Ο βραβευμ?νο? με Πο?λιτζερ συγγραφ?α? Τζ?φρυ Ευγεν?δη? πρ?κειται να επισκεφθε? την Αθ?να. Η επ?σκεψη του αμερικανο? συγγραφ?α στην Ελλ?δα πραγματοποιε?ται με τη συνεργασ?α τη? διοργ?νωση? ?Αθ?να 2018 – Παγκ?σμια Πρωτε?ουσα Βιβλ?ου? του Δ?μου Αθηνα?ων, τη? Πρεσβε?α? των Η.Π.Α., των Εκδ?σεων Πατ?κη και του Κ?ντρου Πολιτισμο? ?δρυμα Στα?ρο? Νι?ρχο?.
Ο δημοφιλ?? συγγραφ?α? με τι? ελληνο-ιρλανδικ?? ρ?ζε?, την Π?μπτη 27 Σεπτεμβρ?ου στι? 20.00 στην Εναλλακτικ? Σκην? τη? Εθνικ?? Λυρικ?? Σκην?? στο Κ?ντρο Πολιτισμο? ?δρυμα Στα?ρο? Νι?ρχο? (ΚΠΙΣΝ), θα συζητ?σει με τη συγγραφ?α Κ?λλια Παπαδ?κη και τη δημοσιογρ?φο και κριτικ? βιβλ?ου Μικ?λα Χαρτουλ?ρη. Νωρ?τερα την ?δια ημ?ρα, στι? 11:00, ο δ?μαρχο? Αθηνα?ων Γι?ργο? Καμ?νη? θα υποδεχθε? τον δι?σημο συγγραφ?α στο Δημαρχιακ? Μ?γαρο τη? Αθ?να?. Στι? 11:30 – 12:30 στον ?διο χ?ρο ο Τζ?φρυ Ευγεν?δη? θα συνομιλ?σει με εκπροσ?που? του Τ?που.
Η συζ?τηση στο ?δρυμα Στα?ρο? Νι?ρχο? θα γ?νει στα αγγλικ? με ταυτ?χρονη μετ?φραση. Η ε?σοδο? για το κοιν? θα ε?ναι ελε?θερη μ?σω ηλεκτρονικ?? προεγγραφ?? που θα ξεκιν?σει στι? 17 Σεπτεμβρ?ου, στι? 12.00 το μεσημ?ρι και με δελτ?α προτεραι?τητα? τα οπο?α θα διαν?μονται απ? τι? 18.30 την ημ?ρα τη? εκδ?λωση? στο ΚΠΙΣΝ.
Πατ?στε εδ? προκειμ?νου να κ?νετε προεγγραφ? για την εκδ?λωση?
Οι π?ρτε? θα ανο?ξουν ανο?γουν στι? 19.30, εν? μετ? το π?ρα? τη? δι?λεξη? ο συγγραφ?α? θα υπογρ?ψει αντ?τυπα των βιβλ?ων του.

Πο?λιτζερ στα 43 του χρ?νια

Ο Τζ?φρυ Ευγεν?δη?, που ?χει επισκεφθε? την Ελλ?δα αρκετ?? φορ??, μεταν?στη? τρ?τη? γενι?? στην Αμερικ? με καταγωγ? απ? την Προ?σα τη? Μικρ?? Ασ?α?, γενν?θηκε το 1960 στο Ντιτρ?ιτ και φο?τησε στα πανεπιστ?μια Μπρ?ουν και Στ?νφορντ. Μετ? το αντισυμβατικ? πρ?το του μυθιστ?ρημα του ?Αυτ?χειρε? παρθ?νοι? το 1993, τιμ?θηκε στα 43 του με το Βραβε?ο Πο?λιτζερ για το δε?τερο μυθιστ?ρημ? του ?Middlesex?, το οπο?ο ?ταν επ?ση? στη βραχε?α λ?στα για το National Book Critics Circle Award, για το International IMPAC Dublin Literary Award και για το Prix Médicis. Το ?Σεν?ριο γ?μου? (2011) ?ταν υποψ?φιο για το National Book Critics Circle Award και τιμ?θηκε με το Prix Fitzgerald καθ?? και με το Grand Prix de l’héro?ne Madame Figaro. Το 2014, ο Ευγεν?δη? εκλ?χτηκε μ?λο? τη? Αμερικανικ?? Ακαδημ?α? Τεχν?ν και Επιστημ?ν. Τα βιβλ?α του, ?Middlesex?, ?Σεν?ριο γ?μου? αλλ? και το πρ?σφατο ?Δελτ?α Παραπ?νων? κυκλοφορο?ν στα ελληνικ? απ? τι? Εκδ?σει? Πατ?κη.

Στη Θεσσαλον?κη

Στο πλα?σιο των εκδηλ?σεων για τι? Η.Π.Α. ω? Τιμ?μενη Χ?ρα στην 83η Διεθν? ?κθεση Θεσσαλον?κη?, ο Τζ?φρυ Ευγεν?δη? θα συμμετ?σχει σε συζ?τηση με την αν. καθηγ?τρια Τατιαν? Ραπατζ?κου του Τομ?α Αμερικανικ?? Λογοτεχν?α?, του Τμ?ματο? Αγγλικ?? Γλ?σσα? και Φιλολογ?α? του ΑΠΘ, και τον συγγραφ?α και ποιητ? Ιω?ννη Κοτσιφ?, δημοσιογρ?φο και διευθυντ? τη? ?νωση? Συντακτ?ν Μακεδον?α? και Θρ?κη?.
Η συζ?τηση θα πραγματοποιηθε? στην Α?θουσα Τελετ?ν του Αριστοτελε?ου Πανεπιστημ?ου Θεσσαλον?κη?, την Τρ?τη 25 Σεπτεμβρ?ου, στι? 19:00, με την υποστ?ριξη του Γενικο? Προξενε?ου των Η.Π.Α. στη Θεσσαλον?κη και του ΑΠΘ. Η ε?σοδο? θα ε?ναι ελε?θερη για το κοιν?.

??Δελτ?ο παραπ?νων?

Το ?Middlesex?, οι ?Αυτ?χειρε? παρθ?νοι? και το ?Σεν?ριο γ?μου? ε?ναι τα βιβλ?α που? ?αν?δειξαν τον Ευγεν?δη ω? ?ναν ιδιοφυ? παρατηρητ? τη? κρ?ση? που συνταρ?ζει την εφηβε?α,? ?τη? ενδοσκ?πηση? που οδηγε? στη γν?ση του εαυτο? μα?, τη? αγ?πη? στην οικογ?νεια και του? ?τι σημα?νει να ε?ναι κανε?? Αμερικαν?? στι? μ?ρε? μα?. Οι ιστορ?ε? στο τελευτα?ο του βιβλ?ο? ??Δελτ?α παραπ?νων?, που εκδ?θηκε τον Μ?ιο του 2018 απ? τι? εκδ?σει? Πατ?κη, εξερευνο?ν εξ?σου πλο?σια και ενδιαφ?ροντα εδ?φη. Πρ?κειται για μια συλλογ? διηγημ?των που μιλ?ει για ?ρωε? παγιδευμ?νου? σε ?κτακτε?, προσωπικ?? και εθνικ?? καταστ?σει?. Συναρπαστικ? αφηγημ?νε?, υπ?ροχα γραμμ?νε? και γεμ?τε? απ? πυκν? νο?ματα παρ? την αβ?αστη χ?ρη με την οπο?α περιγρ?φονται, αυτ?? οι ιστορ?ε? καταγρ?φουν την εξ?λιξη και την ωρ?μανση εν?? μεγ?λου αμερικανο? συγγραφ?α.