Στο λ τη? ?Οδ?σσεια??, μια αριστουργηματικ? πτυχ? των επ?ν, ο Οδυσσ?α?, με προτροπ? και καθοδ?γηση τη? Κ?ρκη?, φτ?νει στη γη των Κιμμερ?ων, των νεκρ?ν, μια χ?ρα π?ρα απ? τον Ωκεαν?, για να ρωτ?σει τον μ?ντη Κ?λχα που ?χει πλ?ον πεθ?νει π?τε θα φτ?σει στην Ιθ?κη. Εχω συχν? αναφερθε? σ' αυτ? τη ραψωδ?α. Τ?ρα θα με?νω σε μια πολ? ενδιαφ?ρουσα ?λλη πτυχ? τη?. Ο μ?ντη? αφο? προβλ?πει πω? ο ?ρωα? θα φτ?σει κ?ποτε στο νησ? του και θα εκτελ?σει του? μνηστ?ρε? του θρ?νου του, θα ξαναφ?γει δι?τι ε?ναι συστατικ? τη? ιδιοσυγκρασ?α? του το ταξ?δι (δε? την ιδιοφυ?α του Καβ?φη!). Τον συμβουλε?ει ο μ?ντη? λοιπ?ν αυτ? τη φορ? να ταξιδ?ψει στη στερι? και ξεκιν?ντα? να π?ρει και να κουβαλ? στον ?μο του ?να κουπ?. Οταν θα προχωρ?σει και θα βρεθε? ?νθρωπο? που δεν ?χει δει θ?λασσα και θα τον ρωτ?σει πο? π?ει κουβαλ?ντα? το λιχνιστ?ρι, εργαλε?ο γεωργικ? του θερισμο?, εκε? να ξεπεζ?ψει, προ? τα μ?ρη εκε?να θα ε?ναι η ν?α του εμπειρ?α.
Ιδο?, λοιπ?ν, μια ν?α κατηγορ?α, τ?σο πρ?ιμη και τ?σο ιδιοφυ??, ανθρ?πινη? συμπεριφορ??. Οι ?νθρωποι του κουπιο? και οι ?νθρωποι του λιχνιστηριο?.
Το θ?ατρο αλλ? και η πεζογραφ?α και πολ? συχν? η πο?ηση μ?? μιλο?ν, αναλ?ουν τον ψυχισμ? των δ?ο αυτ?ν ανθρ?πινων καταστ?σεων.
Ηδη απ? τα κε?μενα των πυραμ?δων, π?νω απ? τ?σσερι? χιλι?δε? χρ?νια πριν απ? τον Χριστ?, διαβ?ζουμε για του? λαο?? τη? θ?λασσα?, π?για απειλ? τη? ακ?νητη? κοινων?α? των πυραμ?δων. Αλλ? ?χι μ?νο απειλ?, αφο? μ?σα στι? πυραμ?δε? υπ?ρχουν κτερ?σματα πολ?τιμα των νεκρ?ν φαρα?, κρητικ? αγγε?α, τα καραμα?κ?, υψηλ?? τεχνικ?? και ποικιλμ?να.
Στου? λαο?? τη? θ?λασσα? που ω? ?μποροι ?ργωναν τα πελ?γη τη? Μεσογε?ου οφε?λουμε το αλφ?βητο και του? αριθμο??. Ο Ποσειδ?ν, στο ελληνικ? π?νθεο, ?ταν αδελφ?? του Δι?? και π?λεψε με την Αθην? για να γ?νει προστ?τη? τη? Αθ?να?, μια? κατεξοχ?ν ναυτικ?? δ?ναμη?.
Ακ?μη και ο Δι?νυσο? σε πολλ?? απεικον?σει? αγγε?ων ταξιδε?ει στη θ?λασσα και η συνοδε?α του, οι σ?τυροι ε?ναι δυστυχε?? ?ταν αιχμ?λωτοι φυλακ?ζονται σε αποκομμ?να νησι? μακρι? απ? τα πλο?α, το κρασ? και τον ?ρωτα.
Απ? την ?λλη οι κ?κλωπε? ζουν στα ?ρη, β?σκουν πρ?βατα, π?νουν γ?λα και συν?θω? ε?ναι μον?ρει? και απ?νθρωποι. Στο μ?νο σωζ?μενο σατυρικ? δρ?μα τον ?Κ?κλωπα? του Ευριπ?δη, οι δ?ο κ?σμοι, ο κ?σμο? και ο ψυχισμ?? του ταξιδι?τη, του ανθρ?που τη? περιπ?τεια? και των ανοιχτ?ν οριζ?ντων απ? τη μια και απ? την ?λλη ο δεμ?νο? με τη γη, αταξ?δευτο?, ακοιν?νητο? κ?σμο? του βουνο? και του κ?μπου, βρ?σκονται αντιμ?τωποι.
Εκε? αντιπαλε?ουν και δ?ο τρ?ποι επιβ?ωση? και δ?ο μ?θοδοι λ?σεω? των προβλημ?των.
Οι κ?κλωπε? ε?ναι β?αιοι, απ?νθρωποι, μον?χνωτοι και οι Οδυσσε?? πανο?ργοι, εφευρετικο?, πολυπρ?γμονε?, ευ?λικτοι.
Συχν? κυκλοφορ?ντα? μ?σα στι? κερδισμ?νε? στον χρ?νο ?ννοιε? λησμονο?με πω? η λ?ξη κυβερν?τη?, κυβερν? ε?ναι τεχνικο? αρχα?οι ?ροι για την οδ?γηση του πλο?ου. Ακ?μη και σ?μερα η πλ?ον προχωρημ?νη μ?θοδο? διαχε?ριση? των γν?σεων ονομ?ζεται διεθν?? κυβερνητικ? και ορ?ζεται ω? πλ?ον πρ?σφορο? τρ?πο? ασφαλο?? και συντ?μου διαδικασ?α? προσεγγ?σεω? και κατακτ?σεω? εν?? στ?χου, εν?? σκοπο?.
Σκοπ?? κ?θε κυβερν?τη πλο?ου ?ταν να φτ?σει στο λιμ?νι προορισμο? του σε συντομ?τερο χρ?νο απ? τα ασφαλ?στερα περ?σματα με ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερο κ?στο? και την απ?λεια λιγ?τερων ε?τε μυ?κ?ν δυν?μεων (κωπηλατ?ν) ε?τε καυσ?μων.
Ολα αυτ? ε?ναι ?γνωστα στον κυκλ?πειο ?νθρωπο, τον ?ρμαιο των καιρ?ν, των αν?μων, τη? βροχ??, του κα?σωνα. Αυτ?? β?βαια ?μαθε να χτ?ζει ασφαλ? ενδιαιτ?ματα, ο?κου?, αποθ?κε?, φυλ?κια, οχυρ?, στ?βλου?, γιατ?κια, καταφ?για, τε?χη. Ο καθε?? και τα ?πλα του. Οταν ο Οδυσσ?α? και οι σ?ντροφο? του αγκυροβολο?ν στο νησ? των Κυκλ?πων για να προμηθευτο?ν νερ? και συλλαμβ?νονται απ? τον μον?φθαλμο Κ?κλωπα (το αντ?θετο του ανοιχτομ?τη θαλασσινο?!), οι Κ?κλωπε? γνωρ?ζουν τα τρωικ? και σχολι?ζουν αρνητικ? την ηλιθι?τητα των ανθρ?πων να μπλ?κονται και να εξοντ?νονται σε πολ?μου? και αλληλοσφαγ??. Ο περ?κλειστο? κ?σμο? των στεριαν?ν ε?ναι στατικ?? β?βαια, αλλ? ειρηνικ??, χωρ?? αντιπαλ?τητε?, ?ριδε? και μ?ση. Αρκε? να μη διαταρ?ξει κανε?? τι? ισορροπ?ε? του.
Αλλ? και ο χρ?νο? λειτουργε? διαφορετικ? στα δ?ο αυτ? στρατ?πεδα. Αργ?? σαν τα β?δια κινε?ται στη στερι?, νηφ?λιο? και στι? καιρικ?? μεταβολ?? υποταγμ?νο? στη νομοτ?λεια τη? φ?ση?.
Στη θαλ?σσια ζω? ε?ναι αν?συχο? ο χρ?νο?, καχ?ποπτο?, τολμητ?α? ?λλοτε και ευ?λικτο?, ατ?θασο? και πανο?ργο?. Οι ?νθρωποι τη? θ?λασσα? ε?ναι ευ?ξαπτοι, αν?συχοι, υποψιασμ?νοι, φιλ?ποπτοι και δ?σπιστοι. Οι ?νθρωποι τη? στερι?? ?χουν και σταθερ?? απ? τι? οπο?ε? πα?ρνουν αμπ?ριζα. Γνωρ?ζουν περ?σματα, χαρ?σσουν μονοπ?τια, ξεχερσ?νουν δ?ση και δημιουργο?ν μ?νιμα και ασφαλ? δ?κτυα. Αφο? ερευν?σουν τι? συνθ?κε? προχωρο?ν με προσοχ? και ψυχραιμ?α στη δι?νοιξη διεξ?δων προ? περιοχ?? που εκ των προτ?ρων ?χουν διαβεβαιωθε? ?τι θα του? προσκομ?σουν οφ?λη.
Οι ?νθρωποι τη? θ?λασσα? ταξιδε?ουν προ? το ?γνωστο, ρισκ?ρουν, τολμο?ν και διεισδ?ουν σε απρ?σιτε? και ταραχ?δει? θαλ?σσιε? κατευθ?νσει?, ?ρμαιοι στι? καιρικ?? μεταβολ??, συνεχ?? βελτι?νουν τι? μεθ?δου? και τα μ?σα του ταξιδιο?. Οι ?νθρωποι των βουν?ν και των πεδι?δων χωρ?? να ε?ναι παθητικο?, ε?ναι συν?θω? αφελε??, με την πρωτογεν? σημασ?α τη? λ?ξη?, αγν?τεροι, επιφυλακτικο?, ?? τη στιγμ? που θα διαπιστ?σουν τι? καλ?? προθ?σει? του ξ?νου.
Ευκολ?τερα κατακτ?νται αλλ? δυσκολ?τερα αλλοι?νεται η συνε?δησ? του?. Υπομ?νουν και περιμ?νουν την κατ?λληλη ευκαιρ?α για να εναντιωθο?ν στο αλλ?τριο.
Οι ?νθρωποι τη? θ?λασσα? προσαρμ?ζονται πιο γρ?γορα και με του? Κ?κλωπε? και με του? Λαιστρυγ?νε?, και τι? Σειρ?νε? και την Κ?ρκη και βολε?ονται με τη Καλυψ?, τη? κ?νουν παιδι?, αλλ? νοσταλγο?ν και τη συζυγικ? παστ?δα!!
Οι κυκλ?πειοι ?νθρωποι μετρο?ν τα πρ?γματα με τη στερε?τητα και το αμετ?βλητο των οριζ?ντων. Οι ?νθρωποι τη? θ?λασσα? αντιμετωπ?ζουν συνεχ?? τα καπρ?τσια των κυμ?των και τι? απ?τομε? μεταβολ?? των φαινομ?νων.
Αλλ? και τα ?θη και οι καν?νε? συμπεριφορ?? διαφ?ρουν. Λ?με συν?θω? πω? οι ?νθρωποι τη? στερι?? ε?ναι συντηρητικο? και τη? θ?λασσα? δεκτικο? των μεταβολ?ν, ?ρα περισσ?τερο ανεξ?ρτητοι.
Φοβ?μαι πω? δεν ε?ναι τ?σο ε?κολη η ταξιν?μηση. Γιατ? συχν? ο συντηρητισμ?? δημιουργε? σταθερ?? και προβλ?ψιμε? κιν?σει? και οι μεταβολ??, ?ταν γ?νονται π?για μ?θοδο? προσαρμογ?? οδηγο?ν σε επιπ?λαιε? αρχ?? και ευ?λωτου? χαρακτ?ρε?.
Εν τ?λει ?χει τι? αρετ?? του και τι? επισφ?λειε? και το στ?ρεο και το υγρ? στοιχε?ο.
Η εμπειρ?α μα? μ?? βεβαι?νει πω? ο ντ?μπρο? ?νθρωπο? με τη βουν?σια και την καμπ?σια συγκρ?τηση ε?ναι τ?σο φερ?γγυο? ?σο και ο ευ?λικτο?, υδαρ??, ο υδραργυρικ??.
Ο πρ?το? φτι?χνει πυραμ?δε?, ο δε?τερο? Παρθεν?νε?. Ο πρ?το? Σπ?ρτη, ο δε?τερο? Αθ?να, ο πρ?το? Βυζ?ντιο, ο δε?τερο? Βενετ?α. Ο πρ?το? γερμανικ? σκ?ψη, ο δε?τερο? βρετανικ? εμπειρικ? μ?θοδο.
Ο πρ?το? εφευρ?σκει το υν?, ο δε?τερο? τη λαγουδ?ρα. Ο πρ?το? την ?Ιλι?δα?, ο δε?τερο? την (Οδ?σσεια?. Ο πρ?το? τον Φ?ουστ, ο δε?τερο? τον Δον Κιχ?τη.