Τρι?ντα τ?σσερα αυτοτελ? διηγ?ματα που μα? ταξιδε?ουν, μ?σα απ? μια γλαφυρ? και λυρικ? αφ?γηση, σε διαδρομ?? κοντιν?? και μακριν??, απ? το ?αγιασμ?νο? Διδυμ?τειχο ?ω??την ?πλανε?τρα? Ν?α Υ?ρκη, αποτελο?ν το περιεχ?μενο?του ν?ου βιβλ?ου του Κωνσταντ?νου Τριανταφυλλ?κη, ?Μικρ?? περιπλαν?σει? στι? ρωγμ?? του χρ?νου?, το οπο?ο θα παρουσιαστε???την Π?μπτη 28 Μαρτ?ου στι? 20:30 απ? τι??εκδ?σει? IANOS, την Πανθρακικ? Ομοσπονδ?α Ν. Ελλ?δο? και το Θρακικ? Κ?ντρο-Εταιρε?α Θρακικ?ν Μελετ?ν.

Για το βιβλ?ο θα μιλ?σουν ο?δημοσιογρ?φο?-ιστορικ???Παντελ?? Αθανασι?δη?, ο σκηνοθ?τη??Γι?ργο? Κορδ?λλα?, η καθηγ?τρια Ιατρικ?? ΕΚΠΑ,??φη Μπ?σδρα και?ο?δικηγ?ρο?-μ?λο? ΔΣΑ,?Ζ?η? Σταυρ?πουλο?.?Αποσπ?σματα θα διαβ?σουν οι ηθοποιο? Τζωρτζ?να Κ?νστα, Χρ?στο? Φωτ?δη? και Ρ?νο? Χαραλαμπ?δη?.?Την εκδ?λωση θα συντον?σει η δημοσιογρ?φο? Ευτυχ?α Αδηλ?νη.

Η εκδ?λωση θα πραγματοποιηθε? στον ?Ιαν???(Σταδ?ου 24), η ε?σοδο? ε?ναι ελε?θερη και θα προβ?λλεται ζωνταν? στο ianos.gr.

Λ?γα λ?για για το βιβλ?ο

Πρ?κειται για μια συλλογ? απ? τρι?ντα τ?σσερα αυτοτελ? διηγ?ματα, που ξεπηδο?ν απ? τι? ρωγμ?? του χρ?νου και ξεπερνο?ν τα σ?νορα, μ?σα απ??διαδρομ?? οικε?ε? μα και μεταφυσικ??. Εμπειρ?ε? ζω?? και συναντ?σει? με σημαντικ? πρ?σωπα του κ?σμου το?του, που π?σω του? κρ?βεται ο ?πανταχο? παρ?ν? συγγραφ?α?, συνθ?τουν ?ναν καμβ? δυνατ?ν συναισθημ?των, καθημεριν?ν διδαγμ?των και φιλοσοφικ?ν αναζητ?σεων, απ? τον οπο?ο δεν θα μπορο?σαν να λε?πουν η α?ναη επιστροφ? στι? ρ?ζε?, η αστε?ρευτη αγ?πη για τη ζω? και το αδι?κοπο κυν?γι του ονε?ρου.

Λ?γα λ?για για τον συγγραφ?α

Ο Κωνσταντ?νο? Α. Τριανταφυλλ?κη? γενν?θηκε στο Ασημ?νιο ?βρου. Τελε?ωσε το Γυμν?σιο Διδυμοτε?χου. Το 1975 ?ρθε στην Αθ?να και σπο?δασε στην Π?ντειο. Το 1979 εγκαταστ?θηκε στη Ν?α Υ?ρκη για μεταπτυχιακ?? σπουδ?? στα Οικονομικ?, στι? Πολιτικ?? Επιστ?με? (Μaster) και στι? Διεθνε?? Σχ?σει? (Διδακτορικ?). Στην Ελλ?δα επ?στρεψε το 1990. Εργ?ζεται ω? σ?μβουλο? επιχειρ?σεων σε θ?ματα Μarketing και Επικοινων?α?. ?λλα ?ργα του συγγραφ?α: Αλλι?? τα ε?χαμε σχεδι?σει… (2012), Ημερολ?για Χαρμολ?πη? (2014), Μια ?λλη ευκαιρ?α… (2017), τα οπο?α κυκλοφορο?ν απ? τι? εκδ?σει? ΙΑΝΟS.