Ο μεγ?λο? Ιρλανδ?? συγγραφ?α? Τζ?ιμ? Τζ?ι? ?λεγε πω? η ζω? ε?ναι πολ? μικρ? για να την ξοδε?ει? διαβ?ζοντα? ?να κακ? βιβλ?ο. Κ?τι που σ?μερα μοι?ζει παρ?δοξο, γιατ? το εμβληματικ? βιβλ?ο του, ο περ?τεχνο? ?Οδυσσ?α??, ?να απ? τα διασημ?τερα και πιο αριστουργηματικ? βιβλ?α στην Ιστορ?α τη? Λογοτεχν?α?, ε?ναι στι? μ?ρε? μα? ?να απ? εκε?να τα αναγν?σματα που ευκολ?τερα εγκαταλε?πει ο αναγν?στη?. Και απ? πο? προκ?πτει αυτ?; Απ? μ?α απλ? μαθηματικ? μ?θοδο.

Το 2014, ο μαθηματικ?? και καθηγητ?? στο Πανεπιστ?μιο του Ου?σκ?νσιν Τζ?ρνταν ?λενμπεργκ επεξεργ?σθηκε μ?α μ?θοδο για να υπολογ?σει π?σοι αναγν?στε? τελε?ωναν τα βιβλ?α που ε?χαν αγορ?σει. Η μ?θοδο? και το ?νομα που τη? ?δωσε ο ?διο?, ο ?Δε?κτη? Χ?κινγκ? αποτελο?ν αναφορ? και φ?ρο τιμ?? σε ?να εξ?σου δι?σημο και πολ?πλοκο βιβλ?ο ?Την Ιστορ?α του Χρ?νου? του αε?μνηστου φυσικο? Στ?βεν Χ?κινγκ. Η μελ?τη αυτ? που αναπτ?χθηκε περισσ?τερο για προσωπικ? διασκ?δαση παρ? εξαιτ?α? κ?ποιου επιστημονικο? ενδιαφ?ροντο? βασ?ζεται στην παρακολο?θηση τη? σχ?ση? αν?μεσα στι? κατατ?ξει? των πιο δημοφιλ?ν βιβλ?ων και στο εργαλε?ο τη? επισ?μανση? του βιβλ?ου στον ιστ?τοπο Kindle τη? Amazon.

Σ?μφωνα με το ?ρθρο του ?λενμπεργκ στη The Wall Street Journal, ?ταν οι αναγν?στε? σταματο?ν να επισημα?νουν φρ?σει? απ? το βιβλ?ο του? στο Kindle ε?ναι γιατ? ?χουν εγκαταλε?ψει την αν?γνωσ? του.

Ο δε?κτη? Χ?κινγκ μπορε? να προκ?ψει με μ?α πολ? απλ? μ?θοδο: διαιρ?ντα? τον αριθμ? των σελ?δων του βιβλ?ου με τον αριθμ? των πιο δημοφιλ?ν υπογραμμ?σεων απ? τι? σελ?δε? του (δηλ. τι? φρ?σει? που οι αναγν?στε? ?χουν ξεχωρ?σει). Κατ’ αυτ?ν τον τρ?πο, προκ?πτει ?να κατ? προσ?γγιση ποσοστ? του π?σοι αναγν?στε? ?χουν ολοκληρ?σει την αν?γνωση εν?? βιβλ?ου. ?σο μικρ?τερο ε?ναι το ποσοστ?, τ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η πιθαν?τητα ο αναγν?στε? να μη συνεχ?σουν την αν?γνωσ? του.

Βεβα?ω?, η συγκεκριμ?νη αν?λυση στερε?ται επιστημονικ?? ακρ?βεια?, ?μω? τα αποτελ?σματ? τη? ε?ναι τ?σο ενδιαφ?ροντα που αμ?σω? βρ?σκουν μ?α προνομιο?χα θ?ση στην ειδησεογραφ?α. Ο λ?γο? κατ? τα φαιν?μενα οφε?λεται --σ?μφωνα με την ερμηνε?α του ?λενμπεργκ στο τ?λο? του ?ρθρου του (?ηρεμ?στε αγαπητο? αναγν?στε?, ε?ν δεν κατορθ?σατε να τελει?σετε του? περισπο?δαστου? αυτο?? τ?μου? στι? διακοπ?? σα?, δεν ε?σθε οι μ?νοι?)- στην αν?γκη να ψ?χνουμε παρηγορι? στου? ?λλου? απ?ναντι στην διανοητικ? μα? αυτ? αποτυχ?α.

Με β?ση τη δικ? του ?ρευνα, πρ?το στον κατ?λογο των ?παρατημ?νων? βιβλ?ων ε?ναι ο ?Οδυσσ?α?? του Τζ?ι?, με τιμ? στον ?δε?κτη Χ?κινγκ? 1,7%. Ακολουθο?ν και ?λλοι βαρ?γδουποι τ?τλοι τη? παγκ?σμια? λογοτεχν?α?, ?πω? οι ??θλιοι? του Β?κτωρο? Ουγκ? με 1,8%, το αριστο?ργημα του Ντ?ιβιντ Φ?στερ-Ου?λα? The Infinite Jest (με μ?λι? 100 αναφορ?? για τι? 1.000 και πλ?ον σελ?δε? του) με 15%. Εντ?πωση επ?ση? προκαλε? και η σχετικ? αποτυχ?α του σο?περ-μπεστ σ?λερ ?Οι πεν?ντα αποχρ?σει? του γκρ?ζου? του Ε.Λ. Τζ?ιμ? με 28,3%. Τι συμβα?νει; Πρ?γματι δεν μπορε? να συναντ?σει κανε?? μ?σα στο κε?μεν? του μ?α φρ?ση ?ξια για να την αναφ?ρει, ? απλ?? ε?ναι τ?σο καλ? που καταβροχθ?ζεται μεμι??; Καν?να?, αντικειμενικ?, μπορε? να το εντοπ?σει.

Ο ?δε?κτη? Χ?κινγκ? αποτελε? επ?ση? ?νδειξη του πνε?ματο? και των τ?σεων τη? εκ?στοτε εποχ??: το 2014 η Χ?λαρι Κλιντον και ο Ντ?ναλντ Τραμπ ξεκινο?σαν για την επ?λασ? του? προ? τον Λευκ? Ο?κο, εξ ου και οι τρελ?? πωλ?σει? των βιβλ?ων του? ?Δ?σκολε? αποφ?σει?? και ?Η τ?χνη τη? διαπραγμ?τευση?? αντ?στοιχα. Μολατα?τα, καν?να? απ? του? δ?ο πολιτικο?? δεν κατ?ρθωσε να μαγε?σει με τον λ?γο του τον αναγν?στη. Ακ?μη χειρ?τερη ε?ναι η μο?ρα των μπεστ σ?λερ με θεματολογ?α επιστημονικ?? φαντασ?α? ? οικονομικ?ν. Σ?μφωνα με τον δε?κτη αυτ?ν, κα?τοι φ?ρει το ?νομα του Χ?κινγκ, το βιβλ?ο ?Χρονικ? του Χρ?νου? του δι?σημου αστροφυσικο? φ?ρεται να το ?χει τελει?σει μ?λι? το 6,6% των αναγνωστ?ν, εν? μ?λι? το 2,4% ολοκλ?ρωσε την αν?γνωση τη? μελ?τη? του Τομ? Πικετ? για την κατανομ? του πλο?του ?Το Κεφ?λαιο του 21ου αι?να?. Πολλο? ε?ναι επ?ση? εκε?νοι που αγ?ρασαν το βιβλ?ο του νομπελ?στα Οικονομ?α? Ντανι?λ Κανμ?ν ?Γρ?γορη σκ?ψη, αργ? σκ?ψη?, ?μω? μ?λι? το 6,8% φα?νεται να φθ?νει μ?χρι την τελευτα?α σελ?δα του.