Ο Ευρυβι?δη? Σοφ??, ο Μιγκ?λ Καστ?γιο Ντιντι?, η Ηλ?κτρα Ανδρε?δη και ο Β?ιο? Λιαπ?? απ?σπασαν τα Κρατικ? Βραβε?α Λογοτεχνικ?? Μετ?φραση? του 2017. ?πω? αναφ?ρεται σε ανακο?νωση του υπουργε?ου Πολιτισμο?, η κριτικ? επιτροπ? επ?λεξε εκδ?σει? του ?του? 2016.

Το Κρατικ? Βραβε?ο Μετ?φραση? ?ργου Ξ?νη? Λογοτεχν?α? στην Ελληνικ? Γλ?σσα απονεμ?θηκε κατ? πλειοψηφ?α στον Ευρυβι?δη Σοφ? για τη μετ?φραση απ? τα καταλανικ? του μυθιστορ?ματο? Confiteor, του Jaume Cabre (Ζ?ουμε Καμπρ?), με επιμ?λεια τη? Χαρ?? Σκιαδ?λλη, εκδ?σει? Π?λι? 2016.

Το Κρατικ? Βραβε?ο Μετ?φραση? ?ργου Ελληνικ?? Λογοτεχν?α? σε Ξ?νη Γλ?σσα απονεμ?θηκε ομ?φωνα στον διακεκριμ?νο ελληνιστ?, δ?κιμο μεταφραστ? και μελετητ? του ?ργου του Σεφ?ρη απ? το '60, Miguel Castillo Didier (Μιγκ?λ Καστ?γιο Ντιντι?) για τη σχολιασμ?νη μετ?φραση στα ισπανικ? και την εισαγωγ? του στο ?ργο Yorgos Seferis, Seferis integro με τα ποιητικ? ?παντα του Σεφ?ρη, που πρωτοκυκλοφ?ρησε στη Χιλ? (Σαντι?γο) απ? τι? εκδ?σει? Tres Puntos 2016.

Το Κρατικ? Βραβε?ο Απ?δοση? ?ργου τη? Αρχα?α? Ελληνικ?? Γραμματε?α? στα Ν?α Ελληνικ? απον?μεται κατ? πλειοψηφ?α εξ ημισε?α? στην Ηλ?κτρα Ανδρε?δη για τη δουλει? τη? -εισαγωγ?, σχολιασμ?νη μετ?φραση, σημει?σει?- στο ?ργο Τραχ?νιαι, του Σοφοκλ?, εκδ?σει? Στιγμ? 2016, και στον Β?ιο Λιαπ? για τη φιλολογικ? δουλει? του -εισαγωγ?, μετ?φραση, σημει?σει?- στο ?ργο Κ?κλωψ του Ευριπ?δη, εκδ?σει? Κ?χλη, 2016.

Η Κριτικ? Επιτροπ? των Βραβε?ων Λογοτεχνικ?? Μετ?φραση? 2017 σημει?νει, μεταξ? ?λλων, στην εισηγητικ? ?κθεσ? τη? ?τι ο Ευρυβι?δη? Σοφ??, που τιμ?θηκε με το Βραβε?ο Μετ?φραση? ?ργου Ξ?νη? Λογοτεχν?α?, ?προσ?γγισε με ευαισθησ?α τα διαφορετικ? γλωσσικ? επ?πεδα? του Confiteor και ?απ?δωσε με ρ?οντα λ?γο τον ρυθμ? και την ατμ?σφαιρα? αυτο? του μυθιστορ?ματο? υψηλ?ν μεταφραστικ?ν απαιτ?σεων που πραγματε?εται το θ?μα του Κακο?. Ο Μιγκ?λ Καστ?γιο Ντιντι?, που τιμ?θηκε με το Βραβε?ο Μετ?φραση? ?ργου Ελληνικ?? Λογοτεχν?α?, εισ?γει με ?γκυρε? μεταφρ?σει? του ?λληνε? λογοτ?χνε? και το ?ργο του? στο ισπαν?φωνο κοιν? και με τη συγκεκριμ?νη μετ?φραση του ποιητικο? ?ργου του Σεφ?ρη ?απευθ?νεται κυρ?ω? στο ισπαν?φωνο κοιν? τη? Λατινικ?? Αμερικ???. Οι μεταφρ?σει? ?ργων αρχα?α? ελληνικ?? γραμματε?α? οφε?λουν μεταξ? ?λλων ?να αποδ?δουν το πρωτ?τυπο με επαρκ? πιστ?τητα σε ?να ρ?ον και ε?ληπτο για τον σ?γχρονο αναγν?στη ιδ?ωμα, και να συμπεριλαμβ?νουν κατατοπιστικ?? εισαγωγικ?? παρατηρ?σει? που να εντ?σσουν το κ?θε ?ργο στο ιστορικ? του πλα?σιο και στο γραμματειακ? ε?δο? στο οπο?ο αν?κει?.