Αναρωτι?σαι πο? θα σε βρει η πανσ?ληνο? του Ιουλ?ου; Μα πο? αλλο?; Η Τεχν?πολη Δ?μου Αθηνα?ων ετοιμ?ζει για 4η συνεχ? χρονι?, τη Full Moon Fiesta, την καλοκαιριν? γιορτ? – θεσμ?, και μα? καλε? σ’ ?να ραντεβο? κ?τω απ’ το ολ?γιομο φεγγ?ρι. Λ?γο πριν τι? διακοπ??, μια καθημεριν? κ?νουμε ?να φανταστικ? ταξ?δι και βουτ?με στο πιο fun π?ρτι τη? π?λη?! Την Τετ?ρτη 17 Ιουλ?ου, λοιπ?ν, η Katerine Duska, οι Minor Project και η Matina Sous Peau ?ρχονται με φρ?σκιε? μουσικ?? και dance κομμ?τια για να μα? φ?ρουν μια δροσερ? α?σθηση μ?σα στο ζεστ? καλοκα?ρι και να μα? μεταφ?ρουν για λ?γο σε μ?ρη εξωτικ?… χωρ?? καν να χρειαστο?με εισιτ?ριο!

Μετ? τη συμμετοχ? τη? στην Eurovision, η Katerine Duska, που κ?ρδισε τι? εντυπ?σει? και την αγ?πη ?λων μα?, εμφαν?ζεται για πρ?τη φορ? on stage και μα? υποδ?χεται σε αυτ? τη μεγ?λη γιορτ? του καλοκαιριο? σε μια πολυαναμεν?μενη live εμφ?νιση! Λ?γο η πανσ?ληνο?, λ?γο το κορ?τσι με την “One in a million” φων?, την απ?λυτα soulful χροι? και το ραδιοφωνικ? hit “Better Love”, θα υπ?ρχει μια αναστ?τωση αυτ? το βρ?δυ του Ιουλ?ου στην Τεχν?πολη. Η Ελληνοκαναδ?ζα τραγουδ?στρια και τραγουδοποι?? με τι? αξιοζ?λευτε? διεθνε?? συνεργασ?ε? – μερικ?? απ? αυτ?? ε?ναι οι εξ??: LP, Tom Baxter, Yasmine Hamdan, Oddisee και Kadebostany – ?ρχεται για να μα? παρασ?ρει τ?σο μ?σα απ? δικ? τη? κομμ?τια ?σο και απ? γνωστ?? κι αγαπημ?νε? διασκευ?? σε ?να αιθ?ριο μουσικ? ταξ?δι που θα μα? με?νει αξ?χαστο! Οι φωτισμ?νε? καμιν?δε? τη? Τεχν?πολη? και το ολοστρ?γγυλο φεγγ?ρι φαντ?ζουν – και σ?γουρα θα ε?ναι – το τ?λειο setting!

Λ?γο νωρ?τερα, οι Minor Project, ?να crossover indie αγγλ?φωνου και ελληνικο? ρεπερτορ?ου, ?ρχονται να συμπληρ?σουν το φανταστικ? μουσικ? combo τη? Full Moon Fiesta. Τα τραγο?δια του? ?χουν μια κινηματογραφικ? νοσταλγ?α που μα? φ?ρνει στο νου καλοκαιριν?? εικ?νε? και ξ?γνοιαστε? μ?ρε?. Σε ?λου? ?χει κολλ?σει κ?ποια στιγμ? η μελωδ?α του ονειρικο? ?In Colors?, το οπο?ο, δικαιολογημ?να, παρ?μεινε στο top 3 του Shazam και του itunesGR για αρκετ? καιρ?! ?χοντα? στο ενεργητικ? του? πολλ?? και γνωστ?? συνεργασ?ε?, και ξεχωρ?ζοντα? αυτ? με τη Δ?μητρα Γαλ?νη, μα? πηγα?νουν με τη μουσικ? του? μια ?Εκδρομ?? κοντ? στη θ?λασσα κι ?Απ’ τη Φολ?γανδρο ω? την Κω?. Αγαπημ?νοι απ? τα ραδι?φωνα, αλλ? και απ? τι? live εμφαν?σει? του?, οι Minor Project ?ρχονται αυτ? το καλοκαιριν? βρ?δυ στην Τεχν?πολη και μα? μιλο?ν για τα χρ?ματα που αγαπ?με περισσ?τερο και για απρ?σμενα ταξ?δια.

Τη fiesta θα ανο?ξει η super groovy, Matina Sous Peau, η οπο?α επιστρ?φει στην Τεχν?πολη ?πειτα απ? το χορευτικ? Let’s be late! του BMΦ το Μ?ρτιο –που μα? ?χει με?νει αξ?χαστο. Για ακ?μη μ?α φορ?, υπ?σχεται να μα? ξεσηκ?σει με τα ευφ?νταστα mashups τη? αλλ? και τα hit dance κομμ?τια που ?λοι αγαπ?με. Η dj και μουσικ?? παραγωγ??, που ?χει κερδ?σει το ελληνικ? κοιν? κατακλ?ζοντα? τα αθηνα?κ? π?ρτι, δε θα γιν?ταν να λε?πει απ? το απ?λυτο καλοκαιριν? event!