Η συν?ντησ? του? με το αθηναικ? κοιν? θα ?χει Λονδρ?ζικο α?ρα. Η Ειρ?νη Σκυλακ?κη και ο? Leon of Athens - κατ? κ?σμο Τ?μο? Βερ?μη? - θα αν?βουν την Παρασκευ? 7 Ιουν?ου, στι? 21.00, στην σκην? του Κ?που στο Μ?γαρο Μουσικ?? για να μοιραστο?ν ?λα ?σα του? εν?νουν, με του? μουσικ?φιλου? τη? π?λη?.

Αναζ?τησαν και οι δ?ο την τ?χη του στο εξωτερικ? και επ?λεξαν την Βρετανικ? πρωτε?ουσα ω? β?ση για να ασχοληθο?ν με την τ?χνη του?. Π?ρα το ?γνωστο, δ?σκολο και ανταγωνιστικ? περιβ?λλον, το οπο?ο κληθηκαν να αντιμετωπ?σουν, τα αποτελ?σματα δε?χνουν να του? δικαι?νουν.? Για την Ειρ?νη Σκυλακ?κη, η οπο?α θα παρουσι?σει τραγο?δια απ?? του? τρει? δ?σκου? τη? -'Wrong Direction', 'Before Dawn', και 'Matterless' – ε?ναι τ?χη λ?ει να ζει σε μια - π?λη - κ?ντρο τη? μουσικ?? και να κ?νει αυτ? που αγαπ?.? ?Ε?ναι μια επιλογ? που παρ'?λε? τι? δυσκολ?ε? νι?θω ?τι με κ?νει καλ?τερη, δημιουργικ?τερη και δυνατ?τερη?.?

Πρ?οδο και δημιουργ?α ?μω? εντοπ?ζει κανε?? αν παρατηρ?σει και την πορε?α του Leon of Athens , o οπο?ο? ?χει καταφ?ρει να στρ?ψει το βλ?μμα του διεθνο?? Τ?που? - Guardian, The New York Times, BBC- π?νω του. Στι? δ?φνε? του συγκαταλ?γεται και το πρ?το βραβε?ο που κατ?κτησε στο διεθν? διαγωνισμ? τραγουδιο? ?Unsigned Only?, αν?μεσα σε 6.000 υποψηφ?ε? απ? 95 χ?ρε?.

Πριν απ? λ?γο καιρ? ολοκλ?ρωσε την τ?ταρτη περιοδε?α του στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? τη? Αμερικ?? και υπ?γραψε μαζ? με την Κατερ?να Ντο?σκα το ?Better Love ?, το τραγο?δι τη? φετιν?? Ελληνικ?? συμμετοχ?? στην Γιουροβ?ζιον. Στην παρ?σταση που μοιρ?ζεται απ?ψε με την Ειρ?νη Σκυλακ?κη θα δ?σει του? ?χου? των αλμπουμ του Global, αλλ? και του Xenou, που κυκλοφορε? σε παραγωγ? του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamons). Την υπογραφ? εν?? μεγ?λου ον?ματο? ??χει και η Ειρ?νη Σκυλακ?κη στον πιο πρ?σφατο δ?σκο? Matterless. Ο Danton Supple, ο παραγωγ?? των Coldplay, Soulsavers, Ian Brown Morrissey, Patti Smith και The Doves , αν?λαβε ?την ν?α τη? δουλει? η οπο?α ?ηχογραφ?θηκε εξ ολοκλ?ρου στο Λονδ?νο ?που και κυκλοφ?ρησε, καθ?? επ?ση? στην Ελλ?δα και την Τουρκ?α.

Τι πρ?σφερε ?να τ?σο λαμπερ? ?νομα στην δικ? τη? παραγωγ?;

?Ο Danton Supple ε?ναι ?να? διεθν?? αναγνωρισμ?νο? παραγωγ??, ο οπο?ο? ?χει συνεργαστε? και κ?νει παραγωγ? σε μερικ? απ? τα αγαπημ?να μου συγκροτ?ματα ?πω? οι Coldplay. Νι?θω μεγ?λη εμπιστοσ?νη στην καλλιτεχνικ? του ματι? και στην ηχητικ? αισθητικ? του. Ε?μαι πολ? χαρο?μενη γιατ?? ?χει προκ?ψει και επ?μενη συνεργασ?α με τον Danton, αφο? ετοιμ?ζουμε ?ναν δ?σκο ντου?το, με τραγο?δια εμπνευσμ?να απ? τη μουσικ? και την ζω? του Leonard Cohen. Θα λεγ?μαστε "HYΔRA". Και δ?σκο? αυτ?? θα ε?ναι στα αγγλικ? και ?να μικρ? δε?γμα θα παρουσι?σει απ?ψε δ?πλα σε ?να κομμ?τι απο την αγαπημ?νη τη? Τζ?νι Μ?τσελ. Θ?γοντα? το ζ?τημα τη? γλ?σσα? στην συζ?τηση, η Ειρ?νη Σκυλακ?κη τον?ζει ?τι το να γρ?φει στα αγγλικ? ε?ναι κ?τι που τη? συμβα?νει τελε?ω? οργανικ?. ?Θα ?θελα ?μω? πολ? στο μ?λλον να προσπαθ?σω ακ?μα και σαν ?σκηση να γρ?ψω στα ελληνικ?, και αν βγει κ?τι καλ? να το μοιραστ? μαζ? σα??.

ΙΝΦΟ

Μ?γαρο Μουσικ?? Αθην?ν, Βα?. Σοφ?α? & Κ?κκαλη (Κ?πο?) , τηλ. 2107282333, Παρασκευ? 7 Ιουν?ου, στι? 21.00