Εξ?ντα χρ?νια. Τ?σα συμπλ?ρωσε η Honda στου? αγ?νε? μοτοσικλ?τα?. Ο πρ?το? αγ?να? στον οπο?ο συμμετε?χε η Honda, ?ταν στο Ultra-Lightweight TT του Isle of Man για μηχαν?? 125 κ.εκ. που διεξ?χθη στι? 3 Ιουν?ου 1959.

Ε?ναι η εταιρε?α με την πιο μεγ?λη, πολ?χρονη παρουσ?α στον χ?ρο των μοτοσικλετ?ν. Και για αυτ? το λ?γο το γι?ρτασε με τον κατ?λληλο τρ?πο. Με τον περσιν? Παγκ?σμιο Πρωταθλητ? MotoGP Marc Marquez (Repsol Honda Team RC213V) σε μια ειδικ? εκδ?λωση, εκε?, ?που βρ?θηκαν οι Παγκ?σμιοι Πρωταθλητ?? τη? Honda Mick Doohan και Freddie Spencer, καθ?? και ο Kunimitsu Takahashi, ο πρ?το? Ι?πωνα? αναβ?τη? στην ιστορ?α που κατ?κτησε ν?κη σε Grand Prix.

Εκε? παραβρ?θηκαν επ?ση? ο Διευθυντ?? τη? HRC Tetsuhiro Kuwata, o Διευθ?νων Σ?μβουλο? τη? Dorna Carmelo Ezpeleta, ο Πρ?εδρο? τη? FIM Jorge Viegas, εκλεκτο? καλεσμ?νοι και εκπρ?σωποι του διεθνο?? Τ?που.

?Κανε?? δεν θα μπορο?σε τ?τε να φανταστε? ?τι 60 χρ?νια αργ?τερα η Honda θα αγωνιζ?ταν και θα σημε?ωνε ν?κε? σε ?λο τον κ?σμο?, δ?λωσε ο Kuwata. ?Ε?ναι η μ?νη εταιρ?α που συμμετ?χει στι? μεγαλ?τερε? διοργαν?σει?, απ? το MotoGP μ?χρι τη Formula 1, απ? το Motocross μ?χρι τα Indycar, απ? το Dakar μ?χρι του? αγ?νε? Trial και απ? τα Superbike στα Enduro. Οι αγ?νε? αποτελο?ν σημαντικ? κομμ?τι τη? φιλοσοφ?α? Honda και ε?ναι ?να? εξαιρετικ?? τρ?πο? για να εξελ?σσει τα προ??ντα τη??.

Ο Marquez ?κανε ?να δι?λειμμα απ? την προετοιμασ?α στα πλα?σια του Ολλανδικο? GP τη? Κυριακ?? για να μιλ?σει για την αγωνιστικ? ιστορ?α τη? Honda. ?Πολλ?? απ? τι? πιο εμβληματικ?? μοτοσυκλ?τε? φτι?χτηκαν απ? τη Honda?, δ?λωσε ο Ισπαν?? που κατ?κτησε φ?το? τη ν?κη στου? π?ντε απ? του? ?ξι τελευτα?ου? αγ?νε? MotoGP στη σ?λα τη? RC213V. ?Ε?μαι πολ? περ?φανο? που ?παιξα κ?ποιο ρ?λο στην επιτυχ?α τη? Honda στου? αγ?νε? και ανυπομον? να κατακτ?σω ακ?μη περισσ?τερου? τ?τλου? στο μ?λλον?.

Ο Marquez τρ?χει σ?μερα με τα ?δια ακριβ?? χρ?ματα με τα οπο?α ?τρεχε ο Αυστραλ?? Mick Doohan ο οπο?ο? κυρι?ρχησε τη δεκαετ?α του ’90 στη μεγ?λη κατηγορ?α στη σ?λα τη? Repsol Honda NSR500. Η Repsol και η Honda γιορτ?ζουν φ?το? την 25η επ?τειο τη? συνεργασ?α? του?.

?Θυμ?μαι ακ?μη την πρ?τη μου επ?σκεψη στην HRC στα τ?λη του 1988, λ?γε? μ?ρε? πριν υπογρ?ψω για να γ?νω μ?λο? τη? ομ?δα? τη? Honda το 1989 στο Παγκ?σμιο πρωτ?θλημα 500 κ.εκ.?, ε?πε ο Doohan που κατ?κτησε π?ντε συνεχ?μενου? τ?τλου? στη μεγ?λη κατηγορ?α απ? το 1994 ?ω? το 1998 με μοτοσικλ?τε? NSR. ?Εντυπωσι?στηκα αμ?σω? απ? την αφοσ?ωση ?λη? τη? ομ?δα? ?ταν ?κανα β?λτα στο εργοστ?σιο. ?βλεπα παντο? πινακ?δε? με την επιγραφ? ‘η τεχνολογ?α του α?ριο σ?μερα’ και πε?στηκα αμ?σω? για τη φιλοσοφ?α τη? Honda?.

Ο Spencer κατ?κτησε τον πρ?το Παγκ?σμιο τ?τλο τη? Honda το 1983 και λ?γο αργ?τερα ε?χε την ευκαιρ?α να συναντ?σει τον ιδρυτ? τη? εταιρ?α? Soichiro Honda. ?Κατ?κτησα το πρ?το μου Παγκ?σμιο Πρωτ?θλημα στα 500 κ.εκ. στι? 4 Σεπτεμβρ?ου 1983 στην Imola?, θυμ?ται ο Αμερικαν?? αστ?ρα?. ?Λ?γε? μ?ρε? αργ?τερα, στι? 7 Σεπτεμβρ?ου ο κ. Honda με ακο?μπησε στην πλ?τη και μου ε?πε: ‘Σε ευχαριστ?’. Αυτ? ?ταν η εκπλ?ρωση του ονε?ρου μου και μ?α στιγμ? που χ?ρισε στον κ. Honda το δικ? του?.

Ο Takahashi αν?κε στη θρυλικ? ομ?δα τη? Honda που για πρ?τη φορ? κυρι?ρχησε στα Παγκ?σμια Πρωταθλ?ματα τη δεκαετ?α του ’60. ?ταν μ?λι? 21 ετ?ν ?ταν ?γραψε ιστορ?α ω? ο πρ?το? Ι?πωνα? που ν?κησε σε Grand Prix στο GP Δυτικ?? Γερμαν?α? το 1961, στα 250 κ.εκ. Στη συν?χεια κατ?κτησε τρει? ακ?μη ν?κε? στα GP με τη Honda. ??Θυμ?μαι τον Soichiro Honda και την ομ?δα του αποφασισμ?νου? να φτι?ξουν τι? καλ?τερε? μηχαν?? του κ?σμου και με αυτ?ν τον τρ?πο ξεκ?νησε η Honda Racing?, δ?λωσε ο Takahashi. ?Ε?μαι σ?γουρο? ?τι το πνε?μα αυτ? τη? Honda Racing π?ρασε και στη ν?α γενι?!?.