Το καλοκα?ρι ε?ναι η τ?λεια εποχ? για διασκ?δαση, μπ?νιο και παιχν?δια, πολλ? παιχν?δια. Ωστ?σο η ?αυξημ?νη θερμοκρασ?α αλλ? και η αυξημ?νη σωματικ? δραστηρι?τητα των μικρο? σα? το καλοκα?ρι ?μπορε? να οδηγ?σει ε?κολα και γρ?γορα σε αφυδ?τωση. Τι πρ?πει να κ?νετε για να το αποφ?γετε αυτ? και εντ?λει π?σο νερ? χρει?ζεται ?να παιδ? το καλοκα?ρι;

Η ημερ?σια ποσ?τητα νερο? που χρει?ζεται ?να παιδ? εξαρτ?ται απ? την ηλικ?α και το β?ρο?, φυσικ? την θερμοκρασ?α που επικρατε?, καθ?? και απ? τι? δραστηρι?τητε? που ?χει αλλ? και? την διατροφ? του, που επηρε?ζουν σε σημαντικ? βαθμ? τι? καθημεριν?? του αν?γκε? του σε νερ?. Καλ? ε?ναι π?ντω? να π?νει τουλ?χιστον ?ξι με οκτ? ποτ?ρια νερ? την ημ?ρα και να τρ?ει τη συνιστ?μενη ημερ?σια ?μερ?δα φρο?των φυσικ?ν χυμ?ν και λαχανικ?ν.

Μην αμελε?τε λοιπ?ν να θυμ?ζετε στο παιδ? σα? να π?νει νερ? και? χυμο??. Μεγ?λη προσοχ? χρει?ζεται στου? εφ?βου? που ασχολο?νται με αθλ?ματα σε ανοιχτο?? χ?ρου? ?που η ?κθεση στον ?λιο, η ζ?στη και η ?σκηση δημιουργο?ν τι? ιδανικ?? συνθ?κε? για ταχ?τατη αφυδ?τωση.

Ειδικ? για τι? ομ?δε? αυτ??, η ενυδ?τωση δεν πρ?πει ποτ? να γ?νεται μ?νο με σκ?το νερ?, αλλ? με σκευ?σματα του εμπορ?ου πλο?σια σε ηλεκτρολ?τε?.

?τσι ? αλλι?? τα παιδι? ε?ναι προτιμ?τερο να καταναλ?νουν του? φυσικο?? φρ?σκου? χυμο?? απ? του? συσκευασμ?νου?.

Για πρωιν? εκτ?? των ?λλων καλ? ε?ναι να π?νουν ?να ποτ?ρι γ?λα ? χυμ?.

Νερ? και φρο?τα ε?ναι απαρα?τητα στη θ?λασσα. Ακ?μα και αν δεν διψ?ει το παιδ?, αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα,?πρ?πει να π?νει νερ? ? να τρ?ει φρο?τα.

Σαλ?τε? και ελαφρι? γε?ματα, ειδικ? τι? πολ? ζεστ?? ημ?ρε?, ε?ναι η ιδανικ? επιλογ?, καθ?? τα λαχανικ? που περι?χονται σε μια σαλ?τα ?χουν πλο?σια περιεκτικ?τητα σε νερ?.

Αντ? για το κλασικ? παγωτ?, η καλ?τερη επιλογ? ε?ναι οι σπιτικ?? γραν?τε?, που ε?ναι δροσιστικ?? και πολ? πιο υγιειν??.

Γενικ?τερα τι? πολ? ζεστ?? ημ?ρε? ?πω? αυτ?? που διαν?ουμε προστατε?στε τα παιδι? σα? απ? τι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε? και προσπαθ?στε να τα δροσ?σετε. Αποφ?γετε να βγα?νετε απ? το σπ?τι τι? μεσημεριαν?? ?ρε?, και προτιμ?στε να κ?νετε το πρω? μ?α β?λτα στο π?ρκο ? στην παιδικ? χαρ?. Αν δεν ε?στε διακοπ?? κ?που δ?πλα στη θ?λασσα, για να δροσιστε?τε επισκεφθε?τε ?να water park, αγορ?στε πλαστικ? πισ?να για το μπαλκ?νι, πα?ξτε ?με νεροπ?στολα και καταναλ?στε δροσερ? και ελαφρι? σνακ?. Καλ? καλοκα?ρι!