Τενεκ?δε?, κουβ?δε?, βαρ?λια, σπιρτ?κουτα, ?δεια κουτ?κια μπ?ρα?, εφημερ?δε?, σκουπ?ξυλα και παλιοσ?δερα, ακ?μα και νεροχ?τε? ? κομμ?τια παλι?ν αυτοκιν?των και ?,τι ?λλο μπορε? να φανταστε? κανε??, γ?νονται αυτοσχ?δια ?ργανα μουσικ?? στα χ?ρια των performers, οι οπο?οι σκηνοθετο?ν μια ?κρω? εντυπωσιακ? παρ?σταση, ?να πολυ-θ?αμα ?χου, κ?νηση?, σκηνικ?ν, φωτισμο? κλπ, που μαγε?ει το κοιν?!

Το συγκρ?τημα Stomp, που σημα?νει: χτυπ?ω το π?δι δυνατ?, που δημιουργ?θηκε το 1991 στο Brighton, απ? του? Βρετανο?? Luke Cresswell και Steve McNicholas, κατ?φερε μ?σα σε πολ? σ?ντομο χρονικ? δι?στημα να ξεπερ?σει κ?θε προσδοκ?α και να αποκτ?σει διεθν? ακτινοβολ?α.

Το 1994 απ?σπασαν βραβε?ο Λ?ρεν? Ολ?βιε για την ?καλ?τερη ψυχαγωγικ? παρ?σταση?, βραβε?ο ?καλ?τερη? χορογραφ?α? σε σ?ου West end?, βραβε?ο ΟΒΙΕ για off Broadway σ?ου και τ?λο? το νεο?ορκ?ζικο βραβε?ο για την ?περισσ?τερο αυθεντικ? θεατρικ? εμπειρ?α?. Το 1996 η μικρο? μ?κου? ταιν?α των Stomp ?Σκο?πε?? προτ?θηκε για το ?σκαρ, εν? επελ?γη να προβληθε? τ?σο στο φεστιβ?λ Κανν?ν, ?σο και στο κινηματογραφικ? Sundance. Τον Μ?ρτιο τη? ?δια? χρονι??, ?δωσαν ζωνταν? παρ?σταση στην τελετ? απονομ?? των ?σκαρ. Το 1998 η ταιν?α του? ?Stomp Out Loud? κ?ρδισε το ?ργυρο βραβε?ο FIRA στην εν?τητα ?Μουσικ? και Ζωνταν? Θ?αμα? του κινηματογραφικο? φεστιβ?λ του Μπιαρ?τ?.

Θα πραγματοποι?σουν δ?ο εμφαν?σει? στο Θ?ατρο Βρ?χων Μελ?να Μερκο?ρη στι? 17 και 18 Σεπτεμβρ?ου στι? 21.00.