Με τη συμμετοχ? 160 εκδοτ?ν, με πρ?γραμμα που περιλαμβ?νει 180 εκδηλ?σει? και μεγ?λο αφι?ρωμα στη Μελοποιημ?νη Πο?ηση, το 47ο Φεστιβ?λ Βιβλ?ου ?νοιξε τι? π?λε? του στο Ζ?ππειο και θα διαρκ?σει ?ω? τι? 16 Σεπτεμβρ?ου. Τα επ?σημα εγκα?νια του φεστιβ?λ θα γ?νουν σ?μερα στι? 20:00, στον υπα?θριο χ?ρο εκδηλ?σεων του Ζαππε?ου Μεγ?ρου, απ? τον Πρ?εδρο τη? Δημοκρατ?α? Προκ?πη Παυλ?πουλο.

Το κεντρικ? αφι?ρωμα του φεστιβ?λ ε?ναι ?Μελοποιημ?νη Πο?ηση? και αναδεικν?ει τι? σχ?σει? αν?μεσα στο βιβλ?ο και τι? ?λλε? τ?χνε? με αφιερ?ματα στου? μεγ?λου? δημιουργο?? –ποιητ?? και συνθ?τε?–, με τη συμμετοχ? κορυφα?ων τραγουδιστ?ν, μουσικ?ν, ηθοποι?ν και με τι? παρεμβ?σει? σημαντικ?ν ανθρ?πων απ? το χ?ρο των Γραμμ?των και των Τεχν?ν που θα ξεναγ?σουν του? επισκ?πτε? τη? ?κθεση? στα μονοπ?τια τη? περιπετει?δου? διαδρομ?? του ποι?ματο?, απ? τη δημιουργ?α του στι? σελ?δε? του βιβλ?ου, μετ? στο πεντ?γραμμο και απ? εκε? στα χε?λη ?λων μα?.

Τη μεγ?λη γιορτ? του Βιβλ?ου διοργαν?νει ο Σ?νδεσμο? Εκδοτ?ν Βιβλ?ου (Σ.ΕΚ.Β.), ο Οργανισμ?? Πολιτισμο?, Αθλητισμο? και Νεολα?α? του Δ?μου Αθηνα?ων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Ζ?ππειο Μ?γαρο (ΟΛΥΜΠΙΑ 2016-2018, Επιτροπ? Ολυμπ?ων & Κληροδοτημ?των), σε συνεργασ?α με την ΕΡΤ, το Εθνικ? Θ?ατρο, το Κρατικ? Θ?ατρο Βορε?ου Ελλ?δο?, το Θ?ατρο Τ?χνη? Κ?ρολου Κουν και το Αθηνα?κ? Καλλιτεχνικ? Δ?κτυο, εν? πραγματοποιε?ται υπ? την Αιγ?δα του Υπουργε?ου Πολιτισμο? και Αθλητισμο?, του Δ?μου Αθηνα?ων και του Ελληνικο? Ιδρ?ματο? Πολιτισμο?.

Η διοργ?νωση Αθ?να 2018 Παγκ?σμια Πρωτε?ουσα Βιβλ?ου του δ?μου Αθηνα?ων??συμμετ?χει στο φεστιβ?λ με διπλ? περ?πτερο (ν. 114-116). Στο περ?πτερο θα υπ?ρχει ενημερωτικ? ?ντυπο και οπτικοακουστικ? υλικ? τ?σο απ? τη διοργ?νωση και τι? εκδηλ?σει? τη?, ?σο και απ? δεκ?δε? φορε?? που συμμετ?χουν σε αυτ?ν, ?πω? πολιτιστικο? οργανισμο?, μουσε?α, μορφωτικ? ιδρ?ματα και πρεσβε?ε?.

Το Παρ?λληλο Πρ?γραμμα του Φεστιβ?λ περιλαμβ?νει πολλ?? ενδιαφ?ρουσε? εκδηλ?σει? ?πω?? αφιερ?ματα στον Μαν?λη Αναγνωστ?κη, Λο?λα Αναγνωστ?κη, Γι?ργο Ανδρ?ου, Μ?νο Ελευθερ?ου κ.?, καθ?? και συναυλ?ε?, μεταξ? ?λλων με του? Σταμ?τη Κραουν?κη και Διον?ση Σαββ?πουλο.

Oι ?ρε? λειτουργ?α? τη? ?κθεση? ε?ναι:

Δευτ?ρα-Π?μπτη: 18:00-22:30

Παρασκευ? & Σ?ββατο: 18:00-23:00

Κυριακ?: 10:30-15:00 & 18:00-22:30

Το αναλυτικ? πρ?γραμμα των εκδηλ?σεων:

https://calendar.google.com/calendar/embed?mode=AGENDA&dates=20180831/20180916&src=35r8dces6upb0bhqh98qqc044s%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAthens

Οι εκδοτικο? ο?κοι που συμμετ?χουν στην ?κθεση ε?ναι:

3D puzzles
Αγγελ?κη?
?γρα
Αιγ?κερω?
Α?ολο?
Ακμ? – Κεντικελ?νη
ΑΛΔΕ
Αλφει??
Αν?λιξη
?νεμο? Εκδοτικ?
Anubis
Angelus novus
Απρ?βλεπτε? εκδ?σει?
Αρμ??
Αρσεν?δη?
Αρχ?τυπο
Αρχ?τα?
Ασ?νη – Ισν?φι
Βακχικ?ν
Βασδ?κη?
Bell
Βερ?ττα?
Βιβλιοθ?κη για ?λου?
Βιβλιοπωλε?ο τη? Εστ?α?
Vintage trip
Bell
Γεωργι?δη? – Βιβλιοθ?κη των Ελλ?νων
Γρ?μματα
Gutenberg
Δαιδ?λεο?
Δι?πλαση
Δι?πλου?
Δ?ον
Δι?πτρα
Εκκρεμ??
Ελε?θερο? τ?πο?
Ελληνοεκδοτικ?
Εν?λιο?
?ναστρον
Ευρασ?α
Ευρωεκδοτικ?
Eurobooks
Ζαχαρ?πουλο? Σ.Ι.
Ζ?τρο?
?λεκτρον
Ηριδαν??
Historical quest
Θεμ?λιο
Ιδεοθ?ατρον
Ι. Σιδ?ρη?
Ι?μβλιχο?
?δρυμα τη? Βουλ?? των Ελλ?νων
?καρο?
iWrite
Καζαντζ?κη
Kaissa games
Κ?κτο?
Καλειδοσκ?πιο
Καλ?ντη?
Καρακ?τσογλου
Κ?πα εκδοτικ?
Κασταλ?α
Καστανι?τη?
Κ?τοπτρο
Κ?δρο?
Key books
Κ?χλη
Κλειδ?ριθμο?
Κουκκ?δα
Κουλτο?ρα
Κυριακ?δη?
Λιβ?νη?
Liberia espanola
Λυχν?ρι
Μακρ?
Μαμο?θ κ?μιξ
Μαρξιστικ? βιβλιοπωλε?ο
Μ?ρμηγκα?
Μετα?χμιο
Μετρον?μο?
Μικρ? Σελ?νη
Μ?νωα?
Μπιλι?το
Μωρα?τη? Εκδ?σει?
MV publications
Ν?α Ακρ?πολη
Νεφ?λη
Ν?σο?
Ν?κα? – Ελληνικ? Παιδε?α
Νικολ?πουλο?
Ο ν?μο? τη? επιτυχ?α?
Οδ?? Παν??
Οκτασ?λιδο
Οκτ?
Οσελ?το?
Οξ?
?περα
Ο Σωτ?ρ
Πανεπιστημιακ?? Εκδ?σει? Κρ?τη?
Πανοπτικ?ν
Πατ?κη?
Πελασγ??
Πηγ?
Πλ?θρον
Πνευματικ?? ?μιλο? Αθην?ν ?Το Θε?ον Φω??
Πνο?
Π?λι?
Ποταμ??
Πυραμ?δα
Printa
Προπομπ??
Ρο??
Σα?τη?
ΣΑΤΥΑ ΣΑ? Ελληνικ?? εκδ?σει?
Silk
Σμ?λη
Στην Κρ?νη
Στερ?ωμα
Susaeta
Σωτηρ?πουλο?
Ταξιδευτ??
Τερζ?πουλο?
Jemma press
Τ?πο? – Μοτ?βο
Το δ?ντι
Τσουκ?του – Λ?μβο?
Τραυλ??
Τζιαμπ?ρη?
Φιλιππ?τη?
Χ?ρτινη Π?λη
Χατζηλ?κο?
Χατζηνικολ??
Ψ?χαλο?
Ψυχογι??
Ωκεαν??
Ωρ?ων