Σε μ?α εκδ?λωση του Μουσικο? Ομ?λου Σ?ρου, που ?γινε προ? τιμ?ν του Στα?ρου Ξαρχ?κου το 2016, o Μα?στρο? ε?χε την ευκαιρ?α να ακο?σει ?να μουσικ? σ?νολο παιδι?ν, το ?Μυστικ? Μπουζο?κι?, και αναφ?ρθηκε στην αν?γκη δημιουργ?α? μια? ?Μεγ?λη? του Μ?ρκου Σχολ??? στη Σ?ρο.

?τσι το 2017, ιδρ?θηκε η μουσικ? σχολ? ?Εν Χορδα?? & Οργ?νοι?? (Η Μεγ?λη του Μ?ρκου Σχολ?). ?να μη κερδοσκοπικ? σωματε?ο που ?χει ω? σκοπ? να προσφ?ρει σπουδ?? υψηλο? επιπ?δου στο χ?ρο τη? Λα?κ??, Ρεμπ?τικη? και Βυζαντιν?? μουσικ??.

Στη σχολ? φιλοξενο?νται κ?θε χρ?νο π?νω απ? 60 σπουδαστ??, ?που διδ?σκονται μουσικ? (θεωρ?α & πρ?ξη) απ? καταρτισμ?νου? και υπε?θυνου? καθηγητ??.

Θ?λοντα? να δ?σουμε στου? σπουδαστ?? μα? ακ?μη μεγαλ?τερη πρ?σβασ? στη γν?ση, δημιουργο?με μ?α δανειστικ? βιβλιοθ?κη με σχετικ? μουσικ? θεματικ? υλικ?. Γι’ αυτ? ζητ?με την βο?θει? σου!

Χρειαζ?μαστε βιβλ?α, δ?σκου? – βιν?λια και CD.

Αν ?χει? βιβλ?α, δ?σκου? – βιν?λια ? CD, Λα?κ??, Ρεμπ?τικη? και Βυζαντιν?? μουσικ??? τα οπο?α θε? να δωρ?σει?, επικοιν?νησε μαζ? μα? στο enhordais.organois@gmail.com ? στο τηλ?φωνο 22810 76516 και εν?σχυσε ?τσι την προσπ?θει? μα?!

Ω? ανταπ?δοση στη βο?θεια που θα μα? προσφ?ρει?, θα ?χει? δυνατ?τητα πρ?σβαση? στη βιβλιοθ?κη τη? σχολ??, εν? θα μπει? και στη λ?στα των Υποστηρικτ?ν και Φ?λων μα?, που βρ?σκεται στο site μα?.