Τον συγγραφ?α Ν?κο Χρυσ? για το Ευρωπα?κ? Βραβε?ο Λογοτεχν?α? 2019 που απ?σπασε για την Ελλ?δα με το βιβλ?ο του ?Καινο?ργια μ?ρα?, συγχα?ρει το υπουργε?ο Πολιτισμο? και Αθλητισμο?.

?Στο μυθιστ?ρημα του, ο Ν?κο? Χρυσ??, χρησιμοποι?ντα? την αρχιτεκτονικ? τη? Καιν?? Διαθ?κη?, αφηγε?ται μια ιστορ?α για του? ?στεγου? και του? δι?κτε? του?, αγγ?ζοντα? με ευαισθησ?α ?να απ? τα με?ζονα ανοιχτ? θ?ματα τη? οικονομικοκοινωνικ?? και πολιτισμικ?? καθημεριν?τητα? τη? Ευρ?πη??, αναφ?ρει σε ανακο?νωσ? του το υπουργε?ο Πολιτισμο? και Αθλητισμο?.

Το Ευρωπα?κ? Βραβε?ο Λογοτεχν?α? απον?μεται εκ περιτροπ?? κ?θε τρ?α χρ?νια σε συγγραφε?? απ? τι? μισ?? χ?ρε? τη? ΕΕ. Στα 10 χρ?νια απ? την καθι?ρωσ? του, ?χει απονεμηθε? συνολικ? σε 106 συγγραφε?? απ? 35 χ?ρε?.

Απ? την Ελλ?δα ?χουν βραβευθε? στο παρελθ?ν οι Κ?στα? Χατζηαντων?ου, Μ?κη? Τσ?το? και Κ?λλια Παπαδ?κη. ?πω? συμπληρ?νει το ΥΠΠΟΑ, ?πρ?κειται για ?ναν σημαντικ? θεσμ? που αναδεικν?ει τη λογοτεχνικ? ποικιλομορφ?α στην Ευρ?πη και προωθε? τον πολιτισμικ? δι?λογο με τη μετ?φραση σε ?λλε? γλ?σσε? των βραβευμ?νων βιβλ?ων?.

?Το ΥΠΠΟΑ συγχα?ρει μαζ? με τον νικητ? Ν?κο Χρυσ? και του? συνυποψ?φιο?? του για το βραβε?ο συγγραφε??, Δημ?τρη Γρ?ψα και ?γη Πετ?λα, καθ?? τα ?ργα των τρι?ν υποψηφ?ων επιλ?χθηκαν αν?μεσα σε 135 βιβλ?α Ελλ?νων συγγραφ?ων για να εκπροσωπ?σουν τη χ?ρα μα??, καταλ?γει το ΥΠΠΟΑ.