Δεν υπ?ρχει λογικ?? ?νθρωπο? που να μην εξοργ?ζεται ?ταν φθ?νοντα? στην αγαπημ?νη του παραλ?α, την βλ?πει γεμ?τη απ? πλαστικ? και σκουπ?δια. Κι ?μω? η εν λ?γω αποκαρδιωτικ? εικ?να σχηματ?ζεται ακριβ?? απ? τα μειωμ?να οικολογικ? ανακλαστικ? και την αδιαφορ?α κ?ποιων, που επιμ?νουν να μην αντιλαμβ?νονται τη ζημι? που κ?νουν λειτουργ?ντα? κατ’ αυτ?ν τον τρ?πο. Δεδομ?νου ?τι σ’ ?να παιδ? απ? πολ? μικρ? ηλικ?α καλλιεργο?νται τα οικολογικ? ανακλαστικ? δεν ?χετε παρ? και στι? διακοπ?? με ποικ?λε? αφορμ?? που απαισιοδοξο?με ?τι θα σα? δοθο?ν, να αδρ?ξετε την ευκαιρ?α προκειμ?νου να του εξηγ?σετε κ?ποια πρ?γματα, ενισχ?οντα? την οικολογικ? του συνε?δηση.

Ανεξ?ρτητα απ? την ηλικ?α του το παιδ? σ?γουρα συμμετε?χε σε σχετικ?? δρ?σει?, ?που μ?ζευαν πλαστικ? καπ?κια, ξεχ?ριζαν τα ανακυκλ?σιμα σκουπ?δια και μ?θαιναν να σα?? υπενθυμ?ζουν να τα πετ?τε στου? μπλε κ?δου?, οπ?τε δεν ?χετε παρ? να φροντ?σετε να τα συνεχ?σετε ?λα αυτ? και το καλοκα?ρι.

Πριν φ?γετε απ? οποιαδ?ποτε παραλ?α?βεβαιωθε?τε ?τι ?χετε μαζ?ψει ?λα τα σκουπ?δια που δημιουργ?σατε, απ? αναψυκτικ?, χυμο?? ?λλα τρ?φιμα που ενδεχομ?νω? να καταναλ?σατε.

Αν εκε? ?που βρ?σκεστε υπ?ρχουν μπλε κ?δοι,?καλ? θα ε?ναι να ?χετε στο π?σω μ?ρο? του αυτοκιν?του σα? ? στον χ?ρο διαμον?? σα? μια σακο?λα ?που θα μαζε?ετε ?λα τα ανακυκλ?σιμα σκουπ?δια. Με το που φτ?σετε σε κ?ποιον απ? αυτο?? μπορε?τε να τα αφ?σετε ?στε να ανακυκλωθο?ν.

Εξηγ?στε στο παιδ? με απλ? λ?για τι ε?ναι η ανακ?κλωση και τι αντικε?μενα μπορο?ν να ανακυκλωθο?ν (πλαστικ?, καπ?κια, καμ?νοι λαμπτ?ρε?, χαλασμ?νε? ηλεκτρικ?? μικροσυσκευ??, παιχν?δια, ρο?χα κ.ο.κ.) για να κατανο?σει τη λογικ? τη? και να την υιοθετ?σει πιο ε?κολα.

Σχεδ?ασε μαζ? του ανταλλακτικ? παζ?ρια με φ?λου? που ?χουν παιδι?, ?στε το κ?θε αντικε?μενο να αποκτ? δε?τερη ζω? μπροστ? στα μ?τια του και να κατανο?σει την ?ννοια τη? ?επαναχρησιμοπο?ηση??.

?τσι ? αλλι?? προτιμ?στε τι? αγορ?? προ??ντων των οπο?ων, για παρ?δειγμα, η συσκευασ?α ε?ναι απ? ανακυκλ?σιμο υλικ? κι αναφ?ρετ? το στο παιδ?. Αν?λογα με την ηλικ?α του, μ?θετ? το να συμπι?ζει π.χ. τα πλαστικ? μπουκ?λια.

Προμηθευτε?τε (γιατ? ?χι;) φυτικ? αντηλιακ?, που ε?ναι εξ?σσου αποτελεσματικ?.

Π?ρτε μαζ? και στι? διακοπ?? π?νινε? τσ?ντε? αντ? για πλαστικ?? σακο?λε?. ?τσι κ?θε φορ? που θα αγορ?ζετε κ?τι απ? το σο?περ μ?ρκετ ? τα δι?φορα καταστ?ματα στο νησ? ? το χωρι? που θα βρ?σκεστε να τη χρησιμοποιε?τε.

Ο?τω? ? ?λλω? αφ?στε στην ?κρη το αυτοκ?νητο?και μετακινηθε?τε ?σο μπορε?τε με τα π?δια ? κ?ποιο ποδ?λατο, κ?νοντα? διπλ? καλ? στην? υγε?α σα? και το περιβ?λλον.

Αξιοποι?στε την περ?οδο των διακοπ?ν για να μ?θετε στο παιδ? τα εποχικ? τρ?φιμα πηγα?νοντα? μαζ? στον μαν?βη, τον κρεοπ?λη και τον ιχθυοπ?λη, ακ?μη και για ψ?ρεμα στι? διακοπ??, ?στε το παιδ? να μ?θει να αναγνωρ?ζει λαχανικ? και φρο?τα, αλλ? και το φρ?σκο ψ?ρι και τα βιολογικ? προ??ντα και πω? να τα επιλ?γει σε μελλοντικ? αγορ?.

Μπορε?τε επ?ση? να ασχοληθε?τε μαζ? με το φ?τεμα λουλουδι?ν και λαχανικ?ν, αλλ? και να του μ?θετε να αναγνωρ?ζει τα δ?ντρα και τα λουλο?δια.

?λα τα παραπ?νω αποτελο?ν ?να πολ?τιμο μ?θημα για το παιδ? σα?, δεδομ?νου ?τι η ζημι? που ?χει γ?νει στο περιβ?λλον ε?ναι μη αναστρ?ψιμη και προκειμ?νου να σωθε? ?,τι ?χει απομε?νει, πρ?πει να νοιαστο?με ιδια?τερα, συμμετ?χοντα? στην προσπ?θεια για εξοικον?μηση εν?ργεια? και χρ?ση φιλικ?ν υλικ?ν προ? το περιβ?λλον.