Μ?λι? τα 3.000 αυτοκ?νητα θα αγγ?ξει η παραγωγ? του?MINI?John?Cooper?Works?GP?. Το ν?ο μοντ?λο αναμ?νεται να κυκλοφορ?σει στην αγορ?, εντ?? του?2020. Το μικρ? …πυραυλ?κι θα αποδ?δει 300 ?ππου? απ? ?ναν δ?λιτρο, το?ρμπο κινητ?ρα, εν?, ?λο το στ?σιμο του ?χει αγωνιστικ?? προδιαγραφ??.

?ξιο αναφορ??, ?τι το?MINI John Cooper Works GP?ετοιμ?ζεται απ? του? μηχανικο?? τη? μ?ρκα?, οι οπο?οι φροντ?ζουν να μα? δε?χνουν τι μπορε? να κ?νει το μοντ?λο του?, μια? και η ΜΙΝΙ ?κανε λ?γο για χρ?νο κ?τω απ??8 λεπτ??στην περιβ?ητη π?στα του Νιρμπουργκρινγκ.