Σκοπε?ετε να π?τε για κ?μπινγκ φ?το? το καλοκα?ρι αλλ? ο μικρ?? σα? ?χει κ?ποιο θ?μα με τα τσιμπ?ματα ?και αναρωτι?στε για το τι πρ?πει να π?ρετε μαζ? σα?; Τα περισσ?τερα ?ντομα στην Ελλ?δα δεν ε?ναι επικ?νδυνα για τη ζω? (μ?λισσε?, σφ?κε?, κουνο?πια κ.ο.κ.), ?μω? ο π?νο? και το ο?δημα μπορε? να ε?ναι ?ντονα.

Εφ?σον το παιδ? σα? δεν ?χει παρουσι?σει κ?ποια αλλεργικ? αντ?δραση ??σον αφορ? στα ?ντομα κι ?χετε κ?νει ?λε? τι? σχετικ?? εξετ?σει?, δεν ?χετε λ?γο να ανησυχε?τε ιδια?τερα, ε?ν προμηθευτε?τε τα αναγκα?α για τα τσιμπ?ματα. Τι θα σα? χρειαστε?;

Οι κλασικ?? κουνουπι?ρε? που τοποθετο?νται σε κο?νια και καρ?τσι, ε?ναι πολ? αποτελεσματικ??.

Εφ?σον δεν τ?θεται θ?μα σ?τα? στα παρ?θυρα, προμηθευτε?τε εντομοαπωθητικ? φ?ρμακα ειδικ? για παιδι?. Αυτ? φροντ?στε να τα τοποθετε?τε π?νω στα ρο?χα και ?χι στο σ?μα, ειδικ? αν πρ?κειται για μωρ?. Μην β?ζετε εντομοαπωθητικ? ?που υπ?ρχουν ηλιακ? τρα?ματα. Ε?ν τοποθετ?σετε το εντομοαπωθητικ? π?νω στο δ?ρμα, φροντ?στε ?ταν επιστρ?ψετε στον χ?ρο ?πνου να πλ?νετε καλ? την περιοχ? του δ?ρματο?.

Παρ?λληλα αποφ?γετε τα λιμν?ζοντα νερ?, ντ?στε το παιδ?, με δροσερ? υφ?σματα, αλλ? καλ?πτοντ?? το ?σο γ?νεται περισσ?τερο.

Ακ?μη κι αν το παιδ? σα? δεν ?χει παρουσι?σει αλλεργικ? αντ?δραση μετ? απ? τσ?μπημα, καλ? ε?ναι να ?χετε π?ντα μαζ? σα? μ?α συσκευ? αυτ?ματη? χορ?γηση? αδρεναλ?νη?. Προσοχ?, στην ημερομην?α λ?ξη? αυτ?ν των σκευασμ?των, καθ?? ε?ναι ετ?σια.

Ε?ν μετ? απ? κ?ποιο τσ?μπημα δε?τε κεντρ? να παραμ?νει στο δ?ρμα του παιδιο? σα? μην προσπαθ?σετε να το απομακρ?νετε, αλλ? επισκεφτε?τε αμ?σω? τον γιατρ?.

Αν πρ?κειται να βρεθε?τε σε απομονωμ?νε? περιοχ??, τ?τε μπορε?τε να προμηθευτε?τε μ?α απ? τι? ειδικ?? συσκευ?? αρνητικ?? π?εση? που κατασκευ?ζονται ειδικ? για την απομ?κρυνση κεντριο?.

Για τα τσιμπ?ματα προμηθευτε?τε απ? το φαρμακε?ο τα? ειδικ? στικ? που περι?χουν αμμων?α ? μπορε?τε να β?λετε μια κορτιζονο?χα κρ?μα.

Το πιο σημαντικ? πρ?γμα, που πρ?πει να γνωρ?ζετε ε?ναι πω? εφ?σον το φο?σκωμα δεν υποχωρε? ? παρουσι?σει το παιδ? αλλαγ? στη φων? ? δ?σπνοια τ?τε αμ?σω? πρ?πει να ζητ?σετε ιατρικ? βο?θεια.