?να βιβλ?ο αφιερωμ?νο στον σχεδιαστ? μ?δα? Dapper Dan, απ? τον φωτογρ?φο Ari Marcopolous κυκλοφορε? ο ο?κο? μ?δα? Gucci.

Το βιβλ?ο κυκλοφορε? σε περιορισμ?να αντ?τυπα και ε?ναι ?να ταξ?δι του Marcopolous στο Χ?ρλεμ, το σπ?τι του Dapper Dan και το μ?ρο? ?που διατηρο?σε το ατελι? του, το οπο?ο ξαν?νοιξε τον Δεκ?μβριο του 2017 με τη βο?θεια του ο?κου Gucci.

Εκτ?? απ? μια σειρ? φωτογραφι?ν απ? το Χ?ρλεμ, το βιβλ?ο περιλαμβ?νει πορτρ?τα φ?λων του ο?κου μ?δα? και του Dapper Dan, ?πω? του καλλιτ?χνη Trevor Andrew, τη? ποι?τρια? Cleo Wade, του σεφ Marcus Samuelsson και του επιχειρηματ?α Steve Stoute.

Στην παρουσ?αση, που θα γ?νει σ?μερα σε ?να κοκτ?ιλ π?ρτι στο Gucci Garden στην Φλωρεντ?α κατ? τη δι?ρκεια του Pitti Uomo 95, θα δ?σει το παρ?ν και ο Dapper Dan, ο οπο?ο? θα απευθ?νει χαιρετισμ? και θα υπογρ?ψει τα βιβλ?α.

Αυτ? ε?ναι το δε?τερο βιβλ?ο για τον ο?κο Gucci απ? τον Ari Marcopoulos. Το 2016, ο ο?κο? κυκλοφ?ρησε το Epiphany, ?να βιβλ?ο επ?ση? περιορισμ?νη? ?κδοση?, με φωτογραφ?ε? που καταγρ?φηκαν κατ? τη δι?ρκεια μ?α? επ?δειξη? μ?δα? που πραγματοποι?θηκε σε ?να παλ?τι στο Μιλ?νο σε σχ?δια του Alessandro Michele.

Το βιβλ?ο για τον Dapper Dan θα κυκλοφορ?σει σε 500 αντ?τυπα ?ναντι 180 ευρ? το καθ?να.