναι τερ?στιο? και ο ρ?λο? των διανοουμ?νων, οι οπο?οι οφε?λουν να συγκιν?σουν με τον λ?γο του? πολ?τε?. Οσο και να ε?ναι σωστ? ?τι οι ?νθρωποι θ?λουν δουλει??, αν?πτυξη και ανοδικ? κινητικ?τητα για να εγκαταλε?ψουν την Ακροδεξι?, ?λλο τ?σο ε?ναι σωστ? πω? αυτο? χρει?ζονται ταυτοχρ?νω? και ιδ?ε? για την προ?θηση των υψηλ?ν ιδανικ?ν τη? ευρωπα?κ?? εν?τητα?. Η πολιτικοπο?ηση και η π?λωση που θ?λουν οι Ορμπαν, Σαλβ?νι, Κατσ?νσκι μπορε? τελικ? να μετατραπο?ν σ' ?να καντιαν? καθαυτ? καλ?. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι χρει?ζονται οπωσδ?ποτε να βρεθο?ν και διανοο?μενοι σ?γχρονοι Καντ, αλλ? τουλ?χιστον κ?τι σαν τον Καντ.
?Εμπρ??, α? πι?σουν δουλει?!? ?πω? του? προ?τρεπε ο Εμ?λ Ζολ? στα τ?λη του 19ου αι?να.
Ο Γι?ργο? Σιακαντ?ρη? ε?ναι κοινωνιολ?γο?