Με μαχαιρι?? στην περιοχ? τη? κοιλι?? που κατ?φερε ο ?διο? στον εαυτ? του, μεταφ?ρθηκε στο νοσοκομε?ο του Λο? ?ντζελε? ο?Steven Adler, ο πρ?ην ντρ?μερ των Guns N’ Roses.

Ο πρ?ην ντρ?μερ δι?χθηκε απ? το θρυλικ? συγκρ?τημα στι? αρχ?? του 1990.

Σ?μφωνα με το TMZ ο Adler ε?χε τρα?ματα στο στομ?χι που προκ?λεσε ο ?διο? αλλ? η ζω? του δεν ε?ναι σε κ?νδυνο.?Ο Adler ?ταν μ?λο? τη? δι?σημη? παρ?α? των Guns N’ Roses και ?ταν ο ντρ?μερ του? απ? το 1986 ?ω? το 1990.

Το 2012 ο Adler μπ?κε μαζ? με του? Guns N’ Roses στο Rock & Roll Hall of Fame αλλ? δεν του? ακολο?θησε στην περιοδε?α του? το 2017-2018.

?λα αυτ? τα χρ?νια πολλ? ε?ναι τα δημοσιε?ματα που ?χουν δει το φω? τη? δημοσι?τητα? και αναφ?ρουν την εξ?ρτηση του μουσικο? απ? τα ναρκωτικ?.