Στο δι?σημο Φεστιβ?λ Ταχ?τητα?, στο Goodwood? Ford κ?νει την ?κπληξη με τον πιο εντυπωσιακ? τρ?πο, με ?να Ford GT Mk II, που ουσιαστικ?, ενσαρκ?νει τον τετρ?τροχο μ?θο, που μεγαλο?ργησε στου? αγ?νε? τη δεκαετ?α του 70 και 80.

Το ν?ο μοντ?λο φ?ρει κινητ?ρα 3,5 λ?τρων τη Ford με ισχ? 700 ?ππου?, το οπο?ο διακρ?νεται για την αγωνιστικ? του καταγωγ?, μια? και οι αναρτ?σει?, και ?λα τα στοιχε?α του - στο εσωτερικ? κ.α. - προ?ρχονται απ? το αγωνιστικ? τμ?μα Ford Performance

?Το GT Mk II απελευθερ?νει ?λε? τι? δυνατ?τητε? του Ford GT, ?ντα? απαλλαγμ?νο απ? του? περιοριστικο?? καν?νε? που επιβ?λουν οι αρχ?? σε δι?φορε? μορφ?? του μηχανοκ?νητου αθλητισμο?? δ?λωσε ο Hau Thai-Tang, Ford chief product development & purchasing officer. ?Πρ?κειται για ?,τι πιο κοντιν? στο αγωνιστικ? Ford GT που τον περασμ?νο μ?να δι?σχισε τη γραμμ? τερματισμο? στον 24ωρο αγ?να αντοχ?? του Le Mans.?

Με παραγωγ? που περιορ?ζεται σε 45 μον?δε? και προτειν?μενη λιανικ? τιμ? 1,2 εκατ. δολ?ρια, το GT Mk II ?ρχεται να πλαισι?σει το αγωνιστικ? GT που κ?ρδισε το 2016 των 24ωρο αγ?να στο Le Mans, καθ?? και την πολιτικ? ?κδοση του Ford GT.