Ο Γι?ννη? Σπ?θα? αφ?νει δυσαναπλ?ρωτο κεν? στη μουσικ? σκην? τη? χ?ρα?.

Φ?λοι και συν?δελφοι εκφρ?ζουν τη θλ?ψη του? για τον πρ?ωρο χαμ? του και τον αποχαιρετο?ν, προκαλ?ντα? ρ?γη συγκ?νηση?. Μιλ?ντα? στο One Channel, ο τραγουδοποι?? και τραγουδιστ?? Μαν?λη? Φ?μελλο? ?κανε λ?γο για ?ναν ολοκληρωμ?νο μουσικ? που ε?χε κ?νει σπουδα?ε? δουλει?? και αναφ?ρθηκε στη συνεργασ?α που ε?χε μαζ? του το 2004 στο πλα?σιο περιοδε?α?.

?πω? ε?πε ?ο Γι?ννη? Σπ?θα? ?φησε το δικ? του αποτ?πωμα στο χ?ρο?, εν? αποκ?λυψε τι ?ταν αυτ? που ξεχ?ριζε στον ?διο.

Πηγ?: onetv.gr