Το τραγο?δι του ?Αν?τα? ?ταν μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? επιτυχ?ε? τη? δεκαετ?α? του 1970, εν? το 2004 στ?φθηκε ?Βασιλι?? τη? Ζο?γκλα?? αφο? κ?ρδισε στη γερμανικ? εκδοχ? του ρι?λιτι παιχνιδιο? “I’m a celebrity … Get me out of here”: Ο Κ?στα? Κορδ?λη? π?θανε στι? 2 Ιουλ?ου σε ηλικ?α 75 ετ?ν.

O Κορδ?λη? γενν?θηκε στην Ελ?τεια τη? Φθι?τιδα? και το 1963 σε ηλικ?α 16 μετακ?μισε στη Φρανκφο?ρτη, ?που αφο? αποφο?τησε απ? το λ?κειο παρακολο?θησε μαθ?ματα φιλοσοφ?α? και γερμανικ?? φιλολογ?α?.

Ο Κ?στα? Κορδ?λη? ?κανε καρι?ρα στη Γερμαν?α, ?που πολλο? τον θεωρο?σαν τον πιο αγαπητ? ?λληνα τη? χ?ρα?. Τη δεκαετ?α του 1970 πολλ? τραγο?δια του βρ?θηκαν στο top 20 στη Γερμαν?α, ?μω? η μεγ?λη επιτυχ?α ?ρθε το 1976 με το τραγο?δι ?Αν?τα?, το οπο?ο βρ?θηκε στι? πρ?τε? θ?σει? των δημοφιλ?στερων τραγουδι?ν στη Γερμαν?α και την Ελβετ?α.

?μω? ε?χε και ?να ακ?μη ταλ?ντο: το σκι, καθ?? στ?φθηκε δ?ο φορ?? πρωταθλητ?? Ελλ?δα?. Το 1985 συμμετε?χε στο πρωτ?θλημα Nordic Ski Championships στο Ζ?φελντ του Τιρ?λου εκπροσωπ?ντα? την Ελλ?δα.

?πω? ανακο?νωσε ο γιο? του Λουκ?? Κορδ?λη?, ο πατ?ρα? του π?θανε στο σπ?τι του στη Μαγι?ρκα την Τρ?τη το βρ?δυ.

?Ε?μαστε θλιμμ?νοι για την απ?λεια?, δ?λωσε ο Λουκ?? Κορδ?λη? στην Express. ?Ο πατ?ρα? μου ?ταν ?να? υπ?ροχο? ?νθρωπο?, π?ντα αφοσιωμ?νο? στου? ?λλου?, ?θελε να κ?νει του? ανθρ?που? ευτυχισμ?νου? και το ?κανε. Θα λε?ψει σε ?λου? μα??.