Ο Νιλ Ντ?ιαμοντ οδε?ει στο Μπρ?ντγουε?.

Μια ν?α θεατρικ? παραγωγ? θα επικεντρ?νεται στην ιστορ?α τη? ζω?? του Αμερικανο? τραγουδιστ? – τραγουδοποιο?, Νιλ Ντ?ιαμοντ ακολουθ?ντα? το ταξ?δι του απ? τα χρ?νια που ?ταν ?να φτωχ? παιδ? στο Μπρο?κλιν, μ?χρι την κατ?κτηση τη? δ?ξα? και του τ?τλου εν?? απ? του? πιο εμπορικο?? μουσικο?? ?λων των εποχ?ν.

Το μιο?ζικαλ, το οπο?ο δεν ?χει ακ?μη τ?τλο, θα σκηνοθετ?σει ο Μ?ικλ Μ?γιερ, θα περιλαμβ?νει τι? μεγαλ?τερε? επιτυχ?ε? του Ντ?ιαμοντ και θα βασ?ζεται σε σεν?ριο του τρει? φορ?? υποψ?φιου για ?σκαρ ?ντονι ΜακΚ?ρτεν (Bohemian Rhapsody, Darkest Hour, The Theory of Everything) , σ?μφωνα με το Billboard.

?Π?ντα αγαπο?σα το Μπρ?ντγουε? . Η ?μπνευση για πολλ? απ? τα πρ?τα μου τραγο?δια ?ρθε απ? παραστ?σει? ?πω? , West Side Story, My Fair Lady και Fiddler on the Roof. Ε?ναι τιμ? μου και ε?μαι ενθουσιασμ?νο? που συνεργ?ζομαι με αυτ? την υπ?ροχη ομ?δα? δ?λωσε ο τραγουδιστ??.

Ο ?ντονι ΜακΚ?ρτεν πρ?σθεσε: ?Στο ρ?φι π?νω απ? το τζ?κι στο πατρικ? μου σπ?τι στη Ν?α Ζηλανδ?α, υπ?ρχαν π?ντα δ?ο εικ?νε?: η μ?α ?ταν του Π?πα, η ?λλη του Νιλ Ντ?ιαμοντ?.

?Ο επικ?? μουσικ?? κατ?λογο? του τραγουδιστ? που ?χει τιμηθε? με ε?σοδο στο Rock and Roll Hall of Fame ?παιζε ατελε?ωτα στο οικογενειακ? μα? πικ-απ. Φανταστε?τε λοιπ?ν τον ενθουσιασμ? μου, ?ταν ?ρθε η ευκαιρ?α να συνεργαστ? με τον Νιλ σε ?να μιο?ζικαλ βασισμ?νο στη ζω? και τη μουσικ? του. ?να πολ?, πολ? ε?κολο και τ?σο γλυκ? ?Ναι!? αν?φερε .

Ο παραγωγ?? Μπομπ Γκ?ντιο, ο οπο?ο? θα συνεργαστε? με τον Κεν Ντ?βενπορτ για το μιο?ζικαλ τ?νισε: ??χοντα? συνδεθε? στεν? με ?να πολ? ιδια?τερο βιογραφικ? μιο?ζικαλ, ε?μαι ξεκ?θαρα θαυμαστ?? του ε?δου?. Και ω? μ?λο? του Rock and Roll Hall of Fame, αισθ?νομαι δ?ο? για τη συμβολ? του Νιλ Ντ?ιαμοντ στην αμερικανικ? ποπ κουλτο?ρα, για τη μουσικ? και την απ?στευτη ιστορ?α του?ΙΟ.

Ο Γκ?ντιο ?ταν τη δεκαετ?α του ’70 μ?λο? του συγκροτ?ματο? Four Seasons και απ? του? συντελεστ?? του μιο?ζικαλ Jersey Boys με θ?μα την ιστορ?α των μελ?ν του που αν?βηκε στο Μπρ?ντγουε?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ