Το πρ?το τη? σ?λο ?λμπουμ, που κατ?φθασε την περασμ?νη ?νοιξη, ?γινε δεκτ? μετ? βα?ων και κλ?δων απ? τ?τλου? ?πω? το ?Rolling Stone?, οι ?New York Times? και το ?Time?, εν? στο παρελθ?ν ακ?μη και δι?σημα ?ντυπα μ?δα? ?πω? η αμερικανικ? ?Vogue? ?χουν αφιερ?σει σελ?δε? στο ιδια?τερο στυλ τη?. Ηδη απ? τον Οκτ?βριο του 2018 το ?Rolling Stone? ε?χε επιστ?σει την προσοχ? των αναγνωστ?ν στο πρ?το τραγο?δι του δ?σκου, το ?Roseate?, σε ?ρθρο με τ?τλο ?Ενα τραγο?δι που πρ?πει να γνωρ?ζετε?, εν? πριν απ? τρεισ?μισι μ?νε?, στι? 23 Μαρτ?ου, και λ?γο πριν απ? την επ?σημη κυκλοφορ?α του ?λμπουμ, ξεχ?ρισε το τραγο?δι με τ?τλο ?Swan? (?Κ?κνο??). Αντ?στοιχα, ο επ? τρει? δεκαετ?ε? πατρι?ρχη? τη? μουσικοκριτικ?? τη? popular music στου? ?New York Times?, ο πασ?γνωστο? Τζον Παρ?λε?, τη? πλ?κει το εγκ?μιο: ?Ψυχραιμ?α στην επιφ?νεια, π?θο? και αναταραχ? φλ?γονται εντ???.

Ο λ?γο? για το ?Thalassa?, το προσωπικ? ντεμπο?το στη δισκογραφ?α τη? Ιω?ννα? Γκ?κα (ω? Ioanna Gika συστ?νεται στο διεθν?? κοιν?) ?πειτα απ? την πολυετ? συνεργασ?α τη? με τον Leopold Ross στο indie ντου?το Io Echo που ?χει προκαλ?σει α?σθηση στα μεγαλ?τερα μουσικ? φεστιβ?λ των ΗΠΑ ?πω? τα Coachella και Lollapalooza.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορε? μαζ? με το ?Β?μα τη? Κυριακ??? η ελληνικ?? καταγωγ?? ερμητε?τρια και τραγουδοποι?? μιλ?ει στον Γι?ργο Γκ?λσον για τι? παιδικ?? τη? αναμν?σει? απ? την Ελλ?δα, για την ιδια?τερη σχ?ση τη? με τι? χ?ρε? τη? Ανατολ?? και για τη συν?παρξη σκ?του? και φωτ?? στι? δημιουργ?ε? τη?: ?Για εμ?να συχν? το φω? ενυπ?ρχει στι? πιο σκοτειν?? στιγμ??, ?πω? ενυπ?ρχει και σκοτ?δι στι? πιο λαμπρ?? στιγμ??, και αυτ? η συμβιωτικ? σχ?ση με ενδιαφ?ρει πολ??.

Διαβ?στε περισσ?τερα στο BHMAgazino που κυκλοφορε? με το ?Β?μα τη? Κυριακ???