Ο Σερ ?λτον Τζον απ?ντησε σε πρ?σφατη συν?ντευξη του προ?δρου τη? Ρωσ?α?, Βλαντ?μιρ Πο?τιν, στην οπο?α διατ?πωσε απ?ψει? για την LGBTQ κοιν?τητα.

Ο Βλαντ?μιρ Πο?τιν σε πρ?σφατη συν?ντευξ? του στου? Financial Times, χαρακτ?ρισε τον αριθμ? κατηγορι?ν φ?λων ?υπερβολικ?? και δ?λωσε ?τι δεν θ?λει η LGBTQ κουλτο?ρα να ?επισκι?σει? τη ρωσικ? ετεροφυλ?φιλη κουλτο?ρα.

Σε ανοιχτ? επιστολ? που απ?στειλε προ? τον Βλαντ?μιρ Πο?τιν ο τραγουδιστ?? – τραγουδοποι?? την περασμ?νη Παρασκευ? αν?φερε: ?Αναστατ?θηκα ?ντονα, ?ταν δι?βασα την πρ?σφατη συν?ντευξ? σα? στου? Financial Times. Διαφων? ?ντονα με την ?ποψ? σα? ?τι η προ?θηση πολιτικ?ν που αγκαλι?ζουν την πολυπολιτισμικ? και σεξουαλικ? ποικιλομορφ?α ε?ναι παρωχημ?νη στι? κοινων?ε? μα??.

?Βρ?σκω υποκρισ?α στο σχ?λι? σα? ?τι “θ?λετε οι LGBTQ ?νθρωποι να ε?ναι ευτυχε??” και ?τι “δεν ?χουμε καν?να πρ?βλημα σε αυτ?”? αναφ?ρει ο ?λτον Τζον και σημει?νει ?τι στη Ρωσ?α λογοκρ?θηκε η πρ?σφατη βιογραφικ? ταιν?α με θ?μα τη ζω? του, ?Rocketman?. Κ?πηκαν σκην?? ομοφυλοφιλικο? σεξ και χρ?ση? ναρκωτικ?ν. Στην πρεμι?ρα τη? ταιν?α? στη Μ?σχα, αφαιρ?θηκε ακ?μη και μια αναφορ? στα παιδι? που ο ?λτον Τζον μεγαλ?νει με τον σ?ντροφ? του, Ντ?ιβιντ Φ?ρνι?. ?Αυτ? μου φα?νεται σαν υποκρισ?α? τ?νισε ο ?γγλο? τραγουδιστ??.

Ο δι?σημο? ερμηνευτ?? υπογρ?μμισε ?τι ε?ναι ?περ?φανο?? που ζει σε ?να μ?ρο? του κ?σμου που αναγνωρ?ζει την αγ?πη και τον γ?μο μεταξ? ομ?φυλων ζευγαρι?ν. ?Αυτ? μα? ?φερε τ?σο τρομερ? ?νεση και ευτυχ?α? αν?φερε ο ?λτον Τζον κλε?νοντα? την επιστολ? του με τα hasthtags #LOVEISLOVE και #WORLDPRIDE.

Στη συν?ντευξη ο πρ?εδρο? τη? Ρωσ?α? αναφερ?μενο? στην LGBTQ κοιν?τητα αν?φερε: ?Δεν προσπαθ? να προσβ?λω καν?ναν δι?τι ?χουμε επικριθε? για την υποτιθ?μενη ομοφοβ?α μα?. Αλλ? δεν ?χουμε καν?να πρ?βλημα με τα LGBTQ ?τομα. Ο Θε?? το απαγορε?ει, αφ?στε του? να ζουν ?πω? επιθυμο?ν?.

?Αλλ? κ?ποια πρ?γματα φα?νονται υπερβολικ? σε μα? και ισχυρ?ζονται τ?ρα ?τι τα παιδι? μπορο?ν να πα?ξουν π?ντε ? ?ξι ρ?λου? φ?λου? πρ?σθεσε.

Ο Ρ?σο? πρ?εδρο? εξ?γησε τα σχ?λι? του, λ?γοντα?: ?Α? ε?ναι ?λοι ευτυχισμ?νοι, δεν ?χουμε καν?να πρ?βλημα με αυτ?. Αλλ? αυτ? δεν πρ?πει να επιτραπε? να επισκι?σει τον πολιτισμ?, τι? παραδ?σει? και τι? παραδοσιακ?? οικογενειακ?? αξ?ε? εκατομμυρ?ων ανθρ?πων που αποτελο?ν τον πυρ?να του πληθυσμο??.

Δεν ε?ναι η πρ?τη φορ? που ο Βλαντ?μιρ Πο?τιν και ο ?λτον Τζον θ?τουν το ζ?τημα των δικαιωμ?των των ομοφυλοφ?λων. Το 2015, μετ? απ? τηλεφ?νημα – φ?ρσα που ο τραγουδιστ?? ?λαβε απ? κ?ποιον που π?στευε ?τι ?ταν ο Πο?τιν, συζ?τησε για τη θ?ση των LGBTQ ατ?μων και στη συν?χεια οι δυο του? μ?λησαν πραγματικ? στο τηλ?φωνο, σ?μφωνα με το Κρεμλ?νο.

Αν και ο ?λτον Τζον ε?χε προγραμματ?σει να συναντηθε? προσωπικ? με τον Πο?τιν για να συζητ?σουν το ζ?τημα το 2016, δεν κατ?στη δυνατ? να βρεθε? ο κατ?λληλο? χρ?νο? στι? ατζ?ντε? του?, σ?μφωνα με το Κρεμλ?νο.

Το υπουργε?ο πολιτισμο? τη? Ρωσ?α? δι?ψευσε προηγουμ?νω? ?τι επ?βαλε λογοκρισ?α στην ταιν?α ?Rocketman?, αλλ? αν?φερε ?τι οι ταιν?ε? πρ?πει να ε?ναι εναρμονισμ?νε? με ν?μου? για την ?παιδεραστ?α, το εθνοτικ? και θρησκευτικ? μ?σο? και την πορνογραφ?α?.

Η χ?ρα υιοθ?τησε ν?μο για την απαγ?ρευση τη? ?ομοφυλοφιλικ?? προπαγ?νδα?? το 2013, προκαλ?ντα? κριτικ? απ? το Ευρωπα?κ? Δικαστ?ριο Ανθρωπ?νων Δικαιωμ?των για διακρ?σει? και ενθ?ρρυνση τη? ομοφοβ?α?.

Πηγ?: ΑΜΠΕ