?πω? δ?λωσε ο δικηγ?ρο? τη? Αρ?θα Φρ?νκλιν, ο?τε μ?α, ο?τε δ?ο, αλλ? τρει? διαθ?κε? βρ?θηκαν στο σπ?τι τη? ?βασ?λισσα? τη? σ?ουλ? στο Ντιτρ??τ, γεγον?? που εντε?νει τι? κληρονομικ?? διαμ?χε? των παιδι?ν τη?.

Η τελευτα?α απ? τι? τρει? ?χει ημερομην?α Μαρτ?ου του 2014 και φ?ρεται, σ?μφωνα με την βρετανικ? Guardian, να δ?νει την περιουσ?α τη? ?βασ?λισσα? τη? σ?ουλ? στα μ?λη τη? οικογ?νει?? τη?. Η διαθ?κη αυτ? εντοπ?στηκε κρυμμ?νη κ?τω απ? μαξιλ?ρια, μ?σα σε ?να σπιρ?λ σημειωματ?ριο. Το χειρ?γραφο ε?ναι εξαιρετικ? δυσαν?γνωστο καθ?? στι? τ?σσερι? σελ?δε? του λε?πουν λ?ξει? και κ?ποιε? φρ?σει? ?χουν γραφτε? στο περιθ?ριο.

Η τελευτα?α αυτ? ?χει γραφτε? το 2014, εν? οι δυο προηγο?μενε? που βρ?θηκαν σε ?να κλειδωμ?νο ντουλ?πι ε?χαν γραφτε? το 2010, τη χρονι? που η Αρ?θα Φρ?νκλιν διαγν?στηκε με καρκ?νο.

View this post on Instagram

#arithafranklin#soul

A post shared by Sotos Stavrakis (@sotosstavrakis) on

Η μεγ?λη κυρ?α τη? σ?ουλ κατ?ληξε τον Α?γουστο του 2018 σε ηλικ?α 76 ετ?ν.

Η δικαστ?? Jennifer Callaghan εν?κρινε τον Απρ?λιο την πρ?σληψη εμπειρογνωμ?νων για την αξιολ?γηση των περιουσιακ?ν στοιχε?ων και των προσωπικ?ν αντικειμ?νων τη? Φρ?νκλιν συμπεριλαμβανομ?νων των αναμνηστικ?ν, των ρο?χων απ? τι? συναυλ?ε? τη?, και ειδ?ν οικιακ?? χρ?ση?. συναυλι?ν και των ειδ?ν οικιακ?? χρ?ση?.

Η υπηρεσ?α εσωτερικ?ν εσ?δων ελ?γχει εδ? και πολλ? χρ?νια τι? φορολογικ?? δηλ?σει? τη? εν? ?χει υποβ?λλει α?τημα να καταβληθο?ν φ?ροι ?νω των 6 εκατομμυρ?ων δολαρ?ων.

Το δικαστ?ριο του Ντιτρ??τ θα κρ?νει στι? 12 Ιουν?ου την εγκυρ?τητα ? μη των χειρ?γραφων διαθηκ?ν τη? β?σει των ν?μων στην πολιτε?α του Μ?σιγκαν. Οι τ?σσερι? γιο? τη? Φρ?νκλιν δεν συμφ?νησαν για την εγκυρ?τητ? του? με τουλ?χιστον δ?ο εξ αυτ?ν να διαφωνο?ν.