Η κορεατικ? μπ?ντα αγορι?ν, BTS επιστρ?φει στη μεγ?λη οθ?νη αυτ? το καλοκα?ρι.

Το συγκρ?τημα τη? K-pop ανακο?νωσε ?τι η ημερομην?α τη? παγκ?σμια? κυκλοφορ?α? τη? ν?α? μεγ?λου μ?κου? ταιν?α του? με τ?τλο ?Bring the Soul: The Movie? ε?ναι η 7η Αυγο?στου.

Η ν?α ταιν?α ?ρχεται μ?λι? 6,5 μ?νε? μετ? την τελευτα?α με τ?τλο ?Love Yourself in Seoul?, η οπο?α προβλ?θηκε στι? κινηματογραφικ?? α?θουσε? τον Ιανου?ριο και ?ναν χρ?νο μετ? το ?Burn the Stage? του 2018.

Η ταιν?α, αναμ?νεται να ?χει παρ?μοιο θ?μα με το ?Burn the Stage? που ?ταν μ?α μ?ξη ζωνταν?ν εμφαν?σεων των BTS και συνεντε?ξεων και περιελ?μβανε στιγμι?τυπα των επτ? σο?περ σταρ τη? K-pop απ? τα παρασκ?νια και απ? την παραμον? του? στι? π?λει?, απ? τι? οπο?ε? π?ρασαν στη δι?ρκεια τη? περιοδε?α? του?.

Η ν?α ταιν?α εστι?ζει στι? τελευτα?ε? μ?ρε? τη? περιοδε?α? του συγκροτ?ματο? ?Love Yourself? στην Ευρ?πη που περιελ?μβανε 24 συναυλ?ε? σε 12 π?λει? και υπ?σχεται σκην?? με τα μ?λη τη? μπ?ντα? εκτ?? σκην??, σε π?λει? ?πω? το Λονδ?νο και το Παρ?σι. Οι σκηνοθ?τε? υπ?σχονται επ?ση? ?τι οι BTS-RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook, που ?ταν αρχικ? ?να hip hop γκρουπ πριν απ? την τωριν? ενσ?ρκωσ? του? σε ε?δωλα εφ?βων, θα μοιραστο?ν προσωπικ?? ιστορ?? και συζητ?σει? του? που δεν ?χουν ακουστε? ποτ? ξαν?.

Ο Μαρκ ?λενμπι, διευθ?νων σ?μβουλο? τη? εταιρε?α? διανομ?? τη? ταιν?α? Trafalgar Releasing σχολ?ασε: ?Η Trafalgar Releasing ε?ναι ενθουσιασμ?νη που συνεργ?ζεται με τη Big Hit Entertainment και π?λι για το ?Bring the Soul: The Movie?. (Οι θαυμαστ?? των BTS) οι ARMY ε?ναι πραγματικ? μια κοιν?τητα και ε?μαστε ενθουσιασμ?νοι που του? φ?ρνουμε μαζ? για μια ολοκα?νουργια εμπειρ?α BTS στου? κινηματογρ?φου? σε ?λο τον κ?σμο?.

Π?ρσι η ταιν?α ?Burn the Stage? που κυκλοφ?ρησε σε περιορισμ?νη δι?θεση, ?φθασε σε εισπρ?ξει? τα 18,5 εκατομμ?ρια δολ?ρια καταρρ?πτοντα? το ρεκ?ρ των φιλμ που επικεντρ?νονται σε ?να συγκρ?τημα αγορι?ν, το οπο?ο κατε?χε προηγουμ?νω? το ?One Direction: Where We Are -the Concert Film?.

Αυτ?? δεν ε?ναι ο μ?νο? λ?γο? που οι BTS διαν?ουν μ?α σημαντικ? εβδομ?δα.

Τα Guinness World Records μ?λι? επιβεβα?ωσαν ?τι το ?λμπουμ των αγορι?ν ?Map of the Soul: Persona? ε?ναι επ?σημα το πιο εμπορικ? νοτιοκορεατικ? ?λμπουμ ?λων των εποχ?ν.

Το ?λμπουμ πο?λησε 3.229.032 αντ?τυπα μ?νο τον πρ?το μ?να κυκλοφορ?α? του.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ