?ταν στι? αρχ?? τη? δεκαετ?α? του 1980, ο συγγραφ?α? Τ?σο? Αποστολ?δη? και ο εικονογρ?φο? Γι?ργο? Ακοκαλ?δη?, λ?τρει? και οι δ?ο των κ?μικ?, αποφ?σισαν να εικονογραφ?σουν τι? κωμωδ?ε? του Αριστοφ?νη, δεν περ?μεναν ?τι τρει? και πλ?ον, δεκαετ?ε? μετ?, τα βιβλ?α του? θα ε?χαν ξεπερ?σει σε πωλ?σει? στην Ελλ?δα το ?να εκατομμ?ριο αντ?τυπα!

Ο ?Αριστοφ?νη? μ?σα απ? τα κ?μικ?? συγκεντρ?νει και π?λι το πιστ? του κοιν? σε επετειακ? εκδ?λωση για τα 35 χρ?νια συνεχο?? κυκλοφορ?α? των βιβλ?ων, που διοργαν?νεται σ?μερα στι? 7 το απ?γευμα, στο Αρχαιολογικ? Μουσε?ο Θεσσαλον?κη? απ? τον Σ?λλογο Αποφο?των του Αριστοτελε?ου Πανεπιστημ?ου Θεσσαλον?κη?.

?Κ?ναμε τ?τε κ?τι που μα? ?ρεσε και αγαπο?σαμε και δεν φανταστ?καμε ποτ? την επιτυχ?α που θα ε?χε. Αν σ?μερα γιν?ταν ο Αριστοφ?νη? σε κ?μικ, φαντ?ζομαι ?τι θα ε?χε πλ?ρη… αποτυχ?α! ?λλε? εποχ?? τ?τε, ?λλε? αναζητ?σει?? ξεκαθαρ?ζει ο κ.Αποστολ?δη? διευκριν?ζοντα? ?τι συμπληρ?θηκαν 35 χρ?νια απ? την πρ?τη ?κδοση τη? διασκευ?? σε κ?μικ? των ?ντεκα κωμωδι?ν του Αριστοφ?νη που πραγματοποι?θηκε στη Θεσσαλον?κη απ? τι? εκδ?σει? Α.Σ.Ε.

Οι ?Κωμωδ?ε? του Αριστοφ?νη σε κ?μικ??, με συνεχε?? επανεκδ?σει?, τιμ?θηκαν απ? το Διεθν?? Ινστιτο?το Θε?τρου, παρουσι?στηκαν στο πλα?σιο του Ευρωπα?κο? προγρ?μματο? ?Πολιτισμ?? 2007-2013? με την παραγωγ?: ?THE DUTY OF COMEDY? εν? η ?Λυσιστρ?τη? ?ταν ?να απ? τα 100.000 βιβλ?α, απ? ?λο τον κ?σμο, που δ?μησαν τον ?Παρθεν?να των βιβλ?ων?, το εμβληματικ? ?ργο τη? Marta Minujin, στο Κ?σελ τη? Γερμαν?α?. Η ?δια κωμωδ?α κυκλοφ?ρησε με κινο?μενα σχ?δια, στα ελληνικ? και αγγλικ?, σε DVD.

Τ?σσερι? κωμωδ?ε? δημοσιε?τηκαν σε συν?χειε?, σε εφημερ?δε?, καθ?? και στο ?ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ?, περιοδικ? που διαν?μεται σε μαθητ?? σχολε?ων τη? ομογ?νεια? σε Ευρ?πη, Αμερικ? και Αυστραλ?α. Αποσπ?σματ? του? υπ?ρχουν ακ?μη σε σχολικ? βιβλ?α πρωτοβ?θμια? και δευτεροβ?θμια? εκπα?δευση?. Στον ?Μαραθ?νιο αν?γνωση?? του 2012-2013, δ?κα κωμωδ?ε? διαβ?στηκαν απ? 25.000 μαθητ??, απ? 1.200 Δημοτικ? σχολε?α. Σχολικο?, αλλ? και επαγγελματικο? θ?ασοι, κατ? καιρο??, αν?βασαν θεατρικ?? παραστ?σει? κωμωδι?ν του Αριστοφ?νη που βασ?ζονταν στην κ?μικ? εκδοχ?.

?ξι κωμωδ?ε? μεταφρ?στηκαν στα αγγλικ?, γαλλικ?, γερμανικ? και τουρκικ?, εν? και οι 11 πωλο?νται ηλεκτρονικ? στα ελληνικ? και αγγλικ?. Με Υπουργικ? απ?φαση, εδ? και π?ντε χρ?νια, τα βιβλ?α διατ?θενται απ? τα πωλητ?ρια των Αρχαιολογικ?ν Μουσε?ων τη? χ?ρα?, με τη ?Λυσιστρ?τη? να ε?ναι best seller!

Στην παρουσ?αση τη? συνολικ?? πορε?α? του ?ργου, σ?μερα το απ?γευμα, με αφηγ?σει? και προβολ?? αρχειακο? υλικο?, συμμετ?χουν -εκτ?? των δημιουργ?ν- οι δημοσιογρ?φοι Παντελ?? Σαββ?δη? και Κ?στα? Μπλι?τκα?, ο Π?τρο? Μαρτιν?δη?, ομ?τιμο? καθηγητ?? ΑΠΘ και η Anny Weil, φιλ?λογο?-μεταφρ?στρια.

Την εκδ?λωση θα πλαισι?σουν το ?Arts & Quality of Life? με ομ?δε? χορο? τη? Σχολ?? ?Ελ?νη Γουγουτσ?? και η Παιδικ? χορωδ?α τη? Αμερικανικ?? Γεωργικ?? Σχολ?? Θεσσαλον?κη? που διευθ?νει ο Καν?ρη? Κεραμ?ρη?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ