Εγκαινι?ζουν το μετρ? Θεσσαλον?κη? που δε λειτουργε?. Το εγκαινι?ζουν αν και το ε?χαν ξανακ?νει παρουσ?α τ?τε του πρωθυπουργο?. Εφεραν κι ?ναν συρμ? προκειμ?νου να αν?βουν π?νω για να βγ?λουν φωτογραφ?ε?. Μα π?σο χαμηλ? μπορο?ν να π?σουν;