Περ?που 500.000 πρωτ?τυπε? ηχογραφ?σει? καλλιτεχν?ν, ?πω? οι Nirvana, Mary J Blige, Snoop Dogg και Aretha Franklin καταστρ?φηκαν σε πυρκαγι? στα Universal Studios το 2008, αποκαλ?πτεται σε δημοσ?ευμα στο The New York Times Magazine.

Παρ’ ?λο που η ε?δηση τη? φωτι?? καλ?φθηκε εκτεν?? απ? τα ΜΜΕ εκε?νη την εποχ?, η ?κταση τη? ζημ?α? ?ταν ?γνωστη στο κοιν?.

Στο δημοσ?ευμα περιγρ?φεται λεπτομερ?? ο τρ?πο? με τον οπο?ο η Universal Media Group υποβ?θμισε την καταστροφ?, για να αποφευχθε? η αντ?δραση των καλλιτεχν?ν και η δημ?σια αποδοκιμασ?α, υποστηρ?ζοντα? ?τι στη φωτι? στον χ?ρο αποθ?κευση? ηχογραφ?σεων καταστρ?φηκαν μ?νον αντ?γραφα παλαι?τερων χρ?νων. Το στο?ντιο επ?ση? ?στρεψε την προσοχ? στην καταστροφ? του στο?ντιο του King Kong, π?λου ?λξη? τουριστ?ν το οπο?ο υπ?στη ζημι? στη φωτι?.

Σ?μφωνα με το The New York Time Magazine, η πυρκαγι? -που προκλ?θηκε αρχικ? απ? φλ?γιστρα που χρησιμοποι?θηκαν απ? εργ?τε? που ?καναν εργασ?ε? συντ?ρηση? στο στο?ντιο- εξαπλ?θηκε στον χ?ρο αποθ?κευση? τη? Universal, ?που φυλ?σσονταν βιντεοκασ?τε?, ρολ? φιλμ και πρωτ?τυπε? ηχογραφ?σει?. ?Στην πυρκαγι? αναμφισβ?τητα χ?θηκε μια τερ?στια μουσικ? κληρονομι?? αναφ?ρεται σε εσωτερικ? αποτ?μηση του 2009.

Μεταξ? ?λλων καταστρ?φηκαν αυθεντικ?? ηχογραφ?σει? των πρ?των εμφαν?σεων τη? Aretha Franklin, το ?ργο του Chuck Berry για το Chess Records και οι περισσ?τερε? απ? τι? ηχογραφ?σει? του John Coltrane στη συλλογ? Impulse Records.

?γνωστα κομμ?τια των Nirvana, R.E.M., Τζ?νετ Τζ?κσον, Sondgarden, Beck, Eminem, Nine Inch Nails και πολλ?ν ?λλων εκτιμ?ται ?τι χ?θηκαν στι? φλ?γε?.

Στη μεγ?λη λ?στα καλλιτεχν?ν, των οπο?ων οι ηχογραφ?σει? καταστρ?φηκαν ε?ναι οι Ray Charles, B.B. King, Cher, Joni Mitchell, Elton John, Eric Clapton, Τhe Eagles, Aerosmith, Barry White, Sting, R.E.M., Janet Jackson, Guns N’ Roses, Mary J. Blige, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Beck, Sheryl Crow, και με ρ?περ? ?πω? Tupac Shakur, Eminem και 50 Cent.

Σε δ?λωσ? την Τρ?τη στο BBC, η Universal Music Group αν?φερε ?τι η πυρκαγι? ?ταν ?βαθι? ατυχ???, αλλ? υποστ?ριξε ?τι το ?ρθρο στο The New York Times Magazine περιελ?μβανε ?πολλ?? ανακρ?βειε?, παραπλανητικ?? δηλ?σει?, αντιφ?σει? και θεμελι?δει? παρανο?σει? για την ?κταση του συμβ?ντο? και των στοιχε?ων που καταστρ?φηκαν?.

?Η προστασ?α τη? μουσικ?? ε?ναι απ?λυτη προτεραι?τητα για εμ?? και ε?μαστε περ?φανοι για το αρχε?ο μα? με ηχογραφ?σει?? αναφ?ρει η δ?λωση. ?Εν? υπ?ρχουν περιορισμο? που μα? εμποδ?ζουν να αναφερθο?με δημοσ?ω? σε κ?ποιε? απ? τι? λεπτομ?ρειε? τη? πυρκαγι?? που συν?βησαν στι? εγκαταστ?σει? των NBCUniversal Studios πριν απ? μια δεκαετ?α, το περιστατικ?, αν και βαθι? ατυχ??, δεν επηρ?ασε ποτ? την διαθεσιμ?τητα τη? μουσικ?? που κυκλοφορε? εμπορικ?, ο?τε επηρ?ασε του? καλλιτ?χνε?? αν?φεραν οι εκπρ?σωποι τη? εταιρε?α?.

Πολλο? καλλιτ?χνε? ?σπευσαν με δημοσιε?σει? στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? να σχολι?σουν το δημοσ?ευμα του The New York Times Magazine. Oι R.E.M. με ανακο?νωσ? του? στο Twitter σημει?νουν: ?Προσπαθο?με να βρο?με ασφαλε?? πληροφορ?ε? σχετικ? με το τ? συν?βη και π?σο επηρε?ζει τη μουσικ? του συγκροτ?ματο??.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ