Χαλασμ?νο? κ?σμο?, χαμ?νο? κ?σμο?. Οι τ?σσερι? αυτ?? λ?ξει? θα μπορο?σαν να περιγρ?ψουν τα χρ?νια του Εμφυλ?ου πολ?μου στην Ελλ?δα. Τ?τε που ο αδερφ?? σκ?τωνε τον αδερφ? και ο γιο? τον πατ?ρα, σε ?ναν π?λεμο μ?σου?, π?νου, ελπ?δα? που θ?φτηκε στα ελληνικ? βουν?, απογοητε?σεων, προσφυγι??.

Ο καθηγητ?? Γεωπον?α? του Πανεπιστημ?ου Θεσσαλ?α? και συγγραφ?α?, Π?τρο? Λ?λα? ?αποφ?σισε να γρ?ψει ?να βιβλ?ο για τα ταραγμ?να εκε?να χρ?νια, αλλ? βλ?ποντ?? τα με τα μ?τια των παιδι?ν τη? πολιτικ?? προσφυγι??. Το βιβλ?ο του με τ?τλο ?28.000 ?να παιδ? στο ?Παιδομ?ζωμα? θυμ?θηκε?, απ? το Βιβλιοπωλε?ο ?Ασυναγ?νιστο? καταπι?νεται ακριβ?? με τα παιδι? που αναγκ?στηκαν να φ?γουν απ? την Ελλ?δα. ?πω? λ?ει ο συγγραφ?α?: ?η ιστορ?α? που ε?ναι καταγεγραμμ?νη στο βιβλ?ο, ?ε?ναι μια αληθιν? ιστορ?α, που μοι?ζει με μυθιστ?ρημα, μπορε? και να ε?ναι?, αφ?νοντα? να εννοηθε? ?τι ?χει και την μυθιστορηματικ? τη? φαντασ?α.

Παιδωμ?ζωμα ? Παιδοφ?λαγμα

Και συνεχ?ζει: ?Κ?ποιοι το ε?παν Παιδομ?ζωμα και ?λλοι Παιδοσ?σιμο, η Παιδοφ?λαγμα?.?… Τ?τε ?λεγαν ?οι απ? εδ? και οι απ? εκε??. Για τα σχεδ?ν 28.000 παιδι?, σημασ?α τελικ? δεν ?χει αν ?ταν Παιδομ?ζωμα ? Παιδοσ?σιμο, αλλ? πω? το β?ωσαν τα ?δια…?

Αυτ?ν ακριβ?? την διχαστικ? λογικ? η οπο?α κυρι?ρχησε δεκαετ?ε? μετ? τον Εμφ?λιο, περιγρ?φει ο συγγραφ?α?. Με τρ?πο ανεπιτ?δευτο, θα ?λεγε κανε?? με μια ?καθαρ?? ματι? εν?? ανθρ?που προσπαθε? να δει με αντικειμενικ?τητα τι? αιτ?ε? που οδ?γησαν χιλι?δε? παιδι? σε κ?ποια Λα?κ? Δημοκρατ?α.

Αλλ? με του? γονε?? του?, ?λλα σε Ορφανοτροφε?α και παιδικο?? σταθμο??, στην Αλβαν?α, τη Ρουμαν?α, την Τσεχοσλοβακ?α.

Πολλ? δεν επ?στρεψαν ποτ? στην Ελλ?δα, π?θαναν στην ξενιτι? με τον καημ? τη? πατρ?δα?.

Αλλ? χ?θηκαν σε πολ? νεαρ? ηλικ?α σε κ?ποιο βουν?, ?πω? η Ευγεν?α, 17 χρον?ν που την ?κοψε στα δ?ο μια β?μβα. Η Ευγεν?α, ?γινε απ? μια ριπ? δ?ο κομμ?τια και ?μεινε για π?ντα χωρισμ?νη στα δ?ο, σε μια κορυφ? τη? Π?νδου…? ??σω? η ψυχ? τη? να τριγυρ?ζει ακ?μα στην κορυφ? Προφ?τη? Ηλ?α? τη? Φο?ρκα?, μπορε? και σε ?λε? τι? κορφ?? των βουν?ν του Εμφυλ?ου, ?που τ?σο νωρ?? και απρ?σμενα ??δωσε?, τη ζω? τη?.

28 κεφ?λαια

Το βιβλ?ο χωρ?ζεται σε 28 εν?τητε?- κεφ?λαια. Στο πρ?το κεφ?λαιο υπ?ρχει η ιστορ?α του ?επτ?χρονου Π?τρου και τη? εξ?χρονη? Ειρ?νη?, ο πεντ?χρονο? Μιχαλ?κη?, δεν γνωρ?ζει το επ?νυμ? του, ο?τε το ?νομα του πατ?ρα και τη? μητ?ρα? του, ο?τε το ?νομα του χωριο? του και βρ?θηκε μ?νο? του στο Δυρρ?χιο τη? Αλβαν?α?, τον Οκτ?βριο του 1948?.

Στο τελευτα?ο κεφ?λαιο τον?ζεται πω? ?ο Μιχαλ?κη?, η Ειρ?νη και ο Π?τρο? δεν ξανασυναντηθ?καν ποτ? στι? Λα?κ?? Δημοκρατ?ε? και δεν ?μαθαν τ?ποτα ? ?να? για τον ?λλο, ποτ? μ?χρι σ?μερα?.?Ο πεντ?χρονο? Μιχαλ?κη? που γν?ριζε μ?νο π?σο χρον?ν ε?ναι,?σ?γουρα θα θυμ?θηκε, ? θα του ?μαθαν, το ?μεγ?λο? του ?νομα, πω? λ?νε τον πατ?ρα του, πω? λ?νε τη μ?να του, απ? πιο χωρι? ε?ναι?,?τα κατοπιν? χρ?νια.

Το βιβλ?ο περι?χει πολλ? ιστορικ? στοιχε?α, πολλ?? συγκινητικ?? ιστορ?ε? αλλ? και σπ?νια ντοκουμ?ντα. Φωτογραφ?ε? τη? εποχ??, επιστολ??, σχολικ?? εκθ?σει? που περιγρ?φουν τη ζω?, τι? δυσκολ?ε?, την Ελλ?δα τη? φτ?χεια?, τη? καταστροφ??, τη? αγων?α? για το μ?λλον.

Ο Π?τρο? Λ?λα? ε?ναι καθηγητ?? Γεωπον?α?, ?μω?, κατ?φερε να γρ?ψει ?να βιβλ?ο που μπορε? να συγκινε? ακ?μη και τ?ρα, μετ? απ? τ?σε? δεκαετ?ε?.

Και να αποτελε? ?να ακ?μη στοιχε?ο για το π?? η Ελλ?δα ?φτασε στον Εμφ?λιο, π?? σκοτ?θηκαν τ?σοι ?νθρωποι και π?? ??δειασε? η χ?ρα απ? χιλι?δε? παιδι? που εξαναγκ?στηκαν να αφ?σουν τα π?τρια εδ?φη και σε πολ? νεαρ? ηλικ?α να μεταφερθο?ν σε μια ξ?νη χ?ρα.