Μ?α μεγ?λη πινακ?δα προειδοποιε? του? οδηγο?? ?τι το φαρ?γγι Fjadrargljufur τη? Ισλανδ?α? ε?ναι κλειστ? για του? επισκ?πτε?, αλλ? οι οδηγο? εξακολουθο?ν να κατεβα?νουν στο στεν? χωματ?δρομο. Δασοφ?λακα? σε ?να οδ?φραγμα δ?νει εξηγ?σει? γιατ? κανε?? δεν μπορε? να περ?σει: Το ευ?λωτο τοπ?ο δεν μπορε? να αντ?ξει περισσ?τερου? επισκ?πτε?.

Για την πρωτοφαν? εισρο? επισκεπτ?ν ευθ?νεται ο Καναδ?? ποπ σταρ, Τζ?στιν Μπ?μπερ με θαυμαστ?? απ? ?λο τον κ?σμο.

Το μουσικ? β?ντεο του Τζ?στιν Μπ?μπερ για το τραγο?δι ?I’ll Show You? γυρ?στηκε στο φαρ?γγι και το ε?δαν εκατομμ?ρια θαυμαστ??, γεγον?? που προκ?λεσε μεγ?λη α?ξηση του αριθμο? επισκεπτ?ν στο παρθ?νο μ?χρι τ?ρα σημε?ο.

Για να ακολουθ?σουν τα β?ματα του Τζ?στιν Μπ?μπερ οι θαυμαστ?? του δεν αφ?νουν του? φρ?κτε?, τι? πινακ?δε? ? του? δασοφ?λακε? να του? κρατ?σουν μακρι?.

Οι ανυπ?μονοι επισκ?πτε? προσπαθο?ν με ευγ?νεια να πε?σουν τη δασοφ?λακα Hanna Jοhannsdοttir, να ανο?ξει την π?λη. Μερικο? επιχειρο?ν να τη δωροδοκ?σουν, αλλ? μ?ταια.

Η εισρο? τουριστ?ν χ?ρη στον τραγουδιστ? ε?ναι μ?α πτυχ? μια? μεγαλ?τερη? πρ?κληση? για την Ισλανδ?α – η νησιωτικ? χ?ρα στο Β?ρειο Ατλαντικ? ε?ναι ιδια?τερα δημοφιλ?? τουριστικ?? προορισμ??.

Π?ρυσι, 2,3 εκατομμ?ρια τουρ?στε? επισκ?φθηκαν την Ισλανδ?α, σε σ?γκριση με μ?λι? 600.000 πριν απ? οκτ? χρ?νια. Η ετ?σια α?ξηση των επισκεπτ?ν κατ? 20% ?ταν δυσαν?λογη με την υποδομ? που απαιτε?ται για την προστασ?α του ηφαιστειακο? τοπ?ου τη? Ισλανδ?α?, ?που το ?δαφο? σχηματ?ζεται αργ? και διαβρ?νεται γρ?γορα.

Ο υπουργ?? περιβ?λλοντο? Gudmundur Ingi Gudbrandsson δ?λωσε ?τι ε?ναι ?υπερβολικ? απλο?κ? να κατηγορε?ται για την κατ?σταση ο Τζ?στιν Μπ?μπερ? αλλ?, σ?μφωνα με το AP παρ?τρυνε του? δι?σημου?, με μεγ?λη επιρρο? επισκ?πτε? να εξετ?ζουν τι? συν?πειε? των ενεργει?ν του?.

Ο Καναδ?? σο?περ σταρ ?χει τον τρ?το μεγαλ?τερο λογαριασμ? Twitter με π?νω απ? 105 εκατομμ?ρια ακ?λουθου?, μετ? την Αμερικαν?δα τραγουδ?στρια τη? ποπ Κ?ιτι Π?ρι και τον πρ?ην πρ?εδρο των ΗΠΑ, Μπ?ρακ Ομπ?μα, σ?μφωνα με το friendorfollow.com – και ?χει π?νω απ? 112 εκατομμ?ρια ακ?λουθου? στο Instagram.

Το viral β?ντεο ?χει π?νω απ? 440 εκατομμ?ρια views στο YouTube απ? το 2015. Π?νω απ? ?να εκατομμ?ριο ?νθρωποι ?χουν επισκεφθε? την περιοχ? απ? τ?τε που κυκλοφ?ρησε το β?ντεο, εκτιμ? η Υπηρεσ?α Περιβ?λλοντο? τη? Ισλανδ?α?, αφ?νοντα? βαθι? σημ?δια στη βλ?στησ? του. Αφο? παραμε?νει κλειστ? για π?ντε εβδομ?δε? φ?το?, αναμ?νεται να ξανανο?ξει αυτ? το καλοκα?ρι μ?νο ε?ν το επιτρ?ψουν οι καιρικ?? συνθ?κε?.

Οι κ?τοικοι υποτ?μησαν τι? δυνατ?τητε? του φαραγγιο? ω? π?λου ?λξη? επισκεπτ?ν, επειδ? ε?ναι σχετικ? μικρ? σε σ?γκριση με εκε?να που σχηματ?στηκαν απ? του? παγετ?νε?. Αλλ? σε αντ?θεση με τα μεγαλ?τερα φαρ?γγια, ε?ναι ε?κολα προσβ?σιμο και απαιτε? λιγ?τερο απ? ?να χιλι?μετρο πεζοπορ?α?.

Σκην?? του τελευτα?ου κ?κλου του ?Game of Thrones? γυρ?στηκαν επ?ση? στο φαρ?γγι, στον κοντιν? καταρρ?κτη και στον παγετ?να Svinafells.