Οπου Πολ?κη? και τσικουδι?. Ε?παν να το γιορτ?σουν στα εγκα?νια ΤΟΜΥ, αυτ?ν των υπηρεσι?ν πρωτοβ?θμια? υγε?α? που υπολειτουργο?ν αλλ? στην κυβ?ρνηση συνεχ?ζουν το ?ργο του? στην πολ?παθη υγε?α