Το ν?ο?DS?3?CROSSBACK, το καινο?ργιο, κ?μπακτ SUV τη? γαλλικ?? φ?ρμα?, κατ?φερε να αποσπ?σει απ? τον??ανεξ?ρτητο οργανισμ??Euro NCAP (European New Car Assessment Programme),? τη μ?γιστη βαθμολογ?α των 5 Αστ?ρων, μετ? τα επ?πονα κρα? τεστ.

Το??DS 3 CROSSBACK π?τυχε την αν?τατη βαθμολογ?α και στου? 4 τομε?? που ελ?γχει το Euro NCAP: Προστασ?α εν?λικων επιβατ?ν, προστασ?α παιδι?ν στην καμπ?να, προστασ?α των ευ?λωτων χρηστ?ν του δρ?μου (δικυκλιστ??, ποδηλ?τε?, πεζο?), καθ?? και συστ?ματα ασφαλε?α? για την υποβο?θηση του οδηγο?.

Το συγκεκριμ?νο μοντ?λο ?φερε στον εξοπλισμ? του τη βασικ? ?κδοση με το Safety Pack (περιλαμβ?νει το Active Safety Brake - το Σ?στημα Αυτ?ματου Φρεναρ?σματο?).

Για ακ?μη μια φορ?, σημαντικ? ρ?λο στη δι?κριση, ?παιξε το πλο?σιο πακ?το συστημ?των ασφαλε?α?, υποβο?θηση? και τεχνολογ?α? που φ?ρει το ν?ο μοντ?λο.

Το γαλλικ? μοντ?λο π?τυχε ιδια?τερα υψηλ?? βαθμολογ?ε?, ?πω??96% στη βαθμολογ?α για την προστασ?α των εν?λικων επιβατ?ν, 86% για την προστασ?α των παιδι?ν στην καμπ?να του και 76% ?για την προστασ?α των υπολο?πων χρηστ?ν του δρ?μου. Αξ?ζει να σημει?σουμε, πω? το 96% για του? εν?λικου? επιβ?τε?, ε?ναι η υψηλ?τερη βαθμολογ?α που ?χει καταγραφε? για Γαλλικ? αυτοκ?νητο ανεξαρτ?του κατηγορ?α?.