Οι Black Sabbath γι?ρτασαν την 50? επ?τει? του? εγκαινι?ζοντα? μια ν?α ?κθεση στο Μπ?ρμιγχαμ του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου αφιερωμ?νη στην απ?στευτα επιδραστικ? κληρονομι? του?.

Η ?κθεση ?Home Of Metal: Black Sabbath at 50? που φιλοξενε?ται το Μουσε?ο και Πινακοθ?κη του Μπ?ρμιγχαμ, προβ?λλει την ιστορ?α τη? μπ?ντα? απ? την κομητε?α των Δυτικ?ν Μ?ντλαντ? που ?ταν πρωτοπ?ρο? τη? heavy metal μουσικ?? προτο? εξαπλωθε? σε ?λο τον κ?σμο.

Η εντυπωσιακ? ?κθεση αποτυπ?νει την 50χρονη ιστορ?α του συγκροτ?ματο? απ? τα εμβρυικ? του χρ?νια ?ταν οι ?ζι ?σμπορν, Τ?νι Α??μι, Γκ?ζερ Μπ?τλερ και Μπιλ Γου?ρντ ?δρυσαν του? Black Sabbath το 1968 και δημιο?ργησαν ?να ν?ο ?χο, μια ν?α αισθητικ? και μια ν?α μουσικ? κουλτο?ρα το Heavy Metal.

Ιστορικ?? φωτογραφ?ε?, β?ντεο, μουσικ? ?ργανα, αναμνηστικ? ?λων των μελ?ν του συγκροτ?ματο?, κοστο?μια, κοσμ?ματα, αφ?σε?, εισιτ?ρια απ? συναυλ?ε? και δ?ρα απ? θαυμαστ?? παρουσι?ζονται στην ?κθεση στο Birmingham Museum & Art Gallery.

Επ?ση? μ?α συλλογ? απ? 3.000 πορτρ?τα των φανατικ?ν οπαδ?ν τη? heavy metal απ' ?λο τον πλαν?τη, απ? τη Μποτσου?να, ?ω? την Ιαπων?α και τι? ΗΠΑ, τη Βραζιλ?α, την Α?γυπτο και την Ινδονησ?α ρ?χνει φω? σε αυτ? την τερ?στια παγκ?σμια κοιν?τητα, την οπο?α πρ?σφατα το Spotify αναγν?ρισε ω? την πιο πιστ? β?ση θαυμαστ?ν απ' ?λα τα ε?δη μουσικ??.

Η μηχαν? εν?? θαυμαστ? με τι? μορφ?? του συγκροτ?ματο? και η αναπαρ?σταση του καθιστικο? εν?? superfan, το οπο?ο ?χει μετατραπε? σε να? των Black Sabbath ε?ναι ορισμ?να απ? τα ξεχωριστ? στοιχε?α τη? ?κθεση?.

Ο Στ?βεν Ν?ουλ?, ο οπο?ο? ?χει 1.000 t-shirts των Sabbath και ?χει ταξιδ?ψει σε ?λο τον κ?σμο για να δει τη μπ?ντα, δ?λωσε στο BBC ?τι η συλλογ? του κ?στισε ?δεκ?δε? χιλι?δε? αγγλικ?? λ?ρε??.

Το heavy metal δεν ε?ναι μ?νο ?χο?, ε?ναι το β?ρο? του να μεγαλ?νει? στο ?στον (Μπ?ρμιγχαμ) και να εργ?ζεσαι σε εργοστ?σιο. Αυτο? οι νεαρο? ?νδρε? δεν αισθ?νονταν να συνδ?ονται με το τι συν?βαινε στον κ?σμο τη? hippy μουσικ?? εκε?νη την εποχ?. Οπ?τε δημιο?ργησαν τη δικ? του? μουσικ?, αν?φερε στην εφημερ?δα ?The Guardian? η Λ?ζα Μ?γιερ, επικεφαλ?? του project Home of Metal και συνιδρ?τρια τη? Capsule, που οργαν?νει πρωτοποριακ?? εκδηλ?σει? τ?χνη? και μουσικ??.

Τα μ?λη των Black Sabbath τον?ζουν σε μην?ματ? του? πω? αισθ?νονται για την προσ?λωση των θαυμαστ?ν του?.

?Ε?ναι τιμ? να συμμετ?χω στο Home of Metal. Ε?μαι απλ? ?να? ?ντρα? απ? το Μπ?ρμιγχαμ, ευλογημ?νο? να ?χω τ?σο αφοσιωμ?νου? οπαδο?? καθ' ?λη τη δι?ρκεια τη? καρι?ρα? μου. ?πω? π?ντα λ?ω "δεν ε?μαι τ?ποτα χωρ?? αυτο??"? ε?πε ο ?ζι.

?Οι θαυμαστ?? μα? ε?ναι η ψυχ? μα?, ?ταν π?ντα εκε? για να μα? υποστηρ?ξουν? δ?λωσε ο Τ?νι Α??μι.

?Π?ντα ?λεγα ?τι οι θαυμαστ?? των Sabbath ε?ναι οι πιο πιστο? και ειλικρινε?? και πιο ανεξ?ρτητα σκεπτ?μενοι απ' ?λου?. Του? ευχαριστ? ?λου? για την απ?στευτη υποστ?ριξ? του? ?λα αυτ? τα χρ?νια? υποστ?ριξε απ? την πλευρ? του Γκ?ζι Μπ?τλερ.

?Ε?σαι ?να? θαυμαστ?? των Sabbath και τα π?ντα για σ?να ε?ναι ?μορφα και σημαντικ?. Ε?μαι πολ? ευγν?μων που ?παιξα για σ?να και σε συν?ντησα στην καρδι? και την ψυχ? κ?θε τραγουδιο?. Να ε?σετε ασφαλε??, να ε?στε καλο? στου? εαυτο?? σα? και να ροκ?ρετε για π?ντα?, ε?πε ο Μπιλ Γου?ντερ.

Η ?κθεση ?Home Of Metal: Black Sabbath at 50? θα διαρκ?σει ?ω? τι? 29 Σεπτεμβρ?ου 2019.

Πηγ? ΑΠΕ-ΜΠΕ