Του? περ?φημου? Beatles, την μπ?ντα που ?λλαξε ?σο καμ?α ?λλη την ιστορ?α τη? παγκ?σμια? μουσικ??, κατ?φερε να ξεπερ?σει στη λ?στα Billboard Hot 100 Top 10 ο Drake.

?να? απ? του? πιο δι?σημου? ρ?περ τη? εποχ?? μα?, ο Drake, με το ν?ο του κομμ?τι ?Money in the Grave? (συνεργασ?α με τον Rick Ross) ?φθασε να ?χει 35 τραγο?δια στο Billboard Hot 100 Top 10, πα?ρνοντα? τη δε?τερη θ?ση απ? του? θρυλικο?? Beatles οι οπο?οι ?χουν 34. Στην κορυφ? παραμ?νει η Μαντ?να με 38 τραγο?δια στη σχετικ? λ?στα.

Μ?λι? την περασμ?νη εβδομ?δα, ο Drake, το πραγματικ? ?νομα του οπο?ου ε?ναι Aubrey Graham, ?ταν στ?θο? με στ?θο? με του? Beatles με τη συμμετοχ? του στο κομμ?τι του Chris Brown, ?No Guidance?, το οπο?ο ?κανε το ντεμπο?το του στο Νο 9.

Ο Drake κατ?φερε να ?χει 35 επιτυχ?ε? στο Hot 100 top 10 σε μ?λι? μια δεκαετ?α.

Ο Καναδ?? ρ?περ ?χει καταρρ?ψει αρκετ? ρεκ?ρ. Πριν απ? τρει? μ?νε?, στην τελετ? απονομ?? των Billboard Music Awards, ?γινε ο καλλιτ?χνη? που επ?στρεψε σπ?τι με τα περισσ?τερα βραβε?α- συνολικ? 12- στην ιστορ?α του θεσμο? τα περισσ?τερα για το ?λμπουμ του ?Scorpion? που κυκλοφ?ρησε το περασμ?νο καλοκα?ρι.

Και φα?νεται πω? δεν σχεδι?ζει να σταματ?σει σ?ντομα. Σε πολλ?? φωτογραφ?ε? απ? τα νησι? Τερκ? και Κ?ικο? και απ? τη γεν?τειρ? του, το Τορ?ντο που κοινοπο?ησε στο Instagram, ο Drake επιβεβα?ωσε ?τι ετοιμ?ζεται για ν?ο ?λμπουμ γρ?φοντα? album mode.