Σχεδ?ν ?να χρ?νο μετ? τον θ?νατ? τη? η βασ?λισσα τη? soul, Aretha Fraklin τιμ?θηκε?με βραβε?ο Πο?λιτζερ ειδικ?? μνε?α? στην τελετ? απονομ?? των διακρ?σεων στι? Τ?χνε?, το Θ?ατρο και τη Μουσικ?.

View this post on Instagram

The queen @pulitzerprizes

A post shared by Jennifer Hudson (@iamjhud) on

H Aretha Fraklin, η οπο?α απεβ?ωσε?τον Α?γουστο του 2018,?τιμ?θηκε μετ? θ?νατον?σε ειδικ? τελετ? στο Πανεπιστ?μιο Κολο?μπια, με την τραγουδ?στρια Jennifer Hudson να ?χει ετοιμ?σει ?να αφι?ρωμα – ?κπληξη προ? τιμ?ν τη? εν? και η ?δια απ?σπασε βραβε?ο τη? ακαδημ?α? Πο?λιτζερ.

Η τραγουδ?στρια, συνθ?τρια και πιαν?στρια, η πρ?τη γυνα?κα που κατ?φερε να μπει στο?Rock and Roll Hall of Fame, η Aretha τιμ?θηκε??για την ανεξ?τηλη συμβολ? τη? στην αμερικανικ? μουσικ? και τον πολιτισμ? για περισσ?τερο απ? π?ντε δεκαετ?ε??.

Για να αποτ?σει φ?ρο τιμ?? στην εκλιπο?σα, η ηθοποι?? και τραγουδ?στρια, Τζ?νιφερ Χ?ντσον εμφαν?στηκε απροειδοπο?ητα, σ?μφωνα με το ΑΠΕ, στην τελετ? που πραγματοποι?θηκε στη βιβλιοθ?κη τη? Νομικ?? Σχολ?? του Πανεπιστημ?ου Κολο?μπια στη Ν?α Υ?ρκη.

Ακολο?θησε μ?α εμφ?νιση – ?κπληξη, ?που η Hudson με συνοδε?α πιαν?στα και τραγουδιστ?ν gospel, ερμ?νευσε το πασ?γνωστο ?Amazing Grace? θυμ?ζοντα? τι? απ?στευτε? ερμηνε?ε? gospel τραγουδι?ν απ? την εκλιπο?σα πια βασ?λισσα τη? soul.

Η Aretha Fraklin αποτελε? πηγ? ?μπνευση? τη? τραγουδ?στρια? εν? δεν ε?ναι η πρ?τη φορ? που η Hudson αποτ?ει φ?ρο τιμ?? στην θρυλικ? καλλιτ?χνη.

Νωρ?τερα φ?το?, τραγο?δησε επιτυχ?ε? τη? Φρ?νκλιν κατ? τη δι?ρκεια του ειδικο? αφιερ?ματο? του CBS ?Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul?, σ?μφωνα με το ΑΠΕ και αναμ?νεται να υποδυθε? τη ?βασ?λισσα τη? σ?ουλ? σε κινηματογραφικ? ταιν?α με θ?μα τη ζω? τη? Αρ?θα Φρ?νκλιν.

View this post on Instagram

And the Queen still reigns #ArethaFranklin

A post shared by Jennifer Hudson (@iamjhud) on