Οι εκδ?σει? Ε?μαρο? σα? προσκαλο?ν στην παρουσ?αση του βιβλ?ου του Δημ?τρη Μανι?τη ?Τραμπ και Ζαμπ?τα?, τα εναλλακτικ?? τη Δευτ?ρα 22 Οκτωβρ?ου, ?ρα 20:00 στο Polis Art Café, Πεσμαζ?γλου 5, α?θριο στο?? βιβλ?ου.

Θα μιλ?σουν: Ν?κο? Βο?τση?, Πρ?εδρο? τη? Βουλ??,? Δημ?τρη? Σεβαστ?κη?, βουλευτ??, Βαγγ?λη? Ραπτ?πουλο?, συγγραφ?α?,?Θαν?ση? Νι?ρχο?, συγγραφ?α?, δημοσιογρ?φο?,?ο ?διο? ο συγγραφ?α? του βιβλ?ου Δημ?τρη? Μανι?τη??και ο Σταμ?τη? Κραουν?κη?,? ο οπο?ο? θα πα?ξει τραγο?δια στο πι?νο.

Την παρουσ?αση θα συντον?σει ο υπε?θυνο? των εκδ?σεων Ε?μαρο? Π?τρο? Κακολ?ρη?.

Δημ?τρη? Μανι?τη? ?Τραμπ και Ζαμπ?τα??, εκδ. Ε?μαρο?.

Λ?γα λ?για για το βιβλ?ο

Το παρ?ν βιβλ?ο περικλε?ει πολιτικ? χρονογραφ?ματα του Δημ?τρη Μανι?τη που δημοσιε?θηκαν ?λα στα Ν?α του Σαββ?του υπ? την τρ?χουσα στ?λη του δημοσιογρ?φου με τ?τλο Εναλλακτικ?.? Τα κε?μενα αυτ?, γραμμ?να υπ? τον ζυγ? τη? επικαιρ?τητα? αλλ? και με μια βαθ?τερη οπτικ? θα μπορο?σαν να περιγραφο?ν ω? μικρ? χρονικ? κοινωνικ??- πολιτικ?? αλλ? και πολιτισμικ?? πραγματικ?τητα? σε μια δι?ρκεια τρι?ν πυκν?ν χρ?νων, απ? την εκπνο? τη? διακυβ?ρνηση? Σαμαρ? μ?χρι και το καλοκα?ρι του 2017. Μια εποχ? παρ?ξενη, καινο?ρια, δραματικ? αλλ? και εξ?χω? καθοριστικ? αφο? εδ? πρωτοσυναντ?με τι? τ?σει? και τα υλικ? που θα απασχολ?σουν την ελληνικ? και διεθν? πολιτικ? και κοινωνικ? σκην? τα επ?μενα χρ?νια, κ?τι που σκιαγραφε?ται στα κε?μενα του βιβλ?ου.

Η χαμ?νη λα?κ?τητα, τα ν?α ΜΜΕ, τα κοινωνικ? δ?κτυα, ο Τραμπ, ο Τσ?πρα?, η ν?α φτ?χεια, οι ?λληνε? που ξενιτε?ονται, η Αριστερ? και οι μαται?σει? τη?, τα κ?μματα, οι σ?γχρονοι πρεκ?ριοι, οι χ?πστερ?, οι φιλελ?δε?, τα fake news, ο εφι?λτη? τη? Ακροδεξι?? παρελα?νουν απ? τι? σελ?δε? και τα χρονογραφ?ματα του συγγραφ?α και εν πολλο?? επιβεβαι?νουν πω? ο Δημοσιογρ?φο? ε?ναι ο Ιστορικ?? του Ενεστ?τα Χρ?νου.

Λ?γα λ?για για το συγγραφ?α

Ο Δημ?τρη? Μανι?τη? γενν?θηκε το 1978 στην Αθ?να και ?λκει καταγωγ? απ? τη Μ?κονο. Απ?φοιτο? Δημοσιογραφ?α?, Πολιτικ?ν Επιστημ?ν και Ιστορ?α? στο Π?ντειο Πανεπιστ?μιο. Δημοσιογρ?φο? στην εφημερ?δα ΤΑ ΝΕΑ. ?χει γρ?ψει κε?μενα για επιθεωρ?σει?, θ?ατρο, μουσικ?? παραστ?σει?, τηλε?ραση. ?χει συνεργαστε? με πολλ? ?ντυπα.

?ργα του ιδ?ου: Ληστ??, θεατρικ?? μον?λογο?, Eγ? ε?μαι ?να? ?λλο?, διηγ?ματα (εκδ. Μετρον?μο?), Bασ?λη? Τσιτσ?νη?, επιμ?λεια (εκδ?σει? ΔΟΛ), Π?νο? Γαβαλ??, Μια φων? ?λο φω? (εκδ. Λιβ?νη?).

Το βιβλ?ο προλογ?ζει ο Ν?κο? Γ. Ξυδ?κη?

Στοιχε?α τη? ?κδοση?:

Σχ?μα: 14 Χ 21

Σελ?δε?: ?208

Τιμ?: 12 ευρ? (περιλαμβ?νει ΦΠΑ)

Κεντρικ? δι?θεση: Εκδ?σει? Ε?μαρο?, Eλευθερ?α? 2, Τα?ρο?.

Τηλ. 210-9708.811, 6984-911.622,fbpage:? Εκδ?σει? Ε?μαρο?? –? Evmaroslibro