?φυγε απ? τη ζω? σε ηλικ?α 69 χρ?νων ο Γι?ννη? Σπ?θα?. Ο Γι?ννη? Σπ?θα? (30 Νοεμβρ?ου 1950) ?ταν ?λληνα? κιθαρ?στα?, ιδρυτικ? μ?λο? του ροκ συγκροτ?ματο? Socrates Drank the Conium (? απλ? Socrates).

Γενν?θηκε στου? Παξο?? το 1950. ?λθε σε επαφ? με τη μουσικ? κοντ? στον πατ?ρα και του? θε?ου? του, μαθα?νοντα? απ? μικρ?? ακκορντε?ν, κιθ?ρα και τ?μπανα. Στον Πειραι? ?που μεγ?λωσε, σχημ?τισε με του? Αντ?νη Τουρκογι?ργη και Ηλ?α Ασβεστ?πουλο (τον μετ?πειτα ηγ?τη των 2002 GR) το ροκ συγκρ?τημα Persons (1966-1969)και στη συν?χεια του? Socrates, π?λι με τον Τουρκογι?ργη (μπ?σο, τραγο?δι). Μια απ? τι? καλ?τερε? ελληνικ?? κιθ?ρε? που ?γραψε ιστορ?α πα?ζοντα? με το συγκρ?τημα σε κλαμπ ?πω? το ιστορικ? Κ?τταρο.

Το 1983, μετ? τη δι?λυση των Socrates, ο Σπ?θα? συνεργ?στηκε ω? ενορχηστρωτ?? και κιθαρ?στα? με καλλιτ?χνε? ?πω? οι: Μ?κη? Θεοδωρ?κη?, Μ?νο? Χατζηδ?κι?, Μαρ?α Φαραντο?ρη, Γι?ννη? Μαρκ?πουλο?, Γι?ργο? Νταλ?ρα?, Χ?ρι? Αλεξ?ου, Μαν?λη? Λιδ?κη?, Ν?κο? Αντ?πα?, Λ?να Νικολακοπο?λου, Διον?ση? Σαββ?πουλο?, Μ?νο? Λο?ζο?, Ελ?νη Καρα?νδρου κ.?. Επ?ση? συν?θεσε τη μουσικ? τρι?ν δ?σκων του Βασ?λη Λ?κκα. Το 1999 κυκλοφ?ρησε τον πρ?το προσωπικ? του δ?σκο, στον οπο?ο ε?χε συμμετοχ? η Χ?ρι? Αλεξ?ου.

Μεγαλ?τερε? επιρρο?? του υπ?ρξαν ο Τζ?μι Χ?ντριξ και ο Τ?σο? Χαλκι??. Για την εποχ? των Socrates, το πα?ξιμο του Σπ?θα στην ηλεκτρικ? κιθ?ρα ?χει συγκριθε? με εκε?νο του Ρ?τσι Μπλ?κμορ των Deep Purple. Θεωρε?ται απ? του? σπουδαι?τερου? κιθαρ?στε? τη? ελληνικ?? ροκ σκην?? τη? εποχ?? των τελ?ν τη? δεκαετ?α? του 1960 μ?χρι τα μ?σα εκε?νη? του 1970.

Συνεργ?στηκε με μεγ?λε? προσωπικ?τητε? του ελληνικο? τραγουδιο?: τον Μ?κη Θεοδωρ?κη, τον Μ?νο Χατζιδ?κι, τη Μαρ?α Φαραντο?ρη, τον Γι?ννη Μαρκ?πουλο, τον Γι?ργο Νταλ?ρα, τη Χαρο?λα Αλεξ?ου, κ.?. Ω? ενορχηστρωτ?? και ω? κιθαρ?στα?. Με τον Βασ?λη Λ?κκα ω? συνθ?τη? των τραγουδι?ν του για δ?ο συνεχ?μενου? δ?σκου?. Με τον Μαν?λη Λιδ?κη. ?γραψε ?να τερ?στιο κεφ?λαιο στο ελληνικ? τραγο?δι απ? το 1964 μ?χρι σ?μερα.