Δεν χρει?ζεται να κατ?γεται κ?ποιο? απ? την Ευρυταν?α, ο?τε καν να ?χει επισκεφθε? την καρδι? τη? ορειν?? Ελλ?δα?, για να ?δει? κ?τι απ? τον δικ? του τ?πο μ?σα στο βιβλ?ο ?Ο Κερδ?ο? Ερμ?? σταμ?τησε στο Καρπεν?σι?: Τι? αγων?ε?, την φτ?χεια και τα αδι?ξοδα στην οικονομικ? ζω? στι? πιο ταραχ?δει? περι?δου? τη? Ελλ?δα?.

? το πε?σμα, τι? επιχειρηματικ?? προσπ?θειε? και την δημιουργικ?τητα ορισμ?νων στι? κρ?σιμε? στιγμ?? αν?ταση?.

Μ?σα απ? τι? 247 σελ?δε? του βιβλ?ου (εκδ?σει? Σ.Ι. Ζαχαρ?πουλο?) του δημοσιογρ?φου Δημ?τρη Ευαγγελοδ?μου ξεπηδο?ν στιγμι?τυπα περασμ?νων αι?νων, ενδεικτικ? του κλ?ματο? τη? εποχ?? στο απομονωμ?νο Καρπεν?σι, παρ?λληλα με ?εικ?νε?? που προφαν?? υπ?ρχαν και στην υπ?λοιπη Ελλ?δα (και ακ?μα υπ?ρχουν!):

Οι εμποροπανηγ?ρει? σε ξ?φωτα, τα βερεσ?δια των παντοπωλε?ων, η αλληλεγγ?η και ο ?ντονο? ανταγωνισμ?? των εμπ?ρων, οι φιλ?ε? και οι αντιπ?θειε? στην αγορ?, η μιζ?ρια και η γενναιοδωρ?α.

Η ματι? του συγγραφ?α, ρεπορταζιακ? (για χρ?νια ?λλωστε ?υπηρ?τησε? στι?… σομ?ν –οικονομικ??- σελ?δε? των εφημερ?δων). Η γραφ? του π?τε ?αυστηρ?? στην καταγραφ? δημογραφικ?ν και οικονομικ?ν στοιχε?ων και π?τε ?μυθιστορηματικ?? για ?σα ο ?διο? ?χει ακο?σει και δει.

Και ο τ?τλο?, εμπνευσμ?νο? απ? το γνωστ? βιβλ?ο του Κ?ρλο Λ?βι (Ο Χριστ?? σταμ?τησε στο ?μπολι), στο οπο?ο ο συγγραφ?α? περιγρ?φει τη ζω? του ?σο ?ταν πολιτικ?? εξ?ριστο? στη Ν?τια Ιταλ?α σε μια περιοχ? ?π?σω απ? τον κ?σμο?, ?πω? ?λεγαν κ?ποτε και για την Ευρυταν?α. ?Δεκ?δε? ερευνητ?? και ιστοριογρ?φοι του Καρπενησιο? και γενικ?τερα τη? Ευρυταν?α? εξ?τασαν και κατ?γραψαν λ?αν ικανοποιητικ?? την ιστορ?α τη? περιοχ?? σε β?θο? χρ?νου.

Ο ?μορφο? τ?πο?

Ωστ?σο, λ?γε? και ενδεικτικ?? ε?ναι οι αναφορ?? στην οικονομικ? ιστορ?α τη? π?λη? και στου? πρωταγωνιστ?? τη?. Αυτ? το κεν? αποπειρ?ται να καλ?ψει (?στω και μερικ??) το?το το βιβλ?ο (…) Προφαν??, το βιβλ?ο αυτ? δεν φιλοδοξε? να αντιγρ?ψει το αριστο?ργημα του Λ?βι. ?μω?, το?το θ?λει να καταδε?ξει: Το Καρπεν?σι, ?μορφο? τ?πο? με ζωντανο?? ανθρ?που?, επ? χρ?νια δεν ε?χε καταφ?ρει να ακολουθ?σει την υπ?λοιπη Ελλ?δα στην πρ?οδο, λ?γω τη? απομ?νωση? και τη? γεωμορφολογ?α? (…) Παρ? τα?τα, υπ?ρξαν ?νθρωποι που το προσπ?θησαν – και ακ?μη το προσπαθο?ν. Σε αυτο?? λοιπ?ν του? ανθρ?που? και στο περιβ?λλον που ?ζησαν και δραστηριοποι?θηκαν αναφ?ρεται αυτ? το βιβλ?ο? γρ?φει στο εισαγωγικ? σημε?ωμα ο… παρολ?γον ?μπορο? και τελικ? δημοσιογρ?φο? επ? 37 χρ?νια Δημ?τρη? Ευαγγελοδ?μο?.

Γεννημ?νο? ο ?διο? απ? πατ?ρα ?μπορο, ?που κι αυτ?? εμπ?ρου γιο? ?ταν?, μεγ?λωσε μ?σα στην αγορ? και γν?ρισε του? ανθρ?που? τη?, γι’ αυτ? σε ξεχωριστ? κεφ?λαιο (Αγορα?ε? ιστορ?ε?) ξετυλ?γει τι? αναμν?σει? του και διηγε?ται, με ζωηρ? τρ?πο, ?σα ?ζησε στο οικογενειακ? κατ?στημα τροφ?μων και ποτ?ν, κατ? κ?ριο λ?γο. Το βιβλ?ο ωστ?σο δεν ε?ναι προ??ν? (τρυφερ?ν, αποκαλυπτικ?ν ? και αστε?ων) αναμν?σεων του συγγραφ?α, αλλ? τη? δημοσιογραφικ?? ?βουτι??? του σε ?γκυρε? πηγ??:

Απ? τα Γενικ? Αρχε?α του Κρ?του?, το Ιστορικ? Αρχε?ο τη? Εθνικ?? Τρ?πεζα? τη? Ελλ?δο? και την Εθνικ? Βιβλιοθ?κη, μ?χρι τα πανεπιστ?μια Κρ?τη? και Θεσσαλ?α?, τι? εφημερ?δε? τη? εποχ??, τα οικογενειακ? αρχε?α παλι?ν εμπ?ρων κ.λπ. Αναδεικν?οντα? με σαφ?νεια τα ?τι, ποιο?, που, π?τε και γιατ??, ο συγγραφ?α? παραδ?δει τελικ? συγκεντρωμ?νο -κωδικοποιημ?νο σε ρο? που δεν κουρ?ζει, παρ? το μ?γεθο? τη? πληροφορ?α?- ?να πλο?σιο υλικ?, που μπορε? να αποτελ?σει χρ?σιμο ?εργαλε?ο? για τον ερευνητ? του σ?μερα αλλ? και τον ιστορικ? του μ?λλοντο?. ?να υλικ? συγκινητικ? για ?σου? γν?ριζαν του? παλιο?? εμπ?ρου? του Καρπενησ?ου και σ?γουρα για του? επιγ?νου? του?.