Ο συνθ?τη? Βασ?λη? Τζαβ?ρα? παρουσι?ζει για πρ?τη φορ? τον τ?ταρτο προσωπικ? του δ?σκο την Π?μπτη 6 Ιουν?ου σε μια βραδι? με τ?τλο ?Η λ?ξη που λε?πει? στο θ?ατρο Τ?χνη? Κ?ρολο? Κουν στη σκην? τη? Φρυν?χου (Φρυν?χου 14, Πλ?κα, τηλ. 21 0322 2464).

Μουσικ? που γρ?φτηκε για θ?ατρο, θ?ματα και ηχοτοπ?α, θρα?σματα, αποτυπ?ματα και εικ?νε? που συνδ?ονται μεταξ? του? - με τη λ?ξη που λε?πει.

Απ? τι? παραστ?σει? ?Ο Φ?λιπ Γκλα? αγορ?ζει μια φραντζ?λα ψωμ??, ?Το Απ?θανο ταξ?δι?, ?Hotel Marina?, ?Eroica?, ?Το κ?κ(κ)αλο που τραγουδο?σε?, ?Εσωτερικ?), ?Aomori?, ?In A Gadda Da Vida?, ?Στον ?σκιο του βουνο?? και ?Hugo: Μια Ουτοπ?α?.

Ο μουσικ?? μ?ζεψε θ?ματα και ηχοτοπ?α που ?χει συνθ?σει για το θ?ατρο θ?λοντα? να δημιουργ?σει μια ενια?α ηχητικ? αφ?γηση. Ο ?διο? σημει?νει στο ?νθετο του CD: ?Η μουσικ? αυτο? του CD ε?ναι ο απ?ηχο? μια? ηχητικ?? αλλ? και συναισθηματικ?? διαδρομ?? που ξεκιν?ει το 2012 και φτ?νει ω? τ?ρα μ?σα απ? τη δουλει? μου στο θ?ατρο. Θρα?σματα, αποτυπ?ματα και εικ?νε? που συνδ?ονται μεταξ? του? με τη λ?ξη που λε?πει.?

Αποσπ?σματα θα παιχτο?ν ζωνταν? απ? τον συνθ?τη μαζ? με του? ηθοποιο?? Ν?να Παπαδ?κη, Γι?ργο Σ?ρμα, Κωνσταντ?νο Παπαθεοδ?ρου και Ελε?να Καυκαλ?. Θα μιλ?σουν, η σκηνοθ?τη? και ηθοποι?? Σοφ?α Μαραθ?κη, η δραματολ?γο? ?λενα Τριανταφυλλοπο?λου και ο συνθ?τη? Κ?στα? Γρηγορ?α?.

Ο Βασ?λη? Τζαβ?ρα? μιλ?ει στα ?Ν?α? για το ν?ο του εγχε?ρημα, την εμφ?νισ? του στη σκην? και τη μουσικ? του.

Π?? προ?κυψε η ιδ?α για το δ?σκο;

Μετ? απ? μια περ?οδο αρκετ? γεμ?τη, προ?κυψε η αν?γκη επαναδιατ?πωση?, προ?κυψε η αν?γκη μια? ν?α? μουσικ?? σ?νθεση? με αφετηρ?α τι? μουσικ?? που ε?χα γρ?ψει για το θ?ατρο. Ο στ?χο? ?ταν ?να? δ?σκο? που δεν θα ε?ναι απλ? μια συλλογ? κομματι?ν.

Ποια η ιδιαιτερ?τητα μια? ζωνταν?? εμφ?νιση? που περιλαμβ?νει ?χι μ?νο τραγο?δια αλλ? και μουσικ? για το θ?ατρο;

Αν υπ?ρχει κ?ποια ιδιαιτερ?τητα στην παρουσ?αση τη? Π?μπτη? (6/6) ε?ναι ?τι οι μουσικ?? θα συνομιλ?σουν με κ?ποια απ? τα κε?μενα που τι? γ?ννησαν. Με την βο?θεια τεσσ?ρων εκλεκτ?ν ηθοποι?ν (Ιφιγ?νεια Καραμ?τρου, Κωνσταντ?νο? Παπαθεοδ?ρου, Ν?να Παπαδ?κη, Γι?ργο? Σ?ρμα?), θα ανιχνε?σουμε εκ ν?ου την σχ?ση των μουσικ?ν θεμ?των με μια επιλογ? κειμ?νων απ? τι? παραστ?σει? ?Eroica?, ?Hugo: μια ουτοπ?α? και ?Κ?τω απ? τον ?σκιο του βουνο??.

Ποια στοιχε?α σα? εν?πνευσαν για τη σ?νθεση των διαφορετικ?ν μουσικ?ν;

Κ?θε φορ? η μουσικ? προκ?πτει αν?λογα με τι? αν?γκε? τη? κ?θε παρ?σταση?. Καθοριστικ? ρ?λο πα?ζει η συνεργασ?α με τον εκ?στοτε σκηνοθ?τη, αλλ? και με του? ηθοποιο?? κατ? τη δι?ρκεια των προβ?ν. Καθαρ? μουσικ?, θα ?λεγα ?τι ?χω τι? αναφορ?? μου και την συνθετικ? κατε?θυνση που θ?λω να δ?νω στη μουσικ? μου. ?ταν αυτ? επιτυγχ?νεται, μιλ?με για ευτυχ? συγκυρ?α. Σε ?ποια περ?πτωση, το κ?ριο ε?ναι η υποστ?ριξη και η αν?δειξη τη? παρ?σταση?.

Η ενια?α ηχητικ? αφ?γηση που επιχειρε?τε, π?? λειτουργε? τελικ? στη σκην? του θε?τρου;

Την ενια?α ηχητικ? αφ?γηση την επιχειρ? στον δ?σκο, προσπαθ? να την πετ?χω εκε? που ?χω τον πλ?ρη ?λεγχο. Επ? σκην??, θα επιχειρ?σω να το πετ?χω στι? 6/6.

Ποια λ?ξη τελικ? θα λε?ψει απ? τη συναυλ?α σα? στι? 6 Ιουν?ου;

Να πω την αλ?θεια δεν ξ?ρω. Αυτ? που θα ?θελα ε?ναι στι? 6 Ιουν?ου να δημιουργηθο?ν συνειρμο? και να καταφ?ρω να μοιραστ? με του? θεατ?? τον απ?ηχο των παραστ?σεων που αποτ?λεσαν την αφορμ?, κι ο κ?θε θεατ?? να επινο?σει τη δικ? του λ?ξη που λε?πει.

Ο τ?ταρτο? δ?σκο? σα?, π?? φιλοδοξε?τε να λειτουργ?σει με τι? διαφορετικ?? σα? συνθ?σει?;

Η βασικ? ?φιλοδοξ?α? σχετικ? με τον δ?σκο μου ?the missing word?, ε?ναι να πετ?χει το πε?ραμα που εξαρχ?? ε?χα στο μυαλ? μου. Να δημιουργ?σω ?να ν?ο ενια?ο μουσικ? ?ργο χρησιμοποι?ντα? ψηφ?δε? απ? τη δουλει? μου των τελευτα?ων χρ?νων. ?να ?ργο με συγκεκριμ?νο πλα?σιο, αλλ? και αρκετ? ελευθερ?α μ?σα του. Να δημιουργ?σω πολλαπλ?? αναγν?σει?.