?ταν μια απ? τι? πιο μεγ?λε? στιγμ??, παρ? τα αρνητικ? σχ?λια που μπορε? να δ?χεται, η εμφ?νιση τη? Μαντ?να στον τελικ? τη? Eurovision 2019.

Η σο?περ σταρ μπορε? να μην τα κατ?φερε τ?σο καλ? στο ερμηνευτικ? μ?ρο? και η ?λη περφ?ρμαν? να ?ταν αδ?ναμη ?μω? δεν π?ρασε απαρατ?ρητο το μ?νυμα που ?στειλε απ? τη σκην? του Εκθεσιακο? Κ?ντρου του Τελ Αβ?β. ?να μ?νυμα που μ?νο μ?α καλλιτ?χνιδα του βεληνεκο?? τη? Μαντ?να θα μπορο?σε να τολμ?σει.

Η Μαντ?να θ?λησε να στε?λει απ? τη σκην? τη? Eurovision σε ?λον τον κ?σμο ?να μ?νυμα ειρ?νη? αν?μεσα στου? Ισραηλινο?? και του? Παλαιστ?νιου?. ?τσι δ?ο χορευτ?? κατ? τη δι?ρκεια τη? εμφ?νιση? τη? Μαντ?να ανεβα?νουν τα σκαλι? τη? σκην?? αγκαλιασμ?νοι και ?χοντα? στι? πλ?τε? του? τι? σημα?ε? του Ισρα?λ και τη? Παλαιστ?νη? αντ?στοιχα.

Το μ?νυμα ?γινε αμ?σω? αντιληπτ? απ? του? χρ?στε? των μ?σων κοινωνικ?ν δικτ?ων εν? πυροδοτ?θηκε μ?α συζ?τηση για το θ?μα μ?σα απ? αυτ?.

?μω? και η αποστολ? τη? Ισλανδ?α? φα?νεται πω? ε?ναι υπ?ρ του παλαιστινιακο? λαο?.

?να απ? τα πλ?ον ηχηρ? μην?ματα που στ?λθηκε κατ? τη διεξαγωγ? του τελικο? τη? Eurovision ?ταν ?ταν κατ? τη δι?ρκεια τη? ψηφοφορ?α? εμφαν?στηκαν σημα?ε? τη? Παλαιστ?νη?. Αν και εκπρ?σωποι τη? διοργ?νωση? προσπ?θησαν να τι? απομακρ?νουν, τα μ?λη του συγκροτ?ματο? Hatari αρν?θηκαν να τι? παραδ?σουν.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ