Μια ιστορ?α για μια εποχ? που ?φησε ανεξ?τηλο το στ?γμα τη? στι? ζω?? μα? και στον τ?πο μα?, την εποχ? τη? οικονομικ?? κρ?ση?, διηγε?ται το βιβλ?ο εν?? ν?ου συγγραφ?α που θα παρουσιαστε? την επ?μενη εβδομ?δα στην Αθ?να. Πρ?κειται για το ?Επτ? χρ?νια στο Αμ?νι? του Παναγι?τη Κολ?λη, ?να βιβλ?ο των εκδ?σεων Εντ?ποι?, το οπο?ο περιλαμβ?νει ?μετ?-μυθοπλασ?ε? που ακροβατο?ν μεταξ? τη? καταγγελ?α? και τη? προσωπικ?? κραυγ???. Η παρουσ?αση θα πραγματοποιηθε? την Δευτ?ρα 10 Δεκεμβρ?ου στι? 19.00, στο βιβλιοπωλε?ο Pickabook (Αγ?α? Λα?ρα? 70, Πετρο?πολη). Εκτ?? απ? τον συγγραφ?α για το βιβλ?ο θα μιλ?σουν δημοσιογρ?φοι και η βουλευτ?? του ΚΚΕ Λι?να Καν?λλη εν? αποσπ?σματα θα διαβ?σει ο Μ?λτο? Δημουλ??, Καλλιτεχνικ?? Διευθυντ?? τη? Αν?τερη? Δραματικ?? Σχολ?? Π?τρα? του Δ?μου Πετρο?πολη?. Ο Παναγι?τη? Κ

Ο Παναγι?τη? Κολ?λη? γενν?θηκε τον Ιο?νιο του 1990 στην Αθ?να, ?που ζει μ?χρι σ?μερα. Σπο?δασε Οικονομικ? και Δημοσιογραφ?α στην Ελλ?δα και ?κανε μεταπτυχιακ?? σπουδ?? στη Δημ?σια Πολιτικ? και Διο?κηση. Τον Ιο?λιο του 2017 κυκλοφ?ρησε απ? τι? Πρ?τυπε? Εκδ?σει? Πηγ? το πρ?το του βιβλ?ο, η Εξαπ?τηση τη? Δημοκρατ?α?.

Απ? το οπισθ?φυλλο του βιβλ?ου

Για μια στιγμ? σκ?φτηκα να τα παρατ?σω ?λα και να εξαφανιστ?. Δεν ?ντεχα ?λλο τα νεκρ? βλ?μματα, τι? ψυχρ?? αγκαλι??, τα σκυμμ?να κεφ?λια.

?ρχισα να ψ?χνω για ν?α ζω?. Μα τρ?μματα αναμν?σεων μου ’φρ?ζαν τον δρ?μο.

Ε?πα στην οικογ?νει? μου π?? ?νιωθα. Κοντιν? συναισθ?ματα, κοντιν?? σκ?ψει?, κοντιν? πεταρ?σματα μπερδεμ?νων ψυχ?ν.

Να φ?γω, σκ?φτηκα ξαν?. Μα οι χαραμ?δε? ?ρπαξαν τι? σκ?ψει? μου γρ?γορα και τα θ?λω μου τρ?ξανε να με πι?σουν. Σαν ?οπλο? στρατι?τη? στα χ?ρια του? ?πεσα.

Να με?νω, ?πρεπε, για ν’ αποκρο?σω τι? παγ?δε? του? και ν’ αποδε?ξω πω? υπ?ρχε εναλλακτικ?.

Δεν ν?κησαν, τ?ρα το βλ?πω ξεκ?θαρα. Τ?ρα που απ? τα μ?τια μου στερε?τυπα κι αυταπ?τε? ?φυγαν. Τ?ρα που ο ?λιο? μεσουρανε? ξαν? και τα πουλι? κελαηδο?ν. Τ?ρα που στ?χο μα? κ?ναμε τα λουλο?δια ν’ ανθ?σουν και π?λι.