Για πρ?τη φορ?, οι αναγν?στε? του Αστερ?ξ θα μπορο?ν να ανακαλ?ψουν εκ ν?ου το πρ?το τε?χο? με τι? περιπ?τειε? του μικρο? Γαλ?τη με τι? 44 πρωτ?τυπε? ασπρ?μαυρε? τυπογραφικ?? πλ?κε? δι? χειρ?? του σκιτσογρ?φου του Αλμπ?ρ Ουντερζ?, ανακο?νωσαν οι εκδ?σει? Albert-Rene.

Με αφορμ? την 60? επ?τειο τη? κυκλοφορ?α? του πρ?του Αστερ?ξ, οι εκδ?σει? του ομ?λου Hachette Livre αποφ?σισαν να επανεκδ?σουν τον ?Αστερ?ξ τον Γαλ?τη?, το πρ?το ?ργο με τι? περιπ?τειε? του Αστερ?ξ και του Οβελ?ξ, των δ?ο Γαλατ?ν ?πω? του? φαντ?στηκε η π?να των Γ?λλων Ρεν? Γκοσιν? και Αλμπ?ρ Ουντερζ?.

Το τε?χο?, που εκδ?θηκε σε μ?λι? 5.000 αντ?τυπα (128 σελ?δε?, 35 ευρ?) περιλαμβ?νει τι? 44 πρωτ?τυπε? ασπρ?μαυρε? σελ?δε?, την ?γχρωμη ?κδοση και ?να ντοσι? 32 σελ?δων που αφορο?ν τα ?παρασκ?νια τη? δημιουργ?α? του κ?μικ? επαναλαμβ?νοντα? αν?κδοτα ?ργα τη? δουλει?? των δ?ο συγγραφ?ων.

Για του? λ?τρει? του ε?δου?, ο εκδοτικ?? ο?κο? προ?βλεψε να εκδ?σει και να συμπεριλ?βει μ?σα σε κασετ?να το σ?νολο των πρωτ?τυπων δακτυλογραφημ?νων κειμ?νων του Ρεν? Γκοσιν? και τι? τυπογραφικ?? πλ?κε? του Αλμπ?ρ Ουντερζ? που αφορο?ν το πρ?το τε?χο? με τι? περιπ?τειε? του Αστερ?ξ.

Οι αναγν?στε? θα βρουν μ?σα στην πολυτελ? κασετ?να, που θα κυκλοφορ?σει στι? 6 Φεβρουαρ?ου στη Γαλλ?α σε μ?νο 800 αριθμημ?να αντ?τυπα (στην τιμ? των 200 ευρ? ?καστη), δ?ο βιβλ?α: στην αριστερ? θ?κη ?λο το πρωτ?τυπο σεν?ριο δακτυλογραφημ?νο απ? τον Ρεν? Γκοσιν? και στη δεξι? τι? 44 πρωτ?τυπε? τυπογραφικ?? πλ?κε? σχεδιασμ?νε? απ? την π?να του Ουντερζ?.

Η κασετ?να περιλαμβ?νει επ?ση? 5 βιβλι?σημα: τι? πρ?τε? χειρ?γραφε? σημει?σει? του Ρεν? Γκοσιν? που υπογρ?φουν τη γεν?θλια πρ?ξη του Αστερ?ξ (2 βιβλι?σημα), τα πρ?τα σκ?τσα των Αστερ?ξ και Οβελ?ξ απ? τον Ουντερζ? (2 βιβλι?σημα) και την τυπογραφικ? πλ?κα που ?χει μ?νο χρ?ματα τη? πρ?τη? σελ?δα? του ?Αστερ?ξ τον Γαλ?τη?, που δημοσιε?τηκε στο περιοδικ? Pilote στι? 29 Οκτωβρ?ου 1959.

Ο Αστερ?ξ παραμ?νει το κ?μικ που ?χει μεταφραστε? στι? περισσ?τερε? γλ?σσε? -111 γλ?σσε? και διαλ?κτου? -παγκοσμ?ω?. Συνολικ? 380 εκατομμ?ρια βιβλ?α ?χουν πωληθε? απ? το 1959.

Το 38ο τε?χο? με τι? περιπ?τειε? του δι?σημου Γαλ?τη (απ? τον Ντιντι? Κονρ?ντ και τον Ζαν-Ιβ Φερ?) αναμ?νεται στα βιβλιοπωλε?α στι? 24 Οκτωβρ?ου 2019. Το 37ο, που κυκλοφ?ρησε τον Οκτ?βριο του 2017, ?χει πουλ?σει συνολικ? π?ντε εκατομμ?ρια αντ?τυπα.