Πριν απ? 7 χρ?νια το βιβλ?ο του Ν?κου Μπογι?πουλου ?Ε?ναι ο Καπιταλισμ?? ηλ?θιε? ε?χε καταφ?ρει με απλ? τρ?πο, λ?γο μετ? το ξ?σπασμα τη? παγκ?σμια? οικονομικ?? κρ?ση? του 2007-2008 και την ?ρα ακριβ?? που μπα?ναμε ?λο και πιο βαθι? στη μνημονιακ? περιπ?τεια, να αναδε?ξει μια απλ? αλ?θεια: ?τι η αιτ?α αυτ?ν των φαινομ?νων, που εκφρ?ζονται τ?σο ω? στατιστικ?? τ?σει? αλλ? και ω? ατομικ?? τραγωδ?ε?, ?ταν ακριβ?? τα δομικ? χαρακτηριστικ? εν?? κοινωνικο? συστ?ματο? που στηρ?ζεται στην εκμετ?λλευση τη? ζωνταν?? εργασ?α?.

Σ?μερα ο Μπογι?πουλο? επαν?ρχεται επανεκδ?δοντα? το βιβλ?ο, αυτ?ν τη φορ? ?χι απ? τι? εκδ?σει? Λιβ?νη, αλλ? απ? τον Ημεροδρ?μο και δι?θεση απ? το βιβλιοπωλε?ο ΚΨΜ (?σω? γιατ? ο τ?τλο? του βιβλ?ου του λ?ει πολλ? και για το π?? αντιμετωπ?ζουν το ?ργο του? και αρκετο? εμπορικο? εκδοτικο? ο?κοι).

Και δεν το επανεκδ?δει απλ??, αλλ? και το συμπληρ?νει και με μια αποτ?μηση των εξελ?ξεων τα τελευτα?α χρ?νια, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? διακυβ?ρνηση? απ? τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το βασικ? επιχε?ρημα του Μπογι?πουλου ε?ναι ακριβ?? ?τι τ?σο οι αλλεπ?λληλε? κρ?σει? ?σο και η κοινωνικ? ανισ?τητα και εξαθλ?ωση ε?ναι δομικ?? διαστ?σει? και αντιφ?σει? του καπιταλισμο?.

?μω?, δεν μ?νει μ?νο στο επιχε?ρημα, αλλ? τεκμηρι?νει αυτ? την ?ποψη εξετ?ζοντα? ?λε? τι? πλευρ?? τη? σ?γχρονη? οικονομικ?? και κοινωνικ?? πραγματικ?τητα?: το χρ?ο?, τη λειτουργ?α των διεθν?ν οργανισμ?ν, τη εγγεν? τ?ση του καπιταλισμο? προ? τη διαπλοκ?.

Επτ? χρ?νια μετ?, και αφο? περ?σαμε την πλ?ρη εμπειρ?α των μνημον?ων, ε?ναι προφαν?? ?τι το βιβλ?ο αυτ? διατηρε? πλ?ρω? την επικαιρ?τητ? του.

?λλωστε, η ?δια η εμπειρ?α τη? ?κυβερν?σα? αριστερ??? ?δειξε ?τι, ε?ν δεν θε? να συγκρουστε?? με τι? δομικ?? διαστ?σει? του συστ?ματο? και ?χει? την αυταπ?τη ?τι με κ?ποιον τρ?πο θα το κ?νει? να λειτουργ?σει προ? ?φελο? τη? κοινων?α?, στο τ?λο? θα καταλ?ξει? στο ακριβ?? αντ?θετο αποτ?λεσμα.

Και β?βαια, στην εισαγωγ? που ?γραψε γι’ αυτ?ν τη ν?α ?κδοση, ο Μπογι?πουλο? δεν μασ?ει τα λ?για του για τη διακυβ?ρνηση του ΣΥΡΙΖΑ: ?Αυτο? που θα ?ταν “υπηρ?τε?” του λαο?, αλλ? αφο? π?ρασαν απ? τα “καταργο?με τα Μνημ?νια” στα “παρ?λληλα προγρ?μματα” κι αφο? δι?πραξαν κ?θε ε?δου? αθλι?τητα που αρμ?ζει στο?μικρεμπ?ριο τη? ελπ?δα?,?φρ?ντισαν τα δικ? του? Μνημ?νια να ε?ναι το επιστ?γασμα μια??πρωτοφανο?? προδοσ?α???σων του? π?στεψαν, μετατρ?ποντα? –την ακριβ?? επ?μενη μ?ρα– το 61% “?χι” του δημοψηφ?σματο? σε 100% ?Ναι? στην ποδι? τη? Μ?ρκελ και στα θησαυροφυλ?κια των ανακεφαλαιοποιημ?νων τραπεζ?ν?.

Σε κ?θε περ?πτωση, ?να σημαντικ? βιβλ?ο σε μια ν?α ?κδοση, που αξ?ζει να το αγορ?σετε.