Στο παρακ?τω β?ντεο, η ιαπωνικ? φ?ρμα ?δωσε στη δημοσι?τητα τι? πρ?τε? δοκιμ?? για την επ?μενη γενι? του δημοφιλο?? μοντ?λου τη?, του Toyota Yaris. Το ν?ο μοντ?λο, οκτ? χρ?νια μετ?, αναμ?νεται να εμφανιστε? με πιο σ?γχρονη εμφ?νιση, ν?α συστ?ματα συνδεσιμ?τητα?, συστ?ματα υποβο?θηση? και φυσικ? ακ?μη πιο μεγ?λου? χ?ρου?.

Σε εμφ?νιση θυμ?ζει αρκετ? τη ν?α Corolla, εν? το εργοστ?σιο αναφ?ρει, ?τι, θα προσφ?ρεται σε εκδ?σει? βενζ?νη?, υβριδικ? και σ?γουρα χωρ?? ντ?ζελ εκδ?σει?, μια? και η ιαπωνικ? φ?ρμα τα ..εξοστρακ?ζει απ? ?λα τα μοντ?λα τη?.

Θα το δο?με για πρ?τη φορ?, στο σαλ?νι αυτοκιν?του στη Γενε?η, τον Μ?ρτιο του 2020. Προ? το παρ?ν, μ?νο η ?κδοση προπαραγωγ?? στι? πρ?τε? δοκιμ?? στο παρακ?τω β?ντεο.