Στα Τ?ρανα θα ταξιδ?ψει ο Γι?ργο? Νταλ?ρα?, ?που την Τετ?ρτη 26 Ιουν?ου θα δ?σει μια και μοναδικ? συναυλ?α στο ν?ο υπερσ?γχρονο αμφιθ?ατρο τη? π?λη?, με το πρ?γραμμα που ?χει παρουσι?σει στι? μεγαλ?τερε? α?θουσε? τη? Ευρ?πη?.

Ο Νταλ?ρα?, αποδ?χτηκε με χαρ? την τιμητικ? αυτ? πρ?σκληση για τη συναυλ?α, η οπο?α ε?ναι υπ? την αιγ?δα του Δ?μου Τιρ?νων και τη? Ελληνικ?? Πρεσβε?α? στην αλβανικ? πρωτε?ουσα.

Ο δημοφιλ?? τραγουδιστ?? ε?ναι συγκινημ?νο? γι αυτ? του το ταξ?δι… ??χουν περ?σει πολλ? χρ?νια απ? τ?τε που τραγο?δησα στο Αργυρ?καστρο, αλλ? η αν?μνηση και η συγκ?νηση ε?ναι ακ?μα ζωνταν???, δηλ?νει. ??χω π?ει εν τω μεταξ? στα Τ?ρανα, ?χω επισκεφθε? το Αρσ?κειο σχολε?ο, ?χω συνεργαστε? με μουσικο?? απ? την Αλβαν?α, που ε?ναι εξαιρετικο? και ιδια?τερα με τον Ντ?σσο Κο?ρτι με τον οπο?ο κ?ναμε ?ναν ολ?κληρο δ?σκο, τα ??ρημα Χωρι??, που αγαπ?θηκε πολ? στην Ελλ?δα και κυκλοφ?ρησε στην Ευρ?πη.Με τιμ?ει ιδια?τερα η πρ?σκληση του Δ?μου Τιρ?νων και τη? Ελληνικ?? Πρεσβε?α? στα Τ?ρανα. Νομ?ζω ?τι η συναυλ?α μα? θα γ?νει υπ? τι? καλ?τερε? συνθ?κε? και ε?μαι β?βαιο? ?τι το τραγο?δι θα εν?σει τι? φων?? μα? σ’ αυτ? τη συναυλ?α?.

Ε?ναι η δε?τερη φορ? που ταξιδε?ει στην Αλβαν?α, ε?χε δ?σει μια συναυλ?α στο Αργυρ?καστρο εδ? και πολλ? χρ?νια. Θυμ?ζουμε ?τι σε αυτ? τη συναυλ?α θα παρουσιαστο?ν και αποσπ?σματα απ? τα ??ρημα χωρι?? του μουσικο? Ντ?σσο Κο?ρτι, που ζει και εργ?ζεται στην

Ελλ?δα. Το πρ?γραμμα περιλαμβ?νει επ?ση? τραγο?δια σταθμο?? απ? τη δισκογραφ?α του Γι?ργου Νταλ?ρα και τη συνεργασ?α του με του? μεγ?λου? ?λληνε? συνθ?τε?, ρεμπ?τικα και μπαλ?ντε? τη? Μεσογε?ου.

Μαζ? του στη σκην? θα βρ?σκεται η Ασπασ?α Στρατηγο?, εν? την ορχ?στρα αποτελο?ν εννι? εξαιρετικο? μουσικο?:

Γι?ργο? Παπαχριστο?δη?-πι?νο, Γι?ργο? Μ?τσικα? και Βασ?λη? Κορακ?κη?-μπουζο?κι, Θαν?ση? Σοφρ??-μπ?σο, Μ?νο? Γρυσμπολ?κη?-ακορντε?ν, Ν?κο? Σαμαρ??-τρομπ?τα, Αποστ?λη? Βαγγελ?κη?-πνευστ?, Μαρ?νο? Τρανουδ?κη?-κρουστ?, Δημ?τρη? Γκαβαρδ?να?-τ?μπανα.

Ενορχηστρ?σει?: Γι?ργο? Νταλ?ρα?, Γι?ργο? Παπαχριστο?δη?

Σχεδιασμ?? ?χου- ηχοληψ?α: Αντ?νη? Ζαχ?πουλο?, Βαγγ?λη? Κουλο?ρη?-Φωτισμο?: Γι?ννη? Μανιατ?κο?.

Η εκτ?λεση παραγωγ?? γ?νεται απ? τη γνωστ? εταιρε?α τη? γε?τονο? χ?ρα? CONNEXT, (www.connext.al) η οπο?α εκτ?? του ?τι διοργαν?νει το Colour Day Festival, δραστηριοποιε?ται τα τελευτα?α δ?κα χρ?νια στη διοργ?νωση μεγ?λων συναυλι?ν με του? πιο σημαντικο?? συνθ?τε? και τραγουδιστ?? τη? Αλαβαν?α?, ?πω? και με τη Συμφωνικ? Ορχ?στρα τη? Κρατικ?? Τηλε?ραση?. Επ?μενο? στ?χο? τη? εταιρε?α? ε?ναι η διοργ?νωση συναυλι?ν και στην Ελλ?δα, τη Γερμαν?α την Αγγλ?α κ.α.