Ο ζωνταν?? μ?θο? Σταμ?τη? Κ?κοτα? μετ? απ? 35 ολ?κληρα χρ?νια θα κυκλοφορ?σει ?να ολοκα?νουργιο ?λμπουμ με 10 τραγο?δια σε μουσικ?-σ?νθεση Θ?νου Γεωργουλ? και στ?χου? Στα?ρου Γαλαν?κη.

Το ?λμπουμ θα ?χει τ?τλο ??λα για μ?να ε?σαι εσ?? και θα κυκλοφορ?σει απ? την Sonar Music Elite τον ερχ?μενο Σεπτ?μβριο.

Ω? ?να? προπομπ?? του δ?σκου αυτο?, κυκλοφ?ρησε σ?μερα, Δευτ?ρα 3 Ιουν?ου, το ομ?τιτλο τραγο?δι του ?λμπουμ ??λα για μ?να ε?σαι εσ??.

Ο ταλαντο?χο? μουσικοσυνθ?τη? Θ?νο? Γεωργουλ?? κατ?φερε π?νω στου? εξαιρετικο?? στ?χου? του Στα?ρου Γαλαν?κη με τη φων? του μοναδικο? Σταμ?τη Κ?κοτα, να εν?σει δισκογραφικ?, το χθε? και το σ?μερα. Η ερμηνε?α του Σταμ?τη Κ?κοτα μ?λιστα οπτικοποι?θηκε στο στο?ντιο των ηχογραφ?σεων, με αποτ?λεσμα να ?χουμε και τα 10 αυτ? τραγο?δια και σε εικ?να ω? β?ντεοκλιπ.

Ο ολοκληρωμ?νο? αυτ?? δ?σκο? θα κυκλοφορ?σει το Σεπτ?μβριο σε cd, Blu-Ray και σε βιν?λιο για περιορισμ?νο αριθμ?.

Το ν?ο τραγο?δι του Σταμ?τη Κ?κοτα ??λα για μ?να ε?σαι εσ??: