Με την ευκαιρ?α των 200 χρ?νων απ? το θ?νατο του Καρλ Μαρξ, κυκλοφ?ρησε απ? τι? εκδ?σει? Καστανι?τη μια συλλογ? 22 ?ρθρων απ? τα εκατοντ?δε? που ?γραψε ο Μαρξ τη δεκαετ?α του 1850 για τη μεγαλ?τερη καθημεριν? αμερικανικ? εφημερ?δα εκε?νη? τη? εποχ??. Ο τ?τλο? του βιβλ?ου ε?ναι ?Του ανταποκριτ? μα? στο Λονδ?νο Καρλ Μαρξ. 22 επ?καιρε? ανταποκρ?σει? για τη Νew-York Daily Tribune?.

Η επιλογ?, η επιστημονικ? επιμ?λεια και τα εισαγωγικ? κε?μενα ε?ναι του Ν?κου Στραβελ?κη και η μετ?φραση και ο πρ?λογο? τη? Μαρι?ννα? Τζιαντζ?. Τα ?ρθρα αυτ? αναφ?ρονται στου? πολ?μου?, την επαν?σταση και την αντεπαν?σταση στην Ευρ?πη (Ανατολικ? Ζ?τημα, Πρωσ?α, Ισπαν?α, Γαλλ?α, Ρωσ?α, Ιταλ?α), στην κατ?σταση των εργαζομ?νων στην Αγγλ?α και στην οικονομ?α.

Ο αναγν?στη? εντυπωσι?ζεται ?χι μ?νο απ? την ευρυμ?θεια, την τεκμηρ?ωση, τη λεπτ? ειρωνε?α και το επαναστατικ? π?θο? του δημοσιογρ?φου Μαρξ, αλλ? και απ? τι? αναλογ?ε? αν?μεσα στο μακριν? χθε? και το σ?μερα, ιδ?ω? ?σον αφορ? τη γαλλικ? κερδοσκοπικ? τρ?πεζα Credit Mobilier που oι πρακτικ?? τη? θυμ?ζουν την περιβ?ητη Lehman Brothers.

Α? σημειωθε? ?τι ο Μαρξ δεν ?γραφε τ?τε στην αμερικανικ? αυτ? εφημερ?δα μ?νο για να διαδ?σει τι? ιδ?ε? του στην ?λλη ακτ? του Ατλαντικο?, αλλ? κυρ?ω? για την επιβ?ωση του ?διου και τη? οικογ?νει?? του? που ζο?σαν τ?τε στο Λονδ?νο σε συνθ?κε? αφ?νταστη? στ?ρηση?.